Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

14 września 2022

Obwieszczenie o wydanej decyzji dot. ustalenia lokalizacji budowy linii kablowej w Gostyniu

                                                                           Gostyń, 13 września 2022 r.

RGM.PP.6733.10.2022

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 13 września 2022 r. została wydana decyzja nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.10.2022) dla realizacji budowy linii kablowej SN 15 kV z zabudową słupa SN – usunięcia kolizji, na części terenu działek o nr ewid. 665/1 i 666, położonych w Gostyniu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                                                         Burmistrz Gostynia

                                                                                                                                             Jerzy Kulak

 

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_dot__ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_dla_budowy_li.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl