Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 listopada 2022

Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 w ramach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w Gosty

RGM.PP.6733.15.2022                                                                     

Gostyń, 7 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

 


         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w ramach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dz. nr 3792, 3793, 3794 na terenie działek nr 3792, 3793, 3794, 411/12, 3790, 3791 oraz części terenu działek nr 411/15, 243/2 i 537, położonych w Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).                 

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz Gostynia

                                                                                                                                                     Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/budowy_sieci_elektroenergetycznej_nn-0_4_w_ramach_przylaczenia_do_sieci_elektroenergetycznej_w_Gosty.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl