Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2022

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - zakład przetwórstwa mięsnego w Goli

Gostyń 04.07.2022 r.

GKOS.OS.6220.2.2022
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),               

Burmistrz Gostynia

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 04.07.2022 r., na wniosek

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej decyzji ooś dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno - magazynowego na potrzeby planowanego zakładu przetwórstwa mięsnego o powierzchni około 250 m2, w miejscowości Gola, dz. nr 154/4 - obręb Gola, gmina Gostyń.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referacie Ochrony Środowiska ul. Wrocławska 256, pok. 16 w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

                                                                    

                                                                                                                                           Burmistrz Gostynia

                              

                                                                                                                                                                         

 

Art. 38 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią.

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o którym mowa w art. 77 ust.1 ustawy ooś. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji ooś wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_-_zaklad_przetworstwa_miesnego_w_Gola.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl