Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 czerwca 2022

Zawiadomienie ws. rozbudowy strzelnicy terenowej w Ostrowie

Gostyń 15.06.2022r.

GKOS.OS.6220.3.2022

 
Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 15.06.2022 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Gostyń 15.06.2022 r.

GKOS.OS.6220.3.2022


 
POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

postanawiam

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”.

II. Określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a ponadto winien zawierać szczegółową analizę podanych niżej zagadnień:

1.    Z zakresu ochrony przed hałasem:

1)   Zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem ich liczby, poziomów mocy akustycznych, minimalnej odległości od terenów chronionych akustycznie i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy.

2)   Określenie przewidywanych poziomów hałasu na granicy najbliżej położonych terenów, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

3)   Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenów oraz punktów zlokalizowanych na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem.

4)   Uwzględnienie w analizie akustycznej poprawek impulsowych, o których mowa w załączniku nr 8 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710 z późn. zm.).

5)   Przedstawienie w punktach skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi realizowanymi i zrealizowanymi oraz planowanymi przedsięwzięciami w ramach tego samego rodzaju źródła hałasu, określając poziom hałasu od przedmiotowego przedsięwzięcia, poziom hałasu od innych przedsięwzięć oraz poziom hałasu od wszystkich przedsięwzięć.

6)   W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

2.    Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:

1)  Przedstawienie metodyki badań terenowych, w tym dat i godzin wizji terenowych, sposobu zbierania danych i wykorzystanych źródeł literaturowych.

2)  Przedstawienie opisu szaty roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz rzadkich lub zagrożonych wyginięciem oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty.

3)  Przedstawienie informacji na temat gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, w szczególności gatunków ptaków, wraz z oceną oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na te gatunki. W przypadku ptaków należy przedstawić informacje dla terenu przedsięwzięcia oraz buforu o szerokości nie mniejszej niż 100 m licząc od granic terenu przedsięwzięcia.

4)  Dokonanie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na szatę roślinną i faunę.

5)  Przedstawienie działań ograniczających negatywne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze.

6)      Dokonanie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

7)      Dokonanie oceny przedsięwzięcia na krajobraz, z uwzględnieniem lokalizacji przedsięwzięcia na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna - Góra.

3.    Z zakresu ochrony klimatu: należy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące

 

Uzasadnienie
 

……………. działający z pełnomocnictwa udzielonego przez ………………. zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 10 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną, uproszczony wypis z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania Wnioskodawca zmienił nazwę przedsięwzięcia na: „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało rozbudowę obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze to należy przedsięwzięcie zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś w dniu 10.03.2022 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dalej PPIS o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP w opinii z 18 marca 2022 r. nr PO.ZZŚ.4.435.154.2022.MS.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie  Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

PPIS w opinii sanitarnej z 05.05.2022 r. nr ON-NS.9011.2.12.2022 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem z 23.03.2022 r. znak: WOO-IV.4220.314.2022.WR.1 wezwał Burmistrza Gostynia z prośbą o udzielenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz do uzupełnienia informacji zawartych w k.i.p, które następnie pismem z 29.03.2022r. przekazane zostały do Wnioskodawcy. W dniu 12.04.2022r. do Burmistrza Gostynia wpłynęło uzupełnienie k.i.p. przekazane przez Wnioskodawcę, które  pismem z 20.04.2022 r. zostało przekazane do RDOŚ wraz z informacją o faktycznym stanie zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

RDOŚ w opinii z 03.06.2022 r. nr WOO-IV.4220.314.2022.WR.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności ma zawierać analizę zagadnień, które zostały wymienione w treści postanowienia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, Dyrektora ZZ WP, PPIS oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, cechy, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust 1 pkt 1 lit a ustawy ooś na podstawie przedłożonej k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na rozbudowie strzelnicy terenowej o 6 stanowisk zlokalizowanej w północnej części działek nr ewid. 147/10 i 149, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, powiat gostyński. Wnioskodawca planuje także budowę wiaty o powierzchni około 40 m2 oraz usypanie wału ochronnego lub budowę płotu betonowego jako zabezpieczenia przed emisją hałasu. Powierzchnia działek objętych wnioskiem wynosi 14,6 ha, natomiast przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na obszarze o powierzchni około 2,75 ha.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to grunty orne. Na podstawie k.i.p. oraz systemu informacji przestrzennej gminy Gostyń ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie – tereny zabudowy zagrodowej na działce nr ewid. 150, obręb Ostrowo – znajdują się w odległości 200 m od terenu przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie broń wykorzystywana przez użytkowników strzelnicy. Uwzględniając jej rodzaj do analizy akustycznej przyjęto maksymalny poziom hałasu wynoszący 130 dB. Założono także najbardziej niekorzystny scenariusz polegający na jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich sześciu stanowisk strzelniczych. W uzupełnieniu k.i.p. Wnioskodawca odniósł się także do kwestii hałasu generowanego przez ruch pojazdów użytkowników strzelnicy wyjaśniając, że maksymalna jednorazowa liczba pojazdów wynosi 6 oraz że będą one parkowały poza terenem przedsięwzięcia, na działce ewid. nr 147/10 – na parkingu zlokalizowanym obok zabudowań będących własnością Wnioskodawcy. Przedstawiona przez Wnioskodawcę analiza budzi wątpliwości. Hałas generowany przez broń to hałas impulsowy. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710 z późn. zm.) pt. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu impulsowego w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, do wyznaczenia równoważnego poziomu dźwięku stosuje się poprawki impulsowe. Z przedłożonych danych nie wynika czy poprawki te zostały uwzględnione w analizie akustycznej. Uwzględniając ich wielkość podaną w cytowanym wyżej rozporządzeniu, otrzymane wyniki poziomu hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie (46,0 dB) oraz rodzaj tych terenów, nie można wykluczyć, że w związku z realizacją przedsięwzięcia wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko - Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna - Góra. Okoliczność tę należy uwzględnić w ocenie oddziaływania na środowisko, w szczególności uwzględniając cel wyznaczania obszaru chronionego krajobrazu wynikający z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), którym jest zachowanie wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowego ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Ponadto należy opisać szatę roślinną i faunę terenu przedsięwzięcia, a w przypadku ptaków także terenu sąsiadującego z nim o szerokości nie mniejszej niż 100 m, w szczególności lasów zlokalizowanych na wschodzie. Opis powinien opierać się na aktualnych danych pozyskanych w terenie w okresach umożliwiających uchwycenie pełnej zmienności sezonowej przyrody, obejmującej między innymi okres lęgowy i migracji ptaków. W raporcie należy wskazać także przewidziane działania minimalizujące adekwatne do negatywnego wpływu przedsięwzięcia na szatę roślinną oraz faunę.

 

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, lecz jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60000185639 – Kanał Mosiński do Kani i posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW60000185639 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w szczególności charakter przedsięwzięcia, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko pozwoli na określenie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko przyrodnicze, umożliwi nałożenie warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, których dotrzymanie zapewni minimalizację oddziaływania inwestycji na środowisko. W niniejszym posatnowieniu zwrócono szczególną uwagę na przedstawienie w raporcie wyników analizy oddziaływania na klimat akustyczny, szatę roślinną i faunę, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na wyżej wymienione elementy przyrodnicze, a także ocenę wpływu planowanej inwestycji na bioróżnorodność. Analiza parametrów eksploatacyjnych strzelnicy, warunków środowiskowych i terenowych jest niezbędna w celu dokładnego określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną klimatu akustycznego i przyrody, bioróżnorodnością, a także oddziaływaniem na krajobraz, a także określenia wpływu inwestycji na zmiany klimatu oraz adaptacji do postępujących zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie” i orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 
 
P o u c z e n i e
 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie na pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia

 

 

Z up. BURMISTRZA

Marzena Paluszkiewicz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__rozbudowy_strzelnicy_terenowej_w_Ostrowie_42982.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl