Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 października 2018

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu - Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach

Poddziałania 7.2.2

Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Gostyń, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

  1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
  3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
  4. Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki - wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
  5. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej - wyłącznie jako dodatkowy element projektu

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Gostyń przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.

d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).

h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.

d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 10.12. 2018 roku, do godziny 9:00 na adres e-mail: um@gostyn.pl

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Otwarty_nabor_partnera_w_celu_wspolnej_realizacji_projektu_w_ramach_Poddzialania_7_2_2_Uslugi_spolec.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl