Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 czerwca 2018

Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego

Projekt pn. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu” realizowany będzie przez Urząd Miejski w Gostyniu. Głównym miejscem realizacji Projektu będzie siedziba Wnioskodawcy: Urząd Miejski Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń. Dodatkowym miejscem w jakim będzie realizowany Projekt to budynek administracyjny Urzędu Miejskiego  w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, 63-800 Gostyń. 

W ramach realizacji niniejszego zamówienia ma zostać stworzona i wdrożona zintegrowana platforma teleinformatyczna, obejmująca zintegrowane systemy dziedzinowe, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami oraz e-usługi na 1, 3, oraz 5 poziomie dojrzałości.

Kluczowe działania realizowane w Zamówieniu oraz moduły jakie mają zostać zrealizowane:

 1. Budowa i uruchomienie e-usług – E-deklaracje , E-decyzje, E-wnioski/zgłoszenia, E-podatki, E-tablica, E-zwiedzanie, E-zezwolenia, E-rada.
 2. Stworzenie systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę e-usług:

a) System do ewidencji mienia gminy – system dziedzinowy pozwoli na stworzenie i prowadzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości należących do Gminy oraz pozostałego mienia. Elektroniczny system do ewidencji mienia umożliwi gromadzenie, zarządzanie i publikację informacji dotyczących mienia posiadanego przez Gminę. System pozwoli na automatyzację procesów związanych z obsługą bazy danych zawierającej mienie Gminy Gostyń.

b) Ewidencja umów z tytułu dzierżaw – system dziedzinowy pozwoli na ewidencję umów z tytułu dzierżaw nieruchomości należących do Gminy Gostyń. System umożliwi stworzenie bazy danych zawierających nieruchomości, daty umów, dzierżawców oraz inne informacje niezbędne do zarządzania bazą umów z tytułu dzierżaw. System pozwoli na gromadzenie, modyfikowanie oraz zarządzanie bazą.

c) Moduł do projektowania planu budżetu – system dziedzinowy udostepniający narzędzia do elektronicznego projektowania, modyfikowania, prezentowania danych niezbędnych do planowania budżetu. Dzięki integracji z innymi systemami dziedzinowymi możliwe będzie automatyczne pobieranie niezbędnych danych oraz ich synchronizacja.

d) Wieloletnia prognoza finansowa – system będzie umożliwiał stworzenie i modyfikację planu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gostyń. Dzięki integracji z pozostałymi systemami dziedzinowymi możliwe będzie automatyczne zaciąganie danych niezbędnych do stworzenia prognozy finansowej, oraz dostęp do prognozy wszystkich uprawnionych podmiotów.

 1. Modernizacja systemów dziedzinowych- systemów dziedzinowych umożliwiających obsługę e-usług – pozwoli to na obsługę e-usług:

a) Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych,

b) Księgowość podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych,

c)  Wymiar podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych,

d) Księgowość podatku od nieruchomości, rolny i leśny osób prawnych,

e) Podatek od środków transportowych,

f)  System fakturowania,

g) Ewidencja umów z tytułu użytkowania wieczystego,

h) Księgowość analityczna dochodów niepodatkowych,

i)  Moduł współpracy z ewidencją ludności,

j)  Moduł do rozliczeń zwrotu podatku akcyzowego,

k) System finansowo-księgowy,

l) System ewidencji planu i analizy wykonania budżetu,

m) Moduł obsługi przelewów elektronicznych,

n) System płacowy,

o) System RCP (Rejestracja Czasu Pracy),

p) System ewidencji pracowników,

q) Zezwolenia alkoholowe.

 1. Integracja systemów dziedzinowych - Systemy dziedzinowe będą wspomagać pracę urzędu w zakresie obsługi mieszkańców drogą elektroniczną. Zadanie obejmuje modernizację/wdrożenie  systemów dziedzinowych niezbędnych do uruchomienia planowanych e-usług.
 2. Szyna usług integrująca usługi e-PUAP, EBOI i systemy dziedzinowe – mechanizm mającym na celu integrację systemów dziedzinowych, systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Gminy z platformą e-PUAP.
 3. Portal informacyjny – który będzie zgodny z WCAG 2.0 Integracja z aplikacją mobilną.
 4. Moduł obsługi interesanta – moduł pozwoli na korzystanie z e-usług na poprzez system obsługi interesanta. W ramach modułu muszą powstać elektroniczne formularze.
 5. Zintegrowany System Płatności elektronicznych – system ten będzie odpowiedzialny za możliwość dokonywania wpłat wykonywanych w ramach wdrażanych e-usług. W ramach sytemu uruchomiony będzie moduł płatności umożliwiający dokonywanie bezpiecznych przelewów elektronicznych typu PayByNet, PayU lub inny.
 6. Platforma usług publicznych –  Platforma usług publicznych to miejsce gdzie możliwe będzie udostępnianie e-usług oraz informacji o dostępnych e-usługach.
 7. Aplikacja mobilna na 3 platformy systemowe – aplikacja będzie zintegrowana z platformą usług publicznych, umożliwi dostęp użytkownikom do danych wyświetlanych z elektronicznego systemu obsługi klienta za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy tablet.
 8. e-Rada – Moduł pozwoli na usprawnienie działania Rady Gminy dzięki udostępnieniu poprzez internet zasobów i informacji związanych z obowiązkami wykonywanymi przez Radę Gminy oraz będzie wspierać Radę w procesie legislacyjnym. 
 9. Archiwum elektroniczne – moduł archiwum elektronicznego umożliwi uruchomienie i utrzymanie usługi E-Archiwum.
 10. Licencje bazodanowe -  do serwera oraz licencje dostępowe dla użytkowników
 11. Zakup niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania.

Docelowymi grupami do których adresowany jest projekt, które będą czerpać główne korzyści z produktów i funkcjonalności wdrożonych w efekcie realizacji projektu są przede wszystkim:

- mieszkańcy gminy;

- przedsiębiorcy prowadzący działalność na ich terenie,

- osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości na obszarze gminy,

- potencjalni inwestorzy chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy,

- urzędnicy pracujący w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych i podległych objętych projektem.

Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego
Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego

https://gostyn.pl/Podniesienie_jakosci_e-uslug_i_cyfrowej_dostepnosci_informacji_sektora_publicznego.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl