Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Gostyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gostyn.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2001-01-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-05-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • alt+1 - mapa strony

 • alt+2 - kontrast

 • alt+3 - rozmiar czcionek

 • alt+g - główna

 • alt+w - wyszukiwarka

 • alt+b - bip

 • alt+r - mailto redakcja

 • alt+k - kalendarium

 • alt+h - wszystkie newsy (archiwum)

 • page up/down - przejście na górę/dół strony

 • ctrl +/-

 • tab - otwiera plugin ułatwień dostępu i umożliwia nawigację po nim.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Wozik, mwozik@um.gostyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 575 21 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Gostyniu prowadzi swoją działalność w trzech budynkach na terenie miasta, które znajdują się w:

 1. Rynek 2, 63-800 Gostyń,

 2. ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń,

 3. ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń.

W niewielkiej odległości od budynków będących siedzibą Urzędu Miejskiego w Gostyniu znajdują się miejsca parkingowe z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Przy wejściu do ratusza oraz do budynku przy ul. Wrocławskiej 256 osoba, posiadająca trudności w poruszaniu się, może skorzystać z dzwonka przy wejściu. Po usłyszeniu sygnału pracownik obsługi udzieli wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością. W budynku ratusza od strony podwórza istnieje jeszcze jedno wejście z drzwiami automatycznymi, które umożliwia osobie z niepełnosprawnością wjazd do ratusza i załatwienie spraw wewnątrz na parterze. Budynek przy ul. Fabrycznej 1 wyposażono w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, który umożliwia dotarcie do biura obsługi Komendy Straży Miejskiej. Pracownik biura zapewnia pomoc w kontakcie ze strażnikami. W budynku jest toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dla osób głuchoniemych zapewniona została obsługa osób przeszkolonych w zakresie posługiwania się językiem migowym, których dane zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.biuletyn.gostyn.pl w zakładce Urząd Miejski/ Dostępność.

W każdym budynku Urzędu istnieje możliwość wejścia osoby korzystającej z pomocy psa asystującego.

https://gostyn.pl/Deklaracja_dostepnosci.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl