Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 października 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w Gostyniu, ul. Letnia i ul. Wichrowa

PPOS.6733.21.2020                                                                     

Gostyń, 6 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


         Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), Burmistrz Gostynia zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15 kV na terenie działek nr 2100/9, 2080/15 i 208017 oraz części działek nr 2079/1, 2100/6, 2100/7, 2100/8 i 2080/26 położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Letniej i Wichrowej.

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz aktami sprawy, zgłoszenia wniosków dowodowych, ewentualnych uwag i zastrzeżeń w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                                    Grzegorz Skorupski

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_sieci_kablowej_w_Gostyniu__ul__Letnia_i_ul__Wichrowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl