Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

10 września 2020

Zawiadomienie ws. rozbudowy obory w Stankowie

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 10.09.2020 r.

PPOS.6220.15.2020

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś

 

zawiadamiam strony postępowania

 

            że zgodnie z art. 10 k.p.a., przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa obory o obsadę do 41,20 DJP zlokalizowanej w miejscowości Stankowo, gm. Gostyń na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 327/3, obręb Stankowo”- strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 4, w godz. pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

                                                                                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                              mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                              Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__rozbudowy_obory_w_Stankowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl