Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2016

Rewitalizacja dla Gostynia

Gmina Gostyń realizuje projekt pn. „Program Rewitalizacji dla Gostynia na lata 2016-2023 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin i ramach perspektywy finansowej 2014-2020”. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie zainicjowanie procesu rewitalizacji w horyzoncie czasowym 2016-2023. Zaplanowane zostaną podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne i wypracowane zostaną mechanizmy zaangażowania możliwie szerokiego grona interesariuszy we wdrażanie Programu, a także współuczestniczenia beneficjentów końcowych procesu rewitalizacji w procesie wdrażania, oceny i planowania nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z uwagi na kosztowność procesu rewitalizacji pożądane jest pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na realizację poszczególnych przedsięwzięć. Niemniej jednak rewitalizacja jest bardzo istotnym elementem rozwoju miasta i gminy jako całości, dlatego Program  to przede wszystkim praktyczne narzędzie do przeprowadzenia procesu rewitalizacji.  W przypadku braku środków zewnętrznych przedsięwzięcia będą realizowane z następujących źródeł: budżetu gminy, kredytów, środków interesariuszy procesu rewitalizacji (m. in. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych).

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi preferowane będą przedsięwzięcia wspomagające proces rewitalizacji. Przy realizacji projektów, w szczególności społecznych, gmina będzie współpracować z organizacjami pozarządowymi. W budżecie gminy zaplanowane zostaną środki na realizację małych projektów (np. działania budujące więzi międzysąsiedzkie, polegające na urządzeniu podwórek, nasadzeniach zieleni), których celem będzie pobudzenie aktywności beneficjentów ostatecznych.

W przypadku braku dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych możliwe jest wydłużenie czasu ich realizacji, z uwagi na konieczność zaplanowania większych środków w budżecie gminy oraz podmiotów realizujących działania rewitalizacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 46.000 zł.

Wkład funduszy europejskich 40.940 zł (89%).

 

https://gostyn.pl/Rewitalizacja_dla_Gostynia.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl