Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 listopada 2017

Zapytanie ofertowe - postępowanie unieważnione

Postępowanie unieważnione – wartość oferty przekracza planowane środki finansowe ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./

oraz „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją przez Gminę Gostyń projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zamawiający: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń, NIP: 696-175-03-43

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz przeprowadzenie Audytu przedwdrożeniowego” w trakcie realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług doradczych podczas realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu” w zakresie obejmującym:

1)      Część 1 – Inżynier Projektu

Do zadań Inżyniera Projektu będzie należało bieżące zarządzanie projektem, nadzór nad projektem i wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, technicznego i formalno-prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • identyfikacja obszarów problemowych i ryzykownych projektu oraz proponowanie środków zaradczych, wskazywanie kierunków i rozwiązań dotyczących modyfikacji projektu;
 • terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących dokumentów dotyczących realizacji projektu;
 • monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie;
 • czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie;
 • nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. szkoleń, promocji, realizacji inwestycji;
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie;
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie;
 • niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie działań zaradczych.

2)      Część II - Przeprowadzenie Audytu przedwdrożeniowego z dokumentacją techniczną

Zakres świadczonych usług będzie obejmował:

 • Przeprowadzanie analizy stanu aktualnego infrastruktury teleinformatycznej u Zamawiającego;
 • Zaproponowanie zakresu elementów do realizacji w ramach Projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz przygotowane Studium Wykonalności Projektu;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej koniecznej do realizacji Projektu.

 

II. Opis zakresu projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie 8 e-usług, w tym 6 e-usług na wysokim poziomie dojrzałości, które będą świadczone przez Gminę Gostyń. Inwestycja zostanie zlokalizowana w Urzędzie Miejskim w Gostyniu w dwóch lokalizacjach Urzędu: Rynek 2 i ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń.

Zakres rzeczowy projektu zakłada wykonanie i wdrożenie zintegrowanej platformy teleinformatycznej, w tym: wdrożenie e-usług, zakup, modernizacja i integracja systemów dziedzinowych, szyna usług, portal informacyjny (WCAG 2.0), moduł interesanta wraz z formularzami, wdrożenie systemu płatności, platforma usług publicznych, aplikacja mobilna na 3 platformy systemowe (Android, Windows Phone, iOS), integracja platformy e-usług z aplikacją mobilną, archiwum elektroniczne, e-rada. Ponadto, zostanie zakupiony sprzęt informatyczny wspierający prawidłowe działanie i świadczenie e-usług przez Urząd. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbędą szkolenia w celu przygotowanie do prawidłowej i sprawnej obsługi interesantów na podstawie wdrożonego systemu i zbudowanej infrastruktury. Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz poprawa procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy teleinformatycznej, dzięki której mieszkańcy i interesanci Urzędu będą mieli ciągły dostęp i możliwość skorzystania z usług o wysokim stopniu dojrzałości. Z usług będą również korzystać pracownicy Urzędu Miejskiego w Gostyniu, a także radni Gminy za sprawą wdrożenia e-rady.

III. Termin realizacji zamówienia:

1)      Część 1 – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 30.06.2018 r.

2)      Część 2 – 60 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i umiejętności za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług potwierdzających wykonanie minimum trzech usług z zakresu: opracowywania kompletnej dokumentacji dotyczącej projektu informatycznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, na podstawie której została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (D1) oraz trzech usług w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Projektu informatycznego
w okresie ostatnich 3 lat (D2);

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

2)      W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa powyżej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2)    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

3)    Wykaz usług potwierdzający wiedzę i umiejętności w zakresie określonym w części IV pkt 1 b).

VI. Osoby uprawnione do kontaktu:

Zbigniew Kostka tel. 65 575 21 32 e-mail: zkostka@um.gostyn.pl,

Renata Ignasiak Tel. 65 575 21 47 e-mail: rignasiak@um.gostyn.pl,

VII. Termin i miejsce składania ofert:

1)    Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć/dostarczyć do dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 1000;

2)    Dopuszcza się złożenie oferty:

a)      w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego, złożonej w zamkniętej kopercie opisanej: Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń; nazwa i adres Wykonawcy
z dopiskiem: „Oferta na wykonanie zadania „Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz przeprowadzenie Audytu przedwdrożeniowego”,

b)      w formie elektronicznej na adres: um@gostyn.pl w tytule wiadomości należy podać: „Oferta na wykonanie zadania „Świadczenie usług Inżyniera Projektu oraz przeprowadzenie Audytu przedwdrożeniowego”.

VIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena – 60%

Doświadczenie – 40%

Kryterium cena – najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ocena nastąpi wg wzoru matematycznego:

C = Cmin/Cbad x 60

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

Cmin – cena najniższa wynikająca z badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi: 60 pkt

Kryterium doświadczenie – przy ocenie ofert w kryterium doświadczenie Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

a)      kryterium doświadczenie nr 1 (D1) 20% - doświadczenie w opracowywaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej projektu informatycznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, na podstawie której została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

10 pkt - opracowanie 5 i więcej  dokumentacji

5 pkt – opracowanie 4 i więcej dokumentacji

1 pkt – opracowanie 3 dokumentacji

b)     Kryterium doświadczenie nr 2 (D2) 20% - doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu (zarządzanie projektem, nadzór nad całym projektem, kierowaniem wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, technicznego, formalno – prawnego, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami krajowymi i Unii Europejskiej);

10 pkt – 5 i więcej usług,

5 pkt – 4 usługi,

1 pkt – 3 usługi,

Łączna ocena ofert:

W = C + D1 + D2  

W – wskaźnik oceny ofert

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

D1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie  w opracowywaniu kompletnej dokumentacji dotyczącej projektu informatycznego wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, na podstawie której została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

D2 - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu.

IX. Informacje o formalnościach:

1)      Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;

2)      W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3)      Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru);

5)      Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie wiąże stron.

6)      Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).

7)      Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Gostyń do żadnego określonego działania.

8)      Gmina Gostyń nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9)      Gmina Gostyń zastrzega sobie prawo w każdej chwili do: odwołania, zmian całości lub części zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Zapytanie_ofertowe_-_podniesienie_jakosci_e-uslug_i_cyfrowej_dostepnosci_informacji_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl