Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 grudnia 2020

Obwieszczenie ws. budowy elektroenergetycznej sieci - Gostyń ul. Letnia i Wichrowa

PPOS.6733.21.2020                                                                             

Gostyń, 3 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam,

że 30 listopada 2020 r. została wydana decyzja Nr 28/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.21.2020) dla realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek nr 2100/9, 2080/15 i 208017 oraz części działek nr 2079/1, 2100/6, 2100/7, 2100/8 i 2080/26, położonych w Gostyniu w rejonie ulicy Letniej i Wichrowej.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

 Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Obwieszczenie_ws__budowy_elektroenergetycznej_sieci_-_Gostyn_ul__Letnia_i_Wichrowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl