Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2020

Obwieszczenie ws. rozbudowy sieci elektroenergetycznych w Gostyniu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowy sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn-0,4 kV w tym:

a) budowy kompaktowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z zasilającymi liniami kablowymi SN,

b) zabudowy złącz kablowych wraz z zasilającymi liniami kablowymi nn 0,4 kV,

c) zabudowy lub wymiany słupów w istniejących liniach napowietrznych,

d) powiązaniu elementów projektowanych z istniejącymi sieciami elektroenerge-tycznymi SN i nn,

na terenie działek nr 1973/9, 1973/11, 3537/3, 1980, 2623/7, 1921/26, 1920, położonych w Gostyniu przy ulicach Emilii Plater, Zacisze i Spokojnej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__rozbudowy_sieci_elektroenergetycznych_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl