Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe - opracowanie Programu rewitalizacji

Gostyń 05.01.2017 r.

nr sprawy RI.041.1.1.2017

                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   
(tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych.

 

Przedmiotem zamówienia jest  Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2017 – 2023 zgodnie z Ustawą z 09.10.2015 r. o rewitalizacji oraz wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.06.2017 r.

 

Istotne warunki zamówienia:

  1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  2. Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług potwierdzających wykonanie minimum trzech usług z zakresu opracowywania lokalnych lub gminnych programów rewitalizacji, które zostały zatwierdzone przez Urzędy Marszałkowskie, wykonanych w ostatnich 3 latach oraz przeprowadzenie minimum 3 spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji w ostatnich trzech latach.
  3. Przystępując  do  niniejszego  postępowania  każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść wadium w wysokości 2 000 zł. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK S.A. 1 O/Gostyń nr 72 1090 1258 0000 0000 2501 4456 z dopiskiem „Wadium – Oferta na opracowanie Programu Rewitalizacji”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
  4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)      Nie zawiera wymaganych dokumentów, Jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu,

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Cena – 60%

Doświadczenie – 40%

Kryterium cena – największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ocena nastąpi wg wzoru matematycznego:

C = Cmin/Cbad x 60

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

Cmin – cena najniższa wynikająca z badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w kryterium cena wynosi: 60 pkt

Kryterium doświadczenie – przy ocenie ofert w kryterium doświadczenie Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

Kryterium doświadczenie nr 1 (D1) - doświadczenie w opracowywaniu Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji zatwierdzonych przez Urzędy Marszałkowskie

10 pkt - opracowanie 5 i więcej Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji zatwierdzonych przez Urzędy Marszałkowskie

5 pkt – opracowanie 4 Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji zatwierdzonych przez Urzędy Marszałkowskie

0 pkt – opracowanie 3 Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji zatwierdzonych przez Urzędy Marszałkowskie

Kryterium doświadczenie nr 2 (D2) - doświadczenie w przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji

10 pkt – przeprowadzenie 5 i więcej spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji

5 pkt – przeprowadzenie 4 spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji

0 pkt – przeprowadzenie 3 spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji

 

Łączna ocena ofert:

W = C + D1 + D2  

W – wskaźnik oceny ofert

C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

D1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie  w opracowywaniu Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji zatwierdzonych przez Urzędy Marszałkowskie

D2 - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie w przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych dotyczących rewitalizacji

Sposób przygotowania oferty:

-        cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;

-        w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

-        cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;

-        ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (wg załączonego wzoru);

-        ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego,

nazwa i adres oferenta oraz napis „Oferta na opracowanie Programu Rewitalizacji”.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
  3. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

 

Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13.01.2017 r. do godz. 13:00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 2, pok. nr 10 (lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Wrocławska 256, pok. nr 1).

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów są: Henryk Sadzki, Krzysztof Fekecz, Wydział Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, pok. nr 6,  (tel. bezpośredni 65-575 21 24 lub 65-575 21 48).

 

                                                                                                                           naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji

                                                                                                                             /-/ Henryk Sadzki

 

Pliki do pobrania:

Czytaj również:

https://gostyn.pl/Zapytanie_ofertowe_-_opracowanie_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl