Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 lipca 2022

14 lipca sesja Rady Miejskiej

10 projektów uchwał będzie przedmiotem XL sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 14 lipca 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali posiedzeń gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXXVII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania. Przed podjęciem uchwał odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gostyń za 2021 rok.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

·         w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gostynia wotum zaufania za 2021 rok.

·         w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2021 r.

·         w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gostynia z tytułu wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2021.

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

·         w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie ulic: J. Kasprowicza, W. Boratyńskiego oraz gen. D. Chłapowskiego w Gostyniu.

·         w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gostyń.

·         w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności do nieruchomości zabudowanej, położonej w Sikorzynie gmina Gostyń.

·         w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gostyń na rok szkolny 2022/2023.

oraz obwieszczenia:

·         w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XL/539/18 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostyń.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/14_lipca_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl