Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 marca 2024

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego będzie realizował na terenie gminy Gostyń Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Gostyń otrzymała kwotę w wysokości 673 200 zł.

Program adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

 

https://gostyn.pl/Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2024_44250.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl