Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2022

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - zakład przetwórstwa mięsnego w Goli

Gostyń 04.07.2022 r.

GKOS.OS. 6220.2.2022
 

Zawiadomienie
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 04.07.2022 r. decyzji, której treść podaję niżej.

 

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                

                                                                                           Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                           Marzena Paluszkiewicz

                                                                                           Naczelnik

                                                                                           Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                           i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostyń, 04.07.2022 r.

GKOS.OS.6220.2.2022
 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku ……………………………………………………………………..

 

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2 w miejscowości Gola, na działce nr ewid. 154/4, obręb Gola, gmina Gostyń.

 

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

 

Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
Funkcjonowanie zakładu ograniczyć do pory dnia, tj. godzin 6:00 – 22:00.
3.      Na terenie zakładu nie realizować punktowych zewnętrznych źródeł hałasu.

Wszystkie czynności związane z procesami produkcyjnymi przeprowadzać wewnątrz planowanego budynku produkcyjno - magazynowego.
Zanieczyszczenia z procesu wędzenia odprowadzać emitorem zlokalizowanym na wysokości 4,3 m n.p.t.
Zaopatrzenie zakładu w wodę realizować z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej z jej gestorem.
Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych przez gestora sieci.
Planowane do prowadzenia czynności w budynku produkcyjno - magazynowym realizować w pomieszczeniach wyposażonych w szczelne posadzki.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym.
We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
W czasie prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia gruntu - neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo - wodnego.
Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać powierzchniowo na tereny nieutwardzone, w granicy działki inwestycyjnej, bez powodowania szkód na tereny przyległe.
Wszystkie wytwarzane na etapie eksploatacji projektowanego zakładu odpady należy magazynować w specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego celu pojemnikach, posiadających szczelne zamknięcie, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie obiektu - o szczelnym i utwardzonym podłożu oraz dodatkowo oznaczonym stosownym kodem odpadu.
 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - Inwestor …………………………………….zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2 w miejscowości Gola, na działce nr ewid. 154/4, obręb Gola, gmina Gostyń.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną, wypis z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

            W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 22.02.2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ooś i zwrócił się do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP w opinii z 04.03.2022 r. nr PO.ZZŚ.4.435.122.2022.MDB.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś.

Dyrektor ZZ WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych warunków stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie do realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

PPIS w opinii sanitarnej z 16.03.2022 r. nr ON-NS.9011.2.6.2022 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

RDOŚ w opinii z 15.04.2022 r. nr WOO-IV.4220.243.2022.AK.4 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2 w miejscowości Gola, na działce nr ewid. 154/4, obręb Gola, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc  się  do  art.  63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2 w miejscowości Gola na działce
nr ewid. 154/4 obręb Gola, gmina Gostyń. Na podstawie treści k.i.p. ustalono,
że w przedmiotowym zakładzie prowadzona będzie działalność w zakresie przetwórstwa mięsa na poziomie 2,5 tony tygodniowo, tj. 10 ton miesięcznie. Surowe wyroby mięsne, mięso mielone i produkty mięsne będą produkowane z gotowego surowca, dostarczonego do zakładu (w zakładzie nie będzie prowadzony ubój i rozbiór mięsa). Z uwagi na planowaną skalę przedsięwzięcia, działalność zakładu będzie prowadzona przede wszystkim na rynku lokalnym, a głównymi surowcami wykorzystywanymi w procesie produkcyjnym będą: ćwiartki wołowe, mięso wołowe, mięso wieprzowe klasy I, II i III oraz przyprawy. Zakład będzie funkcjonował w porze dnia, a stan zatrudnienia wyniesie 3 osoby.

Uwzględniając zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku
z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie.
Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza k.i.p. wykazała, że wszystkie operacje technologiczne w zakresie przetwórstwa mięsa będą prowadzone wewnątrz projektowanego budynku. Proces parzenia wędlin będzie się odbywał przy użyciu energii elektrycznej. Jedynym źródłem emisji zorganizowanej substancji do powietrza będzie proces wędzenia wyrobów mięsnych przy użyciu tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem bukowym i olchowym. Zgodnie z treścią k.i.p. proces wędzenia będzie prowadzony przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. Zanieczyszczenia z procesu będą odprowadzane do atmosfery emitorem o wysokości 4,3 m n.p.t. Na podstawie zgromadzonych materiałów i przeprowadzonej w k.i.p. analizy w zakresie oddziaływania zakładu na stan powietrza stwierdzono, że ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia w sposób przedstawiony w k.i.p. nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, po przeanalizowaniu treści k.i.p. ustalono, że chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne
i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Najbliższy teren chroniony akustycznie zlokalizowany jest w odległości ok. 45 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Z uwagi na powyższe, w celu zminimalizowania akustycznej uciążliwości wynikającej z prowadzenia prac budowlanych na etapie realizacji, w niniejszej decyzji wpisano warunek, aby prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia,
tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Zgodnie z treścią dokumentacji realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z montażem na terenie zakładu zewnętrznych punktowych źródeł hałasu, co ujęto jako warunek w niniejszej decyzji. Analiza dokumentacji wykazała, że wszystkie czynności związane z procesami produkcyjnymi w planowanym budynku produkcyjno - magazynowym będą przeprowadzane wewnątrz tego budynku, a funkcjonowanie zakładu będzie się odbywało w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00. Powyższe rozwiązanie inwestycyjne poddane ocenie w ramach niniejszego postępowania zostało ujęte w warunkach nałożonych w decyzji celem ograniczenia uciążliwości akustycznej generowanej przez zakład podczas jego funkcjonowania. Wyposażenie zakładu będą stanowiły podstawowe maszyny do mielenia mięsa i formowania wędlin, w których skład wejdą: młynek koloidalny, wilk, mieszałka, stół roboczy, stół produkcyjny, nadziewarka hydrauliczna, sterylizator oraz koszyk na noże. Przewidywane natężenie ruchu pojazdów dostawczych po terenie zakładu wyniesie maksymalnie 5 pojazdów w porze dnia. Biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, a także wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej i warunki uwzględnione w niniejszej decyzji ustalono, że funkcjonowanie zakładu po realizacji przedsięwzięcia nie będzie prowadziło do przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie treści  zgromadzonych  materiałów  ustalono, że przedmiotowy zakład będzie zaopatrywany w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie umowy
o zaopatrzenie w wodę, zawartej z jej gestorem. Pobór wody będzie realizowany zarówno na cele socjalno - bytowe, jak i technologiczne. Analiza dokumentacji wykazała, że na terenie przedmiotowego zakładu będą powstawały ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe, które następnie będą odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie umowy zawartej z jej gestorem. Przyjęte rozwiązania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej znalazły swoje odzwierciedlenie w warunkach nałożonych w niniejszej decyzji. W aspekcie postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi w obrębie zakładu na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. ustalono, że będą one rozprowadzane powierzchniowo po terenie działki inwestora.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że wytwarzane na terenie zakładu odpady będą magazynowane w pojemnikach lub kontenerach w miejscach do tego celu przeznaczonych, a następnie będą przekazywane odbiorcom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami (do odzysku lub w dalszej kolejności do unieszkodliwienia).

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowanie rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo - wodne. W celu zapewnienia dostatecznej ochrony środowiska gruntowo - wodnego w niniejszej decyzji wpisano warunek, aby planowane do prowadzenia czynności w budynku produkcyjno - magazynowym odbywały się w pomieszczeniach wyposażonych w szczelne posadzki, co znalazło swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy, jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j  ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, jednak osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Dla JCWPd PLGW600070 określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017185652 - Dopływ z Goli, posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie, jest ona monitorowana, a osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Dla JCWP PLRW600017185652 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do 2027 roku. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych JCWP.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 9,3 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o 16,2 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2 w miejscowości Gola, na działce nr ewid. 154/4, obręb Gola, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki:

 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

 

              

 

                                                                                       Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                       Marzena Paluszkiewicz

                                                                                       Naczelnik

                                                                                       Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                       i Ochrony Środowiska

 

                                                                                                                                                  

 

 

Załącznik

do decyzji nr GKOS.OS.6220.2.2022

z dnia 04.07.2022 r.

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

 

 Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni ok. 250 m2  (budynek o wymiarach około 10,00 m x 25,00 m) w miejscowości Gola, na działce nr ewid. 154/4, obręb Gola, gmina Gostyń. W przedmiotowym zakładzie będzie prowadzona wyłącznie produkcja z gotowego surowca (nie będzie uboju i rozbioru), a zdolność produkcyjna instalacji do przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego wynosić będzie ok. 10,00 ton na miesiąc. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie wyłącznie na produkcji oraz sprzedaży mięsa i wyrobów mięsnych.

 

 

Rodzaj technologii:

 

            Wszelkie operacje technologiczne przetwórstwa mięsnego prowadzone będą wyłącznie wewnątrz projektowanego budynku produkcyjno - magazynowego. Wyposażenie zakładu obejmować będzie tylko podstawowe maszyny do mielenia mięsa i formowania wędlin. Proces parzenia wędlin odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu energii elektrycznej, a proces wędzenia produkowanych wyrobów mięsnych przy użyciu tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem bukowym i olchowym. Proces wędzenia wyrobów mięsnych prowadzony będzie przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie (około 1680 godzin rocznie), a zużycie drewna wędzarniczego wynosić będzie około 24000,00 kg rocznie. Procesy wędzarnicze stanowią specyficzny rodzaj obróbki cieplnej stosowanej w utrwalaniu mięsa i jego przetworów.

 

Rozwiązania chroniące środowisko:

 

Planowany zakład przetwórstwa mięsnego zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy. Woda pobierana z wodociągu zużywana będzie wyłącznie na cele bytowo - gospodarcze pracowników oraz na cele porządkowe. Łączne zużycie wody dla planowanego przedsięwzięcia będzie wynosiło Q=62,04 m3 / rok, tj. 5,17 m3 /miesiąc, w tym 4,50 m3 / miesiąc na cele socjalno-bytowe i 0,67 m3 /miesiąc na cele gospodarcze. Ilość ścieków socjalno - bytowych odpowiadać będzie zapotrzebowaniu na wodę dla trzech pracowników zakładu, czyli 4,50 m3 / miesiąc, tj. 54,00 m3 / rok. Powstające ścieki socjalno - bytowe będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie stosownej umowy z właścicielem sieci. Ścieki przemysłowe z procesu mycia maszyn do mielenia mięsa i formowania wędlin w ilości około 0,60 m3 / dobę będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie stosownej umowy z właścicielem sieci. Wody opadowe nie będą ujęte w jakikolwiek otwarty lub zamknięty system kanalizacyjny i będą odprowadzane w sposób niezorganizowany powierzchniowo na teren nieutwardzony będący we władaniu inwestora. Na terenie obiektu będą występować zdarzenia akustyczne związane z ruchomymi źródłami hałasu, pochodzącymi od ruchu pojazdów dostawczych. Pojazdy będą się poruszać z prędkościami wynoszącymi około 15 km/godz.

Odpady powstające na etapie budowy projektowanego budynku produkcyjno  - magazynowego nie będą magazynowane na terenie obiektu, lecz będą na bieżąco zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Będą to typowe odpady budowlane, inne niż niebezpieczne, przede wszystkim gruz budowlany i ceglany oraz gleba i ziemia z prowadzonych wykopów. Na etapie eksploatacji projektowanego zakładu odpady magazynowane będą w specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie obiektu o szczelnym i utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, dodatkowo oznaczonym stosownym kodem odpadu. Wytworzone odpady będą magazynowane w specjalnych pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska. Odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym podmiotom zajmującym się zagospodarowaniem, z którymi zostanie podpisana stosowna umowa na odbiór.

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                       Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                       Marzena Paluszkiewicz

                                                                                       Naczelnik

                                                                                       Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                       i Ochrony Środowiska

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_-_zaklad_przetworstwa_miesnego_w_Goli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl