Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 stycznia 2021

Przetarg na sprzedaż prawa własności - ul. Jana Pawła II

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/2 o powierzchni 0,0093 ha (w udziale 17/54 części), położonej w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00013851/4

Cena wywoławcza: 3.500,00 zł netto

wadium: 500,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do urządzonej drogi stanowiącej ulicę Jana Pawła II, położona jest na terenie z zauważalnym spadkiem poziomu. Teren lokalizacji nieruchomości w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Jana Pawła II, dostępność korzystna. Najbliższe otoczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową towarzyszącą, dalej usługi towarzyszące strefie śródmiejskiej miasta.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Gostynia, położonego w rejonie ul. Nad Kanią, ul. Wolności (obecnie Jana Pawła II) – osiedle Głogówko przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usług towarzyszących, oznaczony symbolem 4MNU.

Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 19 lutego 2021 roku na konto sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: wadium na działkę nr 1220/2”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

Ze względu na epidemię koronawirusa przetarg zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, dlatego też uczestnicy przetargu muszą posiadać maseczkę zabezpieczającą usta i nos.

 

 

Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl

https://gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_-_ul__Jana_Pawla_II_41747.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl