Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 maja 2021

Zawiadomienie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Ardagh Glass S.A.

Gostyń 31.05.2021 r.

PPOS. 6220.5.2021

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 28.05.2021 r. decyzji, której treść podaję niżej

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza Gostynia

mgr inż. Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

Gostyń 28.05.2021r.

PPOS.6220.5.2021

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Szyszki, zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

 1. Spaliny z gorącym powietrzem ze stref chłodzenia odciągać i odprowadzać poprzez wymiennik odzysku ciepła do powietrza. Ciepło odzyskane w wymienniku wykorzystywać do ogrzewania hali produkcyjnej.
 2. W strefie nagrzewania produktów stosować zamknięty obieg spalin.
 3. Po rozbudowie zakładu wykonać jednorazowe pomiary poziomu hałasu w dwóch przekrojach zlokalizowanych na terenie mieszkaniowo-usługowym przy ul. Przy Dworcu oraz przy ul. Podleśnej. Punkty należy zlokalizować w miejscu, w którym wpływ hałasu komunikacyjnego jest najmniejszy (np. za budynkiem). Zastosować metodę rejestracji poziomu hałasu w sposób ciągły, w czasie odniesienia T. Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Gostyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.
 4. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
 5. Na terenie Zakładu należy zapewnić dostępność sorbentów i materiałów filtracyjnych, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 6. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
 7. Powstające odpady należy gromadzić selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szczelnym podłożu w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.
 8. Zaopatrzenie obiektu w wodę na cele technologiczne należy realizować z zakładowego ujęcia wody podziemnej, zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
 9. Ścieki przemysłowe należy odprowadzać poprzez osadnik szlamowy i separator koalescencyjny do kanalizacji miejskiej, zgodnie z umową zawartą z gestorem sieci.
 10. Ścieki bytowe należy odprowadzać, po wcześniejszym podczyszczeniu, do kanalizacji miejskiej, zgodnie z umową zawartą z gestorem sieci.
 11. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać, po wcześniejszym oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, zgodnie z umową zawartą z gestorem sieci oraz poprzez zbiornik retencyjno-infiltrujący do ziemi, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

 

U z a s a d n i e n i e 

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) – Pan Piotr Szyszka zam. Latalice 32, 62-010 Pobiedziska, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Ardagh Glass S.A. z siedzibą w Gostyniu, ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń, zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu nr V/54/19 w dniu 07.03.2019 r. dla terenu objętego wnioskiem wyznaczono kierunek zagospodarowania jako teren działalności gospodarczej, w tym produkcji, składów i usług.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), dalej ustawa ooś, w dniu 22.03.2021 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ooś i zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu (dalej PPIS), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej RDOŚ), Starosty Gostyńskiego (dalej Starosty) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu (dalej Dyrektor ZZ WP) o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr ON-NS.9011.2.19.2021 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 31 marca 2021 r. nr PO.ZZŚ.4.435.223.1.2021.ML nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Starosta w opinii z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr OR.0362.7.2020 stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

RDOŚ w opinii z dnia 8 kwietnia 2021 r. nr WOO-IV.4220.519.2021.DG.1 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, PPIS, Starosty, Dyrektora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że w ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o 2 linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A., na działkach nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń. Linie dekorowania butelek to będą oddzielne, niezależne od siebie linie, na które kierowana będzie część produkowanych opakowań szklanych z istniejącej instalacji do produkcji szkła. Wyroby do budynku linii do dekorowania dostarczane będą transporterem rolkowym lub wózkami widłowymi. Dekorowanie (zdobienie) polegać będzie na nakładaniu na powierzchnię butelek grafik metodą sitodruku czterokolorowego, farbami ceramicznymi w procesie termicznym ich utwardzania. Wydajność zdobienia każdej z planowanych linii wyniesie ok. 134 mln butelek/rok (ok. 367 tys. butelek/dobę). W k.i.p. jednoznacznie wskazano, że planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu wydajności produkcyjnej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego, zwiększy natomiast asortyment produkowanych szklanych wyrobów opakowaniowych. Każda z planowanych linii do zdobienia składać się będzie z: urządzenia rozpakowującego palety z butelkami, urządzenia podgrzewającego butelki, drukarki do zdobienia butelek metodą sitodruku farbami ceramicznymi, urządzenia odprężającego po procesie zdobienia, urządzenia uszlachetniania na zimno, stanowiska kontroli jakości, automatycznego urządzenia pakującego oraz podajników i stołów akumulacyjnych. W związku z przedsięwzięciem planowana jest przebudowa hali magazynowej na produkcyjno-magazynową (zmiana sposobu użytkowania), która polegać będzie na budowie w wydzielonych częściach hali: hali produkcyjnej, hal magazynowych oraz pomieszczeń socjalnych i warsztatowych. Powierzchnia całego zakładu wynosi ok. 16,3384 ha, w tym: powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie – 10,531 ha, a powierzchnia nieruchomości przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie ok. 0,99 ha w budynku magazynu będącego w realizacji.

Palety z wyrobami do zdobienia wprowadzane będą do urządzenia służącego do automatycznego zdjęcia folii termokurczliwej zabezpieczającej wyroby podczas transportu. Stąd kierowane będą do depaletyzatora. Proces ściągania przekładek oraz przekładanie wyrobów na stół akumulacyjny odbywa się naprzemiennie, aż do wyczerpania wyrobów. Pusta paleta przejeżdża na drugą stronę do paletyzatora na końcu linii. Rozpakowane wyroby kierowane będą transporterem do urządzenia ustawiającego wyroby w jednej linii. Ustawione wyroby transportowane będą do tunelu podgrzewającego opakowania do temperatury ok. 20oC, wymaganej przed procesem zdobienia. Ogrzewanie realizowane będzie elektrycznie lampami lub promiennikami promieniowania podczerwonego. Opakowania o wymaganej temperaturze trafią do urządzenia, w którym metodą sitodruku z farbami ceramicznymi nanoszony będzie na szkło wymagany dekor (rysunek/obraz). Jest to technika druku wykorzystująca gumowe rakle, które przenoszą farbę na szablon nałożony na drobną siatkę matrycy. Powierzchnia matrycy, która ma przenosić farbę na szkło pokryta jest emalią. Stosowane będą farby ceramiczne oparte na roztworach wodnych topników. Drukowanie farbami ceramicznych wymaga użycia sit, które będą ogrzewane elektrycznie specjalnymi podgrzewaczami elektrycznymi. Następnie, nadrukowana na powierzchni wyrobu farba będzie wypalana w wysokiej temperaturze w odprężarce. Za odprężarką następować będzie uszlachetnienie wyrobów na zimno w taki sam sposób jak w przypadku normalnego procesu produkcyjnego wyrobów szklanych, poprzez natrysk rozcieńczonego polietylenu. Po procesie następować będzie kontrola jakości wizualna i za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości. Stąd wyroby gotowe kierowane będą na stół akumulacyjny, z którego nastąpi ich pakowanie automatyczne w tzw. paletyzatorach.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że wszystkie emisje z instalacji Ardagh Glass S.A. Gostyniu objęte są pozwoleniem zintegrowanym, w tym z instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanym dnia 13.12.2005 przez Starostę Gostyńskiego znak OR.MK.7644-1/04 z późniejszymi zmianami oraz zgłoszenia. Na podstawie k.i.p. ustalono, że po realizacji przedsięwzięcia następować będzie dodatkowa emisja substancji z instalacji do dekorowania szkła. Nagrzewanie produktów następować będzie spalinami ze spalania gazu ziemnego. Odprężanie jest obróbką cieplną, która prowadzona będzie etapowo w piecu tunelowym (podobnie jak w instalacji do produkcji szkła). Piec podzielony jest na trzy sekcje: sekcja I - nagrzewanie i wygrzewanie opakowań szklanych w temp. do 650oC, sekcja II - powolne chłodzenie wyrobów do 440oC, sekcja III - chłodzenie do temperatury 80oC. Odprężarka wyposażona będzie w zestaw palników gazowych w strefie nagrzewania o łącznej mocy 2,2 MW. W strefie nagrzewania produktów zastosowany będzie zamknięty obieg spalin. Ciepło ze spalinami uchodzić będzie poprzez wejście i wyjście wyrobów do odprężarki. Prognozowane zużycie gazu będzie średnio na poziomie ok. 65 m3/h (550 kW). Spaliny z gorącym powietrzem ze stref chłodzenia będą odciągane i odprowadzane poprzez wymiennik odzysku ciepła do powietrza. Ciepło odzyskane w wymienniku wykorzystywane będzie do ogrzewania hali produkcyjnej. Odciąg wyposażony będzie w wentylator. Każda z 2 odprężarek wyposażona będzie w niezależny odciąg spalin i gorącego powietrza z chłodzenia wyrobów. Spaliny zmieszane z powietrzem odprowadzane będą przy użyciu wentylatora o wydajności 15 800 m3/h z każdej z odprężarek, emitorami otwartymi E-7/1 i E-7/2 o wysokości 12 m i średnicy 0,8 m. Na podstawie k.i.p. ustalono, że w miejscu realizacji przedsięwzięcia stężenie pyłu PM 2,5 w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, wynoszący od 1.01.2020 r. 20 µg/m3 i osiąga wartość 22 µg/m3. Należy jednak zauważyć, iż udział w stanie zanieczyszczenia powietrza w rejonie ul. Starogostyńskiej mają m.in. istniejące instalacje Zakładu Ardagh Glass S.A. w Gostyniu. Maksymalny udział emisji PM 2,5 z istniejących instalacji zakładu, wg przeprowadzonych obliczeń skumulowanych przekłada się na stężenie w powietrzu tej substancji na poziomie 0,80 µg/m3, co stanowi 3,6% obecnego stanu zanieczyszczenia w rejonie ul. Starogostyńskiej w Gostyniu. Po realizacji planowanej inwestycji emisja pyłu PM 2,5 wzrośnie o ok. 0,924 kg/rok. Wielkość ta zostanie skompensowana poprzez inwestycję, polegającą na budowie układu podgrzewu zestawu surowcowego, przy piecu wannowym nr 3. W wyniku uruchomienia podgrzewu zestawu surowcowego emisja zostanie obniżona o 372,2 kg/rok. Kompensacja emisji w tym wymiarze wpłynie jednak małoznacząco na poprawę stanu zanieczyszczenia. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej jest i będzie transport surowców i wyrobów gotowych. W związku z uruchomieniem planowanej inwestycji nie przewiduje się wzrostu ruchu pojazdów ciężarowych dowożących surowce i materiały do produkcji oraz wywożących wyroby gotowe. W k.i.p przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Obliczenia wykazały, iż emisje substancji emitowanych do powietrza nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031 ze zm.) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 poz. 87 ze zm.) poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Z powstawaniem emisji substancji do powietrza będzie się wiązał także etap budowy przedsięwzięcia. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter lokalny i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś ustalono, że w bezpośrednim otoczeniu zakładu zlokalizowane są: od strony południowej tereny mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane wzdłuż ul. Przy Dworcu, od strony północnej za terenem zieleni tereny mieszkaniowo-usługowe zlokalizowane w rejonie ul. Podleśnej, od strony północno-wschodniej teren związany ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka). Na terenie zakładu w jego wschodniej części położone jest przedszkole. Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Przedszkole znajduje się na terenie, do którego tytuł prawny ma zakład, a zatem na tym terenie nie obowiązuje dotrzymanie standardów jakości środowiska. Uwzględniając jednak art. 114 ust. 3 ww. ustawy, w powyższej sytuacji stosuje się rozwiązania zapewniające odpowiednie warunki klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń. W związku z rozbudową zakładu powstanie nowe źródła hałasu – budynek produkcyjno-magazynowy linii zdobienia szkła. Hałas z tego źródła będzie emitowany jako źródło przestrzenne. W analizie akustycznej dla tego źródła emisji przyjęto poziom mocy akustycznej równy 89 dB. Klimat akustyczny wokół zakładu kształtowany jest także innymi istniejącymi źródłami hałasu oraz ruchem pojazdów lekkich i ciężkich odbywającym się po terenie zakładu. Ruch generowany jest przejazdami pojazdów ciężarowych i pojazdów osobowych pracowników, a także przejazdami wózków widłowych. Po rozbudowie natężenie ruchu na terenie zakładu pozostanie na dotychczasowym poziomie. Ruch pojazdów ciężarowych (po realizacji innych inwestycji) wyniesie ok. 58 szt./dobę, a osobowych ok. 25 szt./dobę. Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy zakładu analizę akustyczną przeprowadzono łącznie dla całego zakładu po jego rozbudowie. Wyniki analizy akustycznej wykazały, że na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska. Prognozowany poziom hałasu w porze dnia na terenie mieszkaniowo-usługowym zlokalizowanym w kierunku południowym od zakładu nie przekroczy w porze dnia 45 dB, a w porze nocy 44 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu odpowiednio 55 dB i 45 dB. Natomiast na terenie mieszkaniowo-usługowym zlokalizowanym w kierunku północnym nie przekroczy w porze dnia i w porze nocy 44 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu odpowiednio 55 dB i 45 dB. Na granicy terenu szkoły poziom hałasu emitowanego przez zakład w porze dnia nie przekroczy 46 dB, przy dopuszczalnym poziomie hałasu dla tego rodzaju terenu wynoszącym 50 dB. W porze nocy, dla terenów szkoły nie określa się dopuszczalnych poziomów hałasu, w związku z faktem, że tereny te w tej porze nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na elewacji przedszkola znajdującego się na terenie zakładu obliczony poziom hałasu w porze dnia wyniesie 51 dB. Ściany przedszkola wykonane są z cegły. Izolacyjność akustyczna muru z cegły kratówki wynosi 43 dB. Dach wykonany jest z betonu komórkowego, którego izolacyjność akustyczna wynosi również 43 dB. Poziom hałasu z zewnątrz tłumiony jest przez ściany i stropodach. Uwzględniając średnią izolacyjność przegród budowlanych (ścian i okien) oraz poziom hałasu na elewacji przedszkola można stwierdzić, że klimat akustyczny wewnątrz sal będzie poniżej wymaganego przez normy poziomu 35 dB. Uwzględniając powyższe oraz przyjęte parametry zinwentaryzowanych źródeł hałasu, istniejących i planowanych, należy stwierdzić, że emisja hałasu z zakładu, po jego rozbudowie, nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z  2014 r. poz. 112). Główną drogą dojazdową do przedsięwzięcia jest ul. Starogostyńska. Wpływ ruchu wygenerowanego przez przedsięwzięcie na hałas emitowany przez tą ulicę jest znaczący. W zasadzie ulica ta stanowi jedyny dojazd do zakładu. W wyniku rozbudowy zakładu klimat akustyczny wzdłuż tej drogi nie ulegnie zmianie. W celu zweryfikowania zastosowanego modelu obliczeniowego oraz skuteczności zaplanowanych rozwiązań przeciwhałasowych nałożono warunek, aby po rozbudowie zakładu wykonać jednorazowe pomiary poziomu hałasu w dwóch przekrojach zlokalizowanych na terenie mieszkaniowo-usługowym przy ul. Przy Dworcu oraz przy ul. Podleśnej. Punkty należy zlokalizować w miejscu, w którym wpływ hałasu komunikacyjnego jest najmniejszy (np. za budynkiem). Zastosować metodę rejestracji poziomu hałasu w sposób ciągły, w czasie odniesienia T. Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Gostyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu. Wskazano na metodę rejestracji poziomu hałasu w sposób ciągły, aby uwzględnić w pobranych próbkach ruch pojazdów ciężarowych po zakładzie oraz ruch wózków widłowych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś z k.i.p. wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane na terenie Ardagh Glass S.A., oddalonym od cukrowni Pfeifer&Langen Polska S.A. w Gostyniu o ok. 1,0 km. Emisje w zakresie oddziaływania na jakość powietrza, klimat akustyczny mogą powodować skumulowane oddziaływanie na środowisko. Jednakże mając na uwadze charakter i skalę przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego zakładu, nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza. Skumulowana emisja substancji do powietrza z rozbudowanej huty szkła nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm emisji. Ustalono także, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego zakładu nie będzie wywoływać zmian w stanie akustycznym środowiska w stopniu powodującym przekroczenia poziomów dopuszczalnych na terenach ochrony akustycznej.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że w zakładzie Ardagh Glass S.A. w Gostyniu woda zużywana jest do celów technologicznych, przeciwpożarowych oraz socjalno-bytowych. Zasilanie w wodę odbywa się z zakładowego ujęcia wody podziemnej znajdującego się na terenie zakładu, na które składają się studnie głębinowe nr 3b i nr 4b. Rozprowadzenie wody do poszczególnych odbiorników realizowane jest wewnętrzną siecią wodociągową. Pobór wód odbywa się z zachowaniem warunków eksploatacyjnych, tj. zachowaniem wydajności eksploatacyjnej otworów 3b i 4b, określonej jako Q = 17,0 m3/h, przy depresji S = 0,04 m. Realizacja planowanych linii do zdobienia szkła opakowaniowego spowoduje nieznaczny wzrost zużycia wody w zakresie wielkości poboru wody podziemnej według obowiązującego pozwolenia. Woda wykorzystywana będzie do mycia elementów drukarki farbami ceramicznymi. Ścieki przemysłowe w tym wody pochłodnicze (czyli z obiegów chłodzących) powstają w wyniku chłodzenia automatów szklarskich oraz w pomieszczeniu myjni zaolejonych części formierskich i wózków widłowych. Ścieki te zbierane są systemem zakładowej kanalizacji przemysłowej i podczyszczane w osadniku szlamowym i separatorze koalescencyjnym. Podczyszczone ścieki są następnie wprowadzane do wspólnego kolektora, gdzie mieszają się ze ściekami bytowymi, skąd są odprowadzane do kanalizacji miejskiej w ul. Starogostyńskiej. Ścieki z mycia elementów drukarki zanieczyszczone głównie zawiesiną ogólną i substancjami powierzchniowo czynnymi, będą odprowadzane razem ze ściekami przemysłowymi i będą one uwzględnione przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego. Ścieki bytowe przed wprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji są podczyszczane w 2 odstojnikach zlokalizowanych przy stołówce zakładowej oraz przy pralni zakładowej. Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy powierzchni terenów utwardzonych. Linie zdobienia opakowań szklanych realizowane będą w hali magazynowej, która jest ujęta w bilansie powierzchni utwardzonych. Wody opadowe ze wszystkich powierzchni i dachów obszaru zasadniczego zakładu, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, odprowadzane są i będą poprzez osadniki piasku oraz separatory oleju i benzyn, do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Starogostyńskiej w Gostyniu oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego do ziemi.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Planowana rozbudowa o linie dekorowania wyrobów nie zmieni kwalifikacji zakładu. W procesie produkcji szkła nie stosuje się materiałów niebezpiecznych. Natomiast wytwarzane wyroby gotowe są obojętne dla środowiska i nie stanowią zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i zastosowane rozwiązania mające zapewnić ograniczenie emisji substancji do powietrza z procesu technologicznego należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie przyczyni się do znaczącego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że przedmiotowy zakład wytwarza i nadal będzie wytwarzał odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Odpady gromadzone są i będą selektywnie, w specjalistycznych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Uwzględniając zapisy k.i.p., w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, górskich i obszarów przylegających do jezior. Od strony zachodniej zakładu znajduje się teren leśny, w którym zlokalizowane jest ujęcie wody miasta Gostynia (najbliższa studnia w odległości ok. 500 m od granic zakładu). Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza strefą ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej dla miasta Gostynia. W k.i.p. wskazano, że teren inwestycji jest położony poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Zakład jest zlokalizowany na terenach o wysokiej gęstości zaludnienia. Z danych zawartych w k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody, piasku i gazu ziemnego. Nie będzie wiązała się natomiast ze znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki jednolitych części wód przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w granicach Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023185649-Kania oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWPd  PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest zagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd  PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

JCWP o kodzie PLRW600023185649 – Kania, posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej aktualny stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla  PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku.

Z analizy planowanej inwestycji wynika brak istotnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych. W związku z powyższym ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP. 

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o ok. 13,2 km od zakładu. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w miejscu silnie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o linie dekorowania wyrobów wraz z przebudową hali magazynowej na produkcyjno-magazynową z pomieszczeniami socjalno-warsztatowymi na terenie Ardagh Glass S.A. – działki nr 161/4 i 162/7, obręb Gostyń, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

 

 

Z up. Burmistrza Gostynia

mgr inż. Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

Załącznik

do decyzji nr PPOS.6220.5.2021

z 28.05.2021 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.)

Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:    

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o wydajności produkcyjnej od 520 do 615 Mg/dobę o dwie linie dekorowania wyrobów szklanych. Dekorowanie (zdobienie) polegać będzie na nakładaniu na powierzchnię butelek grafik metodą sitodruku czterokolorowego, farbami ceramicznymi w procesie termicznym ich utwardzania. Wydajność zdobienia każdej z planowanych linii ma wynieść ok. 134 mln butelek/rok (ok. 367 tys. butelek/dobę). Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy wydajności produkcyjnej instalacji. Poszerzy asortyment produkowanych wyrobów o butelki z nadrukiem ceramicznym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie działającego zakładu Ardagh Glass S.A. w Gostyniu, na działkach o numerach ewidencyjnych 161/4 i 162/7, na których są położone obiekty produkcyjne, magazynowe i pomocnicze zakładu oraz powierzchnie utwardzone magazynów wyrobów gotowych i dróg transportowych. Linie dekorowania zainstalowane zostaną w hali magazynowej w trakcie budowy, która poddana zostanie przebudowie. W związku z przedsięwzięciem planowana jest przebudowa hali magazynowej na produkcyjno-magazynową (zmiana sposobu użytkowania), która polegać będzie na budowie w wydzielonych częściach hali: hali produkcyjnej, hal magazynowych oraz pomieszczeń socjalnych i warsztatowych. Hale produkcyjno-magazynowe ogrzewane będą ciepłem odzyskiwanym z chłodzenia wyrobów gotowych w odprężarkach. Ogrzewanie wspomagane będzie z istniejącej kotłowni gazowej. Ta sama kotłownia ogrzewać będzie pomieszczenia socjalne i warsztatowe. Dojazd na teren odbywać się będzie dwoma istniejącymi bramami samochodowymi od strony ul. Starogostyńskiej. Budowa linii do dekorowania spowoduje chwilowy wzrost ruchu pojazdów ciężarowych w związku z koniecznością dostarczenia niezbędnych materiałów do budowy. Eksploatacja instalacji po rozbudowie nie spowoduje wzrostu ruchu pojazdów ciężarowych.  

Rodzaj technologii:

Surowce przeznaczone do wytopu szkła będą transportowane z magazynów i silosów do zestawiarni (dział przygotowujący mieszankę/zestaw do produkcji szkła), gdzie składniki odpowiednie pod względem gatunku, składu chemicznego i granulacji są odważane zgodnie z ilościami zawartymi w recepturze, a następnie mieszane. W ten sposób tworzy się mieszankę surowcową do wytopu szkła zwaną „zestawem surowcowym”. Surowce będą zsypywane z silosów na wagi pomiarowe i transportowane do mieszarki za pomocą przenośnika taśmowego, skąd wymieszany zestaw szklarski ze stłuczką szklaną transportowany będzie do silosu przywannowego, dalej dozowany będzie do pieca wannowego, gdzie nastąpi jego topienie, klarowanie i ujednorodnianie masy szklanej. Przetopiona masa szklana przepływać będzie z pieca do kanałów zasilaczy kroplowych, w których następować będzie formowanie i odcinanie płynnego szkła o określonej masie i kształcie, tzw. kropla. Krople będą kierowane do przedform - formowanie wstępne, a później do formy właściwej, która nadaje kształt ostateczny. Po formowaniu w automatach formujących następuje cynowanie powierzchni, które zwiększa wytrzymałość termiczną i mechaniczną opakowań szklanych. Każdy uformowany produkt szklany wymaga odprężenia w specjalnym piecu, aby zmniejszyć naprężenia powierzchniowe po wydmuchu w automacie formierskim. Wyroby wychodzące z odprężarki poddawane są procesowi powierzchniowego uszlachetniania na zimno, aby zabezpieczyć je przed otarciami.

Opakowania szklane poddawane są kontroli jakości obejmującej sprawdzenie: wytrzymałości termicznej, mechanicznej oraz wyglądu. Kontroli podlegają również wszystkie fazy procesu produkcyjnego. Oprócz tego odbywa się również wyrywkowa kontrola parametrów, które nie wchodzą w zakres kontroli automatycznej, albo wymagają dodatkowego sprawdzenia. 

Pakowanie odbywa się automatycznie w tzw. paletyzatorach. Produkty ustawiane są warstwami oddzielonymi przekładkami na drewniane palety. Stosy pakowane są w folię termokurczliwą. Wyroby gotowe kierowane są do magazynów wyrobów gotowych, a ich ekspedycja odbywa się głównie za pomocą transportu samochodowego.

Linie dekorowania butelek to oddzielne, niezależne od siebie linie, na które kierowana będzie część produkowanych opakowań szklanych z istniejącej instalacji do produkcji szkła. Wyroby do budynku linii do dekorowania dostarczane będą transportem rolkowym lub wózkami widłowymi. Palety z wyrobami do zdobienia będą depaletyzowane za pomocą robotów (zdjęcie folii termokurczliwej). Rozpakowywane wyroby kierowane będą transportem do urządzenia ustawiającego wyroby w jednej linii, a następnie do tunelu podgrzewającego opakowania do temperatury 20OC. W dalszej kolejności nanoszony będzie na szkło dekor (rysunek/obraz) metodą sitodruku z farbami ceramicznymi. Technika druku wykorzystuje gumowe rakle, które przenoszą farbę na szablon nałożony na drobną siatkę matrycy. Drukowanie farbami ceramicznymi wymaga użycia sit, które będą ogrzewane specjalnymi podgrzewaczami elektrycznymi. Nadrukowana na powierzchni wyrobu farba będzie wypalana w odprężarce. Nagrzewanie następować będzie spalinami ze spalania gazu ziemnego. Za odprężarką nastąpi uszlachetnienie wyrobów na zimno w taki sam sposób jak przy procesie produkcji wyrobów szklanych, poprzez natrysk rozcieńczonego polietylenu. Następnie produkty będą poddawane kontroli jakości wizualnej oraz za pomocą kamer wysokiej rozdzielczości, a później poddawane pakowaniu w tzw. paletyzatorach.

Rozwiązania chroniące środowisko:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia emisje spalin i hałasu z samochodów ciężarowych, które będą dowoziły materiały budowlane i urządzenia, będą minimalizowane poprzez wyłączanie silników w trakcie rozładunku i załadunku. Zastosowany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym, co zostanie zastrzeżone w umowach z dostawcami usług i sprzętu. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi wskazane zostanie wydzielone miejsce o utwardzonej nawierzchni na parkowanie, wyposażone w tzw. apteczkę ekologiczną zawierającą sorbenty dostosowane do potrzeb. Tankowanie i naprawy sprzętu budowlanego na terenie Zakładu będą zakazane. W sytuacjach awaryjnych związanych z rozlaniem paliwa lub oleju podjęte zostaną natychmiastowe działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu przy pomocy sorbentów.

Na etapie eksploatacji linii do dekorowania szkła opakowaniowego zostaną zastosowane rozwiązania techniczne ograniczające negatywne oddziaływanie w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem. Emisja pyłu związana z eksploatacją instalacji zdobienia szkła będzie skompensowana inwestycją, polegającą na budowie układu podgrzewu zestawu surowcowego, przy piecu wannowym nr 3. W wyniku jego uruchomienia emisja zostanie obniżona o 372,2 kg/rok.

Etap likwidacji linii zdobienia szkła opakowaniowego zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.   

Wszystkie odpady wytwarzane na etapie eksploatacji instalacji zdobienia szkła zostaną przekazane do odzysku (recyklingu materiałowego lub energetycznego).

 

 

 

Z up. Burmistrza Gostynia

mgr inż. Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__wydania_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_-_Ardagh_Glass_S_A__42072.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl