Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 maja 2021

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń

21.05.2021 r.

PPOS.602.4.2021

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Burmistrz Gostynia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń”

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu pok. Nr 4 i na stronie BIP Gminy https://biuletyn.gostyn.pl/w zakładce Ogłoszenia. Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 12 czerwca 2021 r., elektronicznie na adres e-mail: mtalaga@um.gostyn.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub też ustnie do protokołu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu tel. 65 575 21 21. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gostynia.

 

 

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_gminy_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl