Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Dofinansowanie wymiany ogrzewania

Przyjmujemy wnioski na dofinansowanie do wymiany starego pieca węglowego na nowe, proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Gostyń.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z materiałami:
• Wysokość dopłaty wynosi 50% kosztów inwestycji – nie więcej niż 4000,00 zł dla budynków jednorodzinnych oraz 3000,00 zł dla lokali mieszkalnych ogrzewanych w indywidualny sposób,
• Stary piec węglowy można wymienić na pompę ciepła, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, kocioł na biomasę, kocioł na paliwo stałe, z zachowaniem wymaganych standardów emisyjnych i technologicznych,
• Dotacja musi być przeznaczona na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania,
• Aby uzyskać dotację musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, bezklasowego kotła węglowego,
• Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów,
• Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed podpisaniem umowy,
• Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę współwłaścicieli (dotyczy współwłasności),
• Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”),
• Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta lub Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Gostyniu.
• Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP,
• Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXVII/478/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Gostyń,
• Wniosek musi być kompletny – zawierać wymagane załączniki oraz posiadać wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać numer telefonu kontaktowego,
• Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

ROZLICZENIE DOTACJI
Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:
- Kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji,
- Kserokopię dowodu zakupu nowego kotła,
- Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali),
- Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę,
- Dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną,
- Świadectwo zgodności z normami emisyjnymi (5 klasa i Ekoprojekt: dotyczy kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem),
- Inne dodatkowe dokumenty: opinia kominiarska po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności (jeśli została wykonana), dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta,
- Dokumentację fotograficzną nowego źródła ogrzewania (zalecana).

KONTROLA POWYKONAWCZA
Po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji Wnioskodawca obowiązany jest udostępnić miejsce, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania w celu przeprowadzenia kontroli powykonawczej przez urzędnika. Termin oględzin uzgodniony zostanie telefonicznie.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu:
- Mariola Ossentowska, tel. +48 655752134
- Magdalena Talaga, tel. +48 655752134

DOKUMENTY DO POBRANIA
1. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródło ciepła
2. Wyrażenie zgody
3. Uchwała Nr XXXVII/478/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gostyń na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Gostyń

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_wymiany_piecow.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl