Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2019

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnerów

w celu wspólnej realizacji projektu

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt: Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146).

I. Opis projektu

Celem projektu jest internacjonalizacja regionalnej gospodarki, co wpłynie na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto wpłynie pozytywnie na realizację celu szczegółowego zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP w regionie, przekładające się na wyższy stopień umiędzynarodowienia regionalnej gospodarki prowadzące do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu jest promocja gospodarcza regionu, a w szczególności gminy Gostyń, ukierunkowana na wzrost powiązań gospodarczych, w tym w szczególności międzynarodowych. Działania zakładane do realizacji w ramach projektu to m. in.:

- Wyjazdy na targi zagraniczne (3 wyjazdy);

- Wyjazdy na gospodarcze misje zagraniczne (3 wyjazdy);

- Organizacja misji gospodarczych przyjazdowych (3 misje);

- Stworzenie internetowego portalu eksportowego;

- Usługi doradcze:

opracowanie analiz rynków branżowych i geograficznych targowych,

opracowanie analiz rynków branżowych i geograficznych misyjnych,

opracowanie analiz rynku i branż eksportowych inteligentnych specjalizacji dla Gostynia,

opracowanie prezentacji multimedialnych przedsiębiorców na targach i misjach,

opracowanie materiałów promocyjnych dla firm wyjeżdżających na targi i misje,

opracowanie materiałów dla uczestników misji przyjazdowych.

- Działania informacyjno - promocyjne (kampania promocyjna oraz promocja projektu).

Stworzenie dogodnych warunków oraz profesjonalna obsługa przedsiębiorców, pomoc ze strony władz gminy, przełożą się na wzrost rozwoju gospodarczego regionu.

Grupy docelowe stanowią zarówno lokalne instytucje i organizacje, przedsiębiorcy z terenu gminy, przedstawiciele lokalnych władz, jak i potencjalni inwestorzy krajowi oraz zagraniczni, obecni i potencjalni mieszkańcy, władze centralne, instytucje krajowe, zagraniczne, media ogólnopolskie, a nawet konkurencyjne miasta i regiony. Kluczową grupą są potencjalni inwestorzy, w tym również zagraniczni, biorąc pod uwagę cele promocji.

II. Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera

Zadania ogólne:

a) pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Urzędem Miejskim koncepcję realizacji projektu;

b) ponoszenie i rozliczanie wydatków kwalifikowalnych w zakresie powierzonych działań w projekcie;

c) ścisła współpraca w realizacji projektu;

d) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi w zakresie promocji gospodarczej;

e) opracowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji;

f) archiwizowanie i przechowywanie w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu w zakresie prowadzonych przez siebie działań przez okres co najmniej 10 lat od daty zamknięcia projektu;

g) współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie rozliczania i kontroli prawidłowej realizacji projektu;

h) opracowanie i prowadzenie strony internetowej jako elektronicznego, kompleksowego narzędzia promocji inwestycyjnej regionu,

i) realizacja działań służących przyciąganiu do Gostynia inwestycji krajowych oraz integracji inwestorów już obecnych w regionie.

j) przygotowanie i realizacja planu działań dotyczących zagranicznej promocji inwestycyjnej;

k) opracowanie narzędzi skutecznej komunikacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi.

III. Wymagania wobec Partnera

W konkursie mogą brać udział zarejestrowane na terenie Województwa Wielkopolskiego stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), które spełniają następujące wymagania:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:

1.1. posiadają udokumentowane kompetencje i potencjał co najmniej w zakresie niżej wymienionych obszarów:

1.1.1. realizowały w okresie ostatnich trzech lat (2016-2018), co najmniej trzy zamówienie/prace/projekty, obejmujące działania obejmujące rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

1.1.2. realizowały w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy zamówienia/prace/projekty, których efektem było:

- budowanie relacji społecznych i gospodarczych pomiędzy gminami oraz przedsiębiorstwami powiatu gostyńskiego a gminami i przedsiębiorstwami i instytucjami z Niemiec, Czech i Holandii;

- zbudowanie możliwości osobistych spotkań i nawiązania relacji biznesowych przedsiębiorstw z terenu powiatu gostyńskiego z potencjalnymi kontrahentami z zagranicy;

- wyjazdy na targi międzynarodowe przedsiębiorstw z terenu ziemi gostyńskiej m.in. rolno-spożywcze, budowlane, wystawę rzemieślniczą;

- zacieśnienie współpracy lokalnego samorządu i gospodarki;

- zbudowanie, prowadzenie i promocja witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące eksportu;

- nawiązanie kontaktów z Zagranicznymi Biurami Handlowymi, Izbami Przemysłowo-Handlowymi oraz Izbami Rzemieślniczymi z zagranicy.

1.2. uczestniczyły instytucjonalnie w okresie ostatnich trzech lat w co najmniej trzech międzynarodowych projektach/sieciach współpracy na rzecz rozwoju konkurencyjności sektora MŚP oraz badań i rozwoju.

1.3. posiadają aktualną wiedzę na temat działań na rzecz wdrażania polityki z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju innowacji i eksportu.

2. Dysponują odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć, przez co rozumie się zespół projektowy obejmujący co najmniej 3 osoby, z których co najmniej 2 osoby posiadają doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

IV. Oferta składana przez potencjalnego Partnera powinna:

a) zawierać wyczerpujący opis proponowanej koncepcji realizacji projektu, zawierający m.in.: propozycje narzędzi realizacji celów projektu , opis zaangażowania Partnera w realizację projektu, szczegółowy harmonogram realizacji, budżet i koszty projektu, deklarowany wkład własny (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne);

b) zawierać propozycję wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.

c) być sporządzone w języku polskim;

d) zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna);

e) być trwale spięte

Partner może złożyć tylko jedną ofertę współpracy.

V. Wraz z ofertą należy przedłożyć:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru z okresu nie późniejszego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych;

b) upoważnienie osób składających ofertę, tzn. składających podpisy pod ofertą, do zaprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu), jeśli dotyczy;

c) przyjęte sprawozdanie finansowe za rok 2018;

d) oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym;

e) materiały potwierdzające doświadczenie w obszarze krajowej i międzynarodowej promocji inwestycyjnej, w tym organizację i udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych;

f) materiały potwierdzające prawidłową realizację min. trzech zamówień/prac/projektów o których mowa w punkcie 1.1.2.;

h) informację dot. posiadanych zasobów technicznych, organizacyjnych i kadrowych (w tym opis kompetencji i doświadczenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu) zapewniających wykonanie Projektu, dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie jakości realizacji Projektu

VI. Przy wyborze partnera oceniane będą:

a) proponowana koncepcja realizacji projektu wraz ze szczegółowym harmonogramem i budżetem projektu;

b) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;

c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;

d) propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa;

e) zdolność finansowa i operacyjna oferenta.

VII. Składanie ofert

Termin składania ofert – 22 sierpnia 2019 roku, do godz. 12.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na Partnera do projektu Promocja gospodarcza regionu”.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 2, pok. nr 10   (lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń.

https://gostyn.pl/Otwarty_nabor_partnerow_w_celu_wspolnej_realizacji_projektu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl