Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 marca 2016

Znalazłem błąd w akcie stanu cywilnego/w moim akcie stanu cywilnego brak danych

Tak, każdy akt stanu cywilnego można sprostować lub uzupełnić.
Akt, w którym znajdują się dane niezgodne z innymi aktami (np. zamiast nazwiska Zielińska w akcie zapisano Zielinska), podlega sprostowaniu. Natomiast jeżeli w akcie stanu cywilnego nie zawarto wszystkich danych (np. w akcie urodzenia nie zapisano miejsca urodzenia dziecka) może zostać on uzupełniony.
Sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
Z wnioskiem o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy zwrócić się do kierownika USC, który sporządził akt – jeśli akt został sporządzony w Gostyniu należy udać się do gostyńskiego USC (Rynek 2, pok. nr 4). Przy składaniu wniosku trzeba okazać dokument tożsamości. Za uzupełnienie/sprostowane należy zapłacić opłatę skarbową w wysokości 39 zł. Opłatę można uiścić w Ratuszu w Wydziale Finansowym (parter pokój nr 3).
Podstawą do sprostowania/uzupełnienia danych są wcześniejsze akta stanu cywilnego tej samej osoby lub akta stanu cywilnego rodziców, małżonka, dzieci –  np. akt urodzenia można sprostować/uzupełnić na podstawie aktu małżeństwa rodziców dziecka.
Przy załatwianiu spraw w USC nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, lecz ich przedstawienie może ułatwić i przyspieszyć sprostowanie/uzupełnienie danych w akcie.
W przypadku sprostowania/uzupełniania danych na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokument należy załączyć do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Dane zawarte w akcie zostaną sprostowane/uzupełnione w ciągu miesiąca.

https://gostyn.pl/Znalazlem_blad_w_akcie_stanu_cywilnegow_moim_akcie_stanu_cywilnego_nie_zostaly_zamieszczone_wszystk.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl