Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 listopada 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy odcinków sieci wodociągowej w Gostyniu

RGM.PP.6733.13.2022                                                                           

Gostyń, 3 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.13.2022) dla realizacji budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Gostyń na części terenu działek nr 999/12 i 999/13, położonych w Gostyniu.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                Grzegorz Skorupski

https://gostyn.pl/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_w_sprawie_budowy_odcinkow_sieci_wodociagowej_w_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl