Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 maja 2020

Zawiadomienie ws. wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w Starym Gostyniu

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 30.04.2020r.

PPOS.6220.5.2020

 

Zawiadomienie
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 29.04.2020r. postanowieniu, którego treść podaję niżej

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 29.04.2020 r.

PPOS.6220.5.2020

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65, art. 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawy ooś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

postanawiam

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń”.

II. Określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a ponadto winien zawierać szczegółową analizę podanych niżej zagadnień:

1. Z zakresu ochrony przyrody:

1) Przedstawienie informacji na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków i płazów oraz grzybów, w tym porostów, wraz z podaniem źródła danych.

2) Przedstawienie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i krajobraz, w tym elementy krajobrazu o znaczeniu kulturowym, historycznym i archeologicznym, obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra oraz propozycji zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym parametrów pasów ochronnych.

3) Odniesienie się do celów, dla których utworzono obszar chronionego krajobrazu Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra.

4) Przedstawienie wraz z uzasadnieniem oceny wpływu, w tym wpływu skumulowanego przedsięwzięcia, na środowisko przyrodnicze rezerwatu Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu. W szczególności należy odnieść się do wpływu na siedliska hydrogeniczne, chronione gatunku wątrobowców, mchów i roślin naczyniowych występujących w rezerwacie.

5) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych, bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

6) Przedstawienie działań minimalizujących zarówno na siedliska przyrodnicze i rośliny, jak również na zwierzęta, w tym na płazy w okresach migracji na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

2. Z zakresu hydrogeologii:

1) Przedstawienie informacji o warunkach hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanego przedsięwzięcia uwzględniających: litologię, poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wodonośnego, główne zbiorniki wód podziemnych wraz z ich obszarami najwyższej (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi oraz kierunki migracji wód podziemnych.

2) Uwzględnienie usytuowania przedsięwzięcia względem cieków i zbiorników wód powierzchniowych, w szczególności należy wziąć pod uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb ziemi.

3) Przedstawienie informacji wymienionych w pkt. 1 i 2 na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych.

4) Przedstawienie informacji na temat parametrów złoża, wynikających z dokumentacji geologicznej złoża – jego powierzchni, miąższości, składu granulometrycznego udokumentowanych zasobów, w tym przedstawienie bilansu zasobów złoża oraz szacowanego czasu eksploatacji złoża, a także określenie powierzchni planowanego obszaru górniczego i terenu górniczego.

5) Opisanie sposobu prowadzenia eksploatacji złoża, w tym podanie informacji o poziomach i piętrach eksploatacyjnych i sposobie urabiania kopaliny, kierunku eksploatacji oraz miejscach gromadzenia nadkładu.

6) Przedstawienie współczynnika filtracji pierwszego poziomu wodonośnego lub poziomu wodonośnego, w którym będzie prowadzona eksploatacja złoża.

7) Opisanie możliwego wpływu przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego, w tym określenie zasięgu leja depresji w poziomie wodonośnym, z którego będzie eksploatowana kopalina przy założonym tempie wydobycia oraz przedstawienie rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te komponenty.

8) Przedstawienie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed zanieczyszczeniami związanymi z wykorzystaniem w fazie eksploatacji przedsięwzięcia urządzeń i pojazdów mechanicznych.

9) Ocena wpływu eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na stosunki wodne w rejonie zainwestowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rezerwat Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu.

3. Z zakresu ochrony przed hałasem:

1) Opisanie sposobu zagospodarowania terenów wokół przedsięwzięcia z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) z określeniem odległości najbliższych terenów chronionych akustycznie od granicy terenu zainwestowania

2) Dołączenie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

3) Określenie wszystkich źródeł hałasu, podanie czasu ich pracy w porze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie określenie przewidywanej emisji hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia.

4) Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających skumulowanym poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenów.

5). Dołączenie DTR lub danych producenta wszystkich maszyn lub/i urządzeń (zawierających w szczególności poziom mocy akustycznej tych urządzeń i maszyn) celem weryfikacji wartości przyjętych do obliczeń w programie modelującym rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku.

7) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

8) Zaznaczenie na mapie poglądowej tras, po których poruszać się będą pojazdy transportujące urobek.

4. Z zakresu ochrony klimatu: należy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu (uwzględnić emisję gazów cieplarnianych) i wskazać rozwiązania łagodzące te zmiany, należy także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu oraz opisać działania adaptacyjne.

5. Przedstawienie informacji na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

 

U z a s a d n i e n i e
 

Firma Produkcja Rolna, Sprzedaż Żwiru i Transport Żwiru Jarosław Jędrzejczak Smogorzewo 29, 63-820 Piaski zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń”.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntu.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu, w odległości mniejszej niż 100 m od gruntów leśnych, a także w odległości mniejszej niż 250 m od terenów podlegających ochronie akustycznej oraz w odległości mniejszej niż 0,5 km od innych obszarów górniczych, planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte, piąte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy ooś w dniu 11.03.2020 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 31 marca 2020r. (data wpływu do Urzędu 01.04.2020r.) nr PO.ZZŚ.4.435.157m.1.2020.MDB nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił do uwzględnienia w decyzji ooś warunki i wymagania. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art.57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).

RDOŚ w opinii z dnia 08.04.2020 r. nr WOO-IV.4220.369.2020.NB.2 stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności ma zawierać analizę zagadnień, które zostały wymienione w treści opinii.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, Dyrektora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń. Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża opracowaną w październiku 2019 r. przedmiotowe złoże w granicach planowanego obszaru o powierzchni 6,95 ha, posiada zasoby geologiczne bilansowe w kat. C1 (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) w ilości 1 531 373, 5 ton (836 816 m3) kruszywa naturalnego w postaci piasku i żwiru dla celów budownictwa i drogownictwa. Teren złoża znajduje się na lokalnym wzniesieniu, którego najwyższe punkty zlokalizowane są w centralnej części obszaru. Obszar złoża opada w kierunku zachodnim i północnym. Na terenie zainwestowania znajdują się liczne, niewielkie, suche, stare wyrobiska poeksploatacyjne o głębokości do 7,0 m (część ich powierzchni stanowi obszar nieużytkowany rolniczo). Serię złożową stanowią pospółki i żwiry wzbogacone w piaski o różnej granulacji. Seria ta charakteryzuje się małym zapyleniem od 1,0 % do 4,3 %, średnio 2,6 %. Utwory złożowe zalegają pod nadkładem o grubości 0,1 – 7,2 m. Nadkład stanowi gleba i lokalnie glina piaszczysta, w jednym otworze udokumentowano nasyp (osady antropogeniczne). W obrębie serii złożowej napotkano przerosty płonne o miąższości 0,0 – 1,7 m. Stanowią je gliny piaszczyste i lokalnie torfy. Seria złożowa podścielona jest plejstoceńskimi glinami piaszczystymi, piaskami średnioziarnistymi silnie zaglinionymi, mułkami, a także neogeńskimi iłami formacji poznańskiej. Zwierciadło swobodne przypowierzchniowego horyzontu wodonośnego występuje tu na głębokości 1,0 – 8,2 m p.p.t. (nawiercone i ustabilizowane). Złoże jest częściowo zawodnione. Miąższość serii złożowej waha się od 3,3 m do 18,0 m, średnio 11,5 m. Wartość punktu piaskowego wynosi średnio 67,2%. Przy zakładanym rocznym wydobyciu około 75 000 ton kopaliny przewiduje się, że złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu około 20 lat. Maksymalne dzienne wydobycie kruszywa wynosić będzie około 300 ton. Planuje się, że zakład górniczy pracować będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach dziennych. Wnioskodawca zakłada do 20 sztuk pojazdów na dobę obsługujących przedsięwzięcie. Po wyeksploatowaniu złoża zakłada się wodny kierunek rekultywacji.

Mając na uwadze art. 63 ust.1 pkt 3 lit. a i lit. c ustawy ooś , na podstawie k.i.p. ustalono, że złoże graniczy od strony północnej z obcymi gruntami rolnymi (dz. nr 210/4 obręb Stary Gostyń), od strony wschodniej z lokalną drogą gminną (dz. nr 207 obręb Stary Gostyń), od strony południowej z własnymi gruntami rolnymi i kopalnianymi stanowiącymi złoża „Stary Gostyń 2” i „Stary Gostyń 3” (dz. nr 216 obręb Stary Gostyń), a od strony zachodniej z lokalną drogą gminną (dz. nr 74 obręb Stary Gostyń), z obcymi gruntami rolnymi (dz. nr 60/1 obręb Stary Gostyń) i obcymi gruntami stanowiącymi rezerwat przyrody „Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu” (dz. nr 60/2 obręb Stary Gostyń). Wnioskodawca przewiduje utworzenie pasa ochronnego od strony rezerwatu o szerokości 50 m. Najbliższy teren objęty ochroną akustyczną (teren zabudowy jednorodzinnej) znajduje się w odległości około 50 m w kierunku północno-wschodnim od terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji ooś.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie „Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna –Góra”, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Obszar został wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 9,4 km od przedsięwzięcia. Ponadto w odległości 50 m znajduje się rezerwat przyrody Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu. Powierzchnia rezerwatu wynosi 3,58 ha, jest zatem niemal dwukrotnie mniejsza od terenu planowanej w pobliżu kopalni kruszywa. Celem powołania rezerwatu jest ochrona torfowiska niskiego z rzadkimi gatunkami roślin. Stan rezerwatu jest obecnie niezadowalający i nie można wykluczyć, że planowana eksploatacja kruszywa w połączeniu z pozostałymi funkcjonującymi w pobliżu rezerwatu kopalniami kruszywa przyczyni się do dalszej jego degradacji. Ze względu na sąsiedztwo w pobliżu planowanej kopalni kruszywa rezerwatu przyrody z siedliskami oraz gatunkami roślin zależnymi od wody nie można wykluczyć znaczącego negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Biorąc pod uwagę powyższe, w szczególności lokalizację, rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Nadto przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach obszaru wyznaczonej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych, ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się ograniczenia m.in. wydobywanie kopalin bez zgody właściciela ujęcia

W związku z art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017185652 – Dopływ z Goli oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070.

Według obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd o kodzie PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o kodzie PLRW600017185652 – Dopływ z Goli posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie, jest ona monitorowana. Ponadto jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny. Dla JCWP o kodzie PLRW600017185652 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych do roku 2027. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację w niniejszym postanowieniu wskazano, aby raport zawierał informacje na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt, w tym ptaków i płazów oraz grzybów, w tym porostów, wraz z podaniem źródła danych oraz analizę wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i krajobraz, w tym elementy krajobrazu o znaczeniu kulturowym, historycznym i archeologicznym, obszaru chronionego krajobrazu oraz propozycje zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. Ponadto w raporcie należy odnieść się do celów dla których utworzono obszar chronionego krajobrazu: Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna – Góra. W raporcie należy również zawrzeć ocenę wpływu, w tym wpływu skumulowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze rezerwatu „Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu”. Ponadto w raporcie należy szczegółowo odnieść się do aspektów związanych z warunkami hydrogeologicznymi terenu zainwestowania.

Analiza parametrów eksploatacyjnych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko jest niezbędna w celu dokładnego określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko hydrogeologiczne. Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli również na szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie przed hałasem, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2207 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zlokalizowane w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko uwagę należy zwrócić na zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które Wnioskodawca podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś. Ustalając zakres raportu wskazano, że powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przyrody, ochroną przed hałasem, zagadnieniami związanymi z hydrogeologią, wpływem planowanego przedsięwzięcia na zmiany klimatu i bioróżnorodność, a także informacje na temat powiązań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, w szczególności możliwości kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć istniejących i planowanych w sąsiedztwie  terenu zainwestowania.

Biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, , Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń i orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

P o u c z e n i e
 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie na pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

Załączniki :

Otrzymuje za dowodem doręczenia :

1. Maciej Kasztelan – Pełnomocnik PRSŻiTŻ J. Jędrzejczak, Smogorzewo 29

    ul. Polna 4

    63-800 Gostyń

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3.  aa.

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

     ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Poznaniu

    ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__wydobywania_kopaliny_ze_zloza_kruszywa_naturalnego_w_Starym_Gostyniu_41259.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl