Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2020

Zawiadomienie ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Czachorowie

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 13.03.2020r.

PPOS.6220.4.2020

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 12.03.2020r. decyzji, której treść podaję niżej

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 12.03.2020r.

PPOS.6220.4.2020

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) - po rozpatrzeniu wniosku KW SOLAR VII Sp. z o.o. , ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 255 w obrębie geodezyjnym Czachorowo, gmina Gostyń.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

  1. Pod farmę fotowoltaiczną przeznaczyć do 6,0 ha powierzchni działki o nr ewid. 255, obręb Czachorowo, gmina Gostyń.
  2. Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.
  3. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
  4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
  5. Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m, mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
  6. Koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w okresie od 1 sierpnia do końca lutego.
  7. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
  8. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych używać do tego celu wyłącznie czystej wody, bez dodatku substancji chemicznych, w tym detergentów.

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) –Inwestor - KW SOLAR VII Sp. z o.o. , ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 255 w obrębie geodezyjnym Czachorowo, gmina Gostyń.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną w wersji elektronicznej.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 31.01.2020 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ooś i zwrócił się do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 12.02.2019 r. nr PO.ZZŚ.4.435.75.2020.AR nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie nie przewiduje negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art.57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 13 lutego 2020 r. nr ON.NS-71/2-7/20 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

 RDOŚ w opinii z dnia 17.02.2020 r. nr WOO-IV.4220.156.2020.NB.1 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 255 w obrębie geodezyjnym Czachorowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt.1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gruntów rolnych o klasie bonitacyjnej RIVa i RV. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 70 m od planowanego przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Panele fotowoltaiczne nie wymagają chłodzenia mechanicznego. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów umieszczonych w kontenerowych stacjach transformatorowych. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś z k.i.p. wynika, że w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ustalono dodatkowych przedsięwzięć o podobnym charakterze, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Uwzględniając powyższe, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i złożoność oddziaływania, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z zapisami art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk oraz ruchów skorupy ziemskiej. Wobec powyższego nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Biorąc pod uwagę kryteria wskazane w art. 63 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Instalacje fotowoltaiczne należą do obiektów bezobsługowych, w związku z tym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Zgodnie z treścią k.i.p. mycie paneli fotowoltaicznych przeprowadzane będzie w technologii bezwodnej przy użyciu szczotek. Wnioskodawca dopuszcza możliwość mycia paneli przy użyciu czystej wody, bez detergentów. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju. Przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko gruntowo-wodne, zostały zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji.

W kontekście art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane mogą być jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli oraz ewentualnymi pracami remontowymi, które zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś, stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów objętych ochroną , w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży, środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarów przylegających do jezior. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego rodzaj i zakres prac nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że inwestycja zlokalizowana będzie w granicach jednolitych wód:

- podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600070, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną; przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;

- powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600023185649 – Kania, jest naturalną częścią wód, monitorowaną, o aktualnym złym stanie, a zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona; celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; w zlewni występuje presja rolnicza, a w programie działań zaplanowano działania mające na celu ograniczenie presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu do roku 2027.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 14 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o 20,9 km od przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedmiotowego terenu znajdują się grunty rolne, zabudowa zagrodowa i przemysłowa. Teren farmy słonecznej na etapie eksploatacji zostanie obsiany rodzimymi gatunkami traw lub pozostawiony będzie naturalnej sukcesji. Roślinność będzie wykaszana. W celu ochrony ewentualnych ptaków lęgowych teren elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy kosić poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Montaż paneli słonecznych będzie realizowany na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią, co pozwoli dotrzymać wskazany termin koszenia, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz w celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia w niniejszej decyzji nałożono warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwięzionych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem. Aby zmniejszyć efekt olśnienia nałożono warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 255 w obrębie geodezyjnym Czachorowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. KW SOLAR VII Sp. z o.o.

    ul. Jasna 14/16A

   00-041 Warszawa

2. Arkadiusz Gbiorczyk

3. Lucyna Grześkowiak - Gbiorczyk

4. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

5. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

    ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Poznaniu

    ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

4. Starosta Gostyński

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

 

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł , na rachunek Urzędu Miejskiego w Gostyniu nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005 w dniu 09.01.2020r. na  podstawie Zał. cz. I, pkt  45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

 

                                                                                               Załącznik

                                                                                               do decyzji nr PPOS.6220.4.2020

                                                                                               z dnia 12.03.2020 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

 

Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zamierzenie to zostanie zrealizowane na działce o nr ewid. 255, obręb Czachorowo, gmina Gostyń. Całkowita powierzchnia działki na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 8,22 ha Pod realizację przedsięwzięcia przewiduje się przeznaczyć do 6,0 ha działki. Wnioskodawca dopuszcza realizację przedsięwzięcia w czterech etapach, do 1 MW każdy. Instalacje zaprojektowane będą w taki sposób, aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną i aby mógł funkcjonować jako samodzielna elektrownia.

Rodzaj technologii

Zabudowa składać się będzie z paneli PV umieszczonych na aluminiowych bądź stalowych stelażach montowanych za pomocą kotew wbijanych w ziemię. Przewiduje się montaż do 20 000 szt. paneli fotowoltaicznych tj. do 5 000 szt. na każdy etap. Moc pojedynczego panelu wynosić będzie od 200 Wp do 900 Wp. Maksymalna wysokość instalacji osiągnie 5 m nad ziemią. Odległość pomiędzy rzędami paneli wyniesie do 10 m. Planuje się posadowić do 4 szt. kontenerowych stacji transformatorowych. W każdej z kontenerowych stacji transformatorowych znajdzie się rozdzielnia SN, rozdzielnia nN, transformator żywiczny lub olejowy oraz tablica do pomiaru wyprodukowanej i pobranej energii elektrycznej. Na każdą z 4 osobnych instalacji przypadnie do 50 szt. inwerterów co stanowi maksymalnie 200 szt. dla całego przedsięwzięcia. Inwertery zostaną zamontowane na konstrukcjach paneli fotowoltaicznych po panelami, tak jak przewody łączące panele fotowoltaiczne z inwerterami. Przewody łączące inwertery i stacje transformatorowe zostaną poprowadzone w ziemi. Punkt wpięcia do sieci zostanie wskazany przez operatora sieci w warunkach przyłączeniowych. Projekt przyłącza energetycznego do sieci energetycznej lokalnego operatora energetycznego będzie uzależniony od wydanych przez lokalnego operatora warunków przyłączenia.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Mycie paneli fotowoltaicznych przeprowadzane będzie w technologii bezwodnej przy użyciu szczotek. Wnioskodawca dopuszcza możliwość mycia paneli przy użyciu czystej wody, bez detergentów. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz będą infiltrować w grunt w obrębie przedmiotowego terenu. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, pod każdym transformatorem zostanie zamontowana szczelna misa, mogąca zmagazynować całą objętość oleju.

Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na etapie eksploatacji odpady z prac serwisowych nie będą magazynowane tylko na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom przez świadczącego usługi.

W celu ochrony ewentualnych ptaków lęgowych teren elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy kosić poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Celem ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy regularnie kontrolować wykopy, uwalniać uwięzione w nich zwierzęta oraz wykonać ażurowe ogrodzenie bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem a gruntem. Panele słoneczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną co ograniczy efekt olśnienia.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__budowy_elektrowni_fotowoltaicznej_w_Czachorowie_41143.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl