Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 grudnia 2020

Obwieszczenie ws. przebudowy drogi - Gostyń ul. Krótka

PPOS.6733.27.2020                                                                           

Gostyń, 21 grudnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Krótkiej w Gostyniu wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 1009, 1020, 1030 i 1029/2 położonych w  Gostyniu.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                   mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__przebudowy_drogi_-_Gostyn_ul__Krotka.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl