Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 marca 2020

Zawiadomienie ws. wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w Starym Gostyniu

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 11.03.20120 r.

PPOS.6220.5.2020

Zawiadomienie

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

- że, w dniu 04 marca 2020r., na wniosek firmy Produkcja Rolna, Sprzedaż Żwiru i Transport Żwiru Jarosław Jędrzejczak, Smogorzewo 29, 63-820 Piaski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Stary Gostyń JJ” metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid.: 211, 212, 213, 214, 215, 216 obręb Stary Gostyń, gmina Gostyń”.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z wnioskiem i materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi ww. zamierzenia oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - pok.4, w godzinach pracy Urzędu.

- że pismem z dnia 11.03.2020r., na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ustawy ooś Burmistrz Gostynia zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji ooś.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__wydobywania_kopaliny_ze_zloza_kruszywa_naturalnego_w_Starym_Gostyniu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl