Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 października 2022

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

Obwieszczenie Starosty Gostyńskiego

z dnia 14 października 2022 r.

w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej Daleszyn A o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 765 ze zm.)

Starosta Gostyński
podaje do publicznej wiadomości  

 

informację o wydanej decyzji nr 448/2022 z dnia 13 października 2022 r. znak AB.6740.317.2022 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

elektrowni fotowoltaicznej Daleszyn A wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

na terenie położonym w  obrębie ewid. 0006 Daleszyn, jednostce ewid. 300402_5 Gostyń – obszar wiejski, na dz. o nr ewid. gruntu 49.


W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200G (Wydział Architektury i Budownictwa pokój nr 401 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 7.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

- udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Daleszyn;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

  
                                                                                                       z up. STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
                                                                                                       NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
 

                                                                                                       WŁODZIMIERZ WECHMAN

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_Starosty_Gostynskiego_43213.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl