Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 grudnia 2020

Zawiadomienie ws. rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej Netbox PL Sp. z o.o.

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 18.12.2020 r.

PPOS.6220.23.2020

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

- że, w dniu 02 grudnia 2020 r., na wniosek Netbox PL Sp. z o. o. Czachorowo 54, 63-800 Gostyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa i przebudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą – hala nr V”, polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego w m. Czachorowo, zlokalizowanego na działkach na terenie Netbox PL Sp. z o. o. – nr ewid. 118/12, 118/17, 118/18, 118/19, 118/20, 118/21, 118/31, 118/36, 118/37, 118/41, 118/42, 118/43, 118/44, ark. mapy 1 obręb Czachorowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z wnioskiem i materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi ww. zamierzenia oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - pok.4, w godzinach pracy Urzędu.

- że pismem z dnia 18.12.2020 r., na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ustawy ooś Burmistrz Gostynia zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji ooś.

 

Burmistrz Gostynia

mgr inż. Jerzy Kulak 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__rozbudowy_i_przebudowy_hali_produkcyjno-magazynowej_Netbox_PL_Sp__z_o_o_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl