Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

23 sierpnia 2019

Zawiadomienie ws. przeprowadzenia OOŚ - budowa zespołu budynków mieszkalnych - Gostyń, ul. Wichrowa

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 23.08.2019r.

PPOS.6220.5.2019

Zawiadomienie

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 22.08.2019r. decyzji, której treść podaję niżej

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 22.08.2019r.

PPOS.6220.5.2019

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Pawlęgi – Zastępcy Kierownika Projektu Działu Przygotowania Inwestycji, działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę EVEREST  DEVELOPMENT Spółka z o.o. 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Śremie, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

  1. Budynki ogrzewać z wykorzystaniem paliwa gazowego lub innego paliwa charakteryzującego się takimi samymi bądź mniejszymi wskaźnikami emisji substancji do powietrza lub stosować źródła, które nie powodują emisji substancji do powietrza.

 

U z a s a d n i e n i e

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) – Pani Magdalena Pawlęga – Zastępca Kierownika Projektu Działu Przygotowania Inwestycji, działająca z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę EVEREST  DEVELOPMENT Spółka z o.o. 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Śremie, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie należy zakwalifikować do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 53 lit. b tiret drugie oraz § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 13.06.2019r.  zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dalej Dyrektor RZGW WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 28 czerwca 2019 r. nr ON.NS-71/2-18/19 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Dyrektor RZGW WP w opinii z dnia 27.06.2019r. (data wpływu do Urzędu 28.06.2019r.) nr PO.ZZŚ.4.435.282.1.2019.ML nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś.

Dyrektor RZGW WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji warunków stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art.57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

RDOŚ w opinii z dnia 02.07.2019r. (data wpływu do Urzędu 03.07.2019) znak: WOO-IV.4220.733.2019.NB.1 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś.

Analizując wniosek Pani Magdaleny Pawlęgi – Zastępcy Kierownika Projektu Działu Przygotowania Inwestycji, działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez firmę EVEREST  DEVELOPMENT Spółka z o.o. 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Śremie, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informacje zawarte w k.i.p., oraz opinie: RDOŚ, PPIS, Dyrektora RZGW WP - Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 11.07.2019 r. odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W postępowaniu wzięto pod uwagę również uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust.1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. stwierdzono, iż obecnie teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbudowany. Sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia od południa, wschodu i zachodu stanowią grunty orne, natomiast od północy grunty orne oraz istniejące budynki mieszkalne. Wnioskodawca w k.i.p. wskazał, że na pozostałej części działki o nr ewid. 2080/25 planowane są kolejne 4 budynki mieszkalne, które nie będą powiązane technologicznie z przedmiotowym przedsięwzięciem i nie są przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja przedmiotowej inwestycji stanowić będzie zatem kontynuację istniejącego układu urbanistycznego w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że na etapie prac budowlanych emisja substancji do powietrza będzie związana z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Jednakże emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Wnioskodawca wskazał w k.i.p., że ogrzewanie obiektów zostanie zapewnione poprzez indywidualne kotły gazowe, zlokalizowane w każdym z lokali mieszkalnych. Niskoemisyjne paliwo gazowe zostało uwzględnione, jako rozwiązanie ukierunkowane na ograniczenie oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego. Dopuszczono również możliwość zastosowania paliw charakteryzujących się takimi samymi bądź mniejszymi wskaźnikami emisji substancji do powietrza, co nie wyklucza również możliwości ogrzewania budynków z wykorzystaniem źródeł bezemisyjnych (energia elektryczna, energia odnawialna itp.). Źródłem emisji substancji do powietrza będzie również spalanie paliw w silnikach pojazdów mieszkańców planowanego osiedla mieszkaniowego, poruszających się po terenie inwestycji. Uwzględniając przyjęte założenia oraz niewielką skalę i charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na stan powietrza w rejonie zainwestowania.

Głównym źródłem hałasu związanym z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia będą przejazdy samochodów osobowych mieszkańców. Mając na uwadze rodzaj planowanej zabudowy oraz sąsiedztwo zabudowy o podobnym charakterze, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Zatem biorąc pod uwagę lokalizację oraz niewielką skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż na etapie jego funkcjonowania nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Analiza k.i.p. wykazała, że budynki zaopatrywane będą w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych, za pomocą wpustów deszczowych odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej. Analiza k.i.p. nie wykazała, aby w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia miały powstawać ścieki przemysłowe.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p ustalono, że wytwarzane na terenie inwestycji odpady będą głównie odpadami komunalnymi w związku z użytkowaniem budynków mieszkalnych. Odpady te będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Uwzględniając powyższe rozwiązania w zakresie odprowadzania ścieków oraz magazynowania i zagospodarowania odpadów należy uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.

Uwzględniając rodzaj i charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, i, j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych, obszarach przylegających do jezior. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc pod uwagę skalę, lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływać planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy uznać, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138). Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj i niewielką skalę przedsięwzięcia, stosowanie paliwa gazowego, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy uznać, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Ustalono, że przedsięwzięcie położone jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 308 Zbiornik międzymorenowy rzeki Kani. GZWP ma charakter porowy, na terenie którego występują w większości obszary o naturalnej dużej odporności na migrację zanieczyszczeń z powierzchni terenu, a więc tereny mało podatne.

 W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Dla JCWPd PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW600023185649 Kania posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018r. poz.1614 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 13,5 km i obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005, oddalony o ok. 20 km od przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie wiąże się z wycinką drzew lub krzewów. W otoczeniu przedmiotowego terenu znajdują się grunty rolne i zabudowa mieszkaniowa

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska


Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Magdalena Pawlęga

    ul. Kopanina 34

    60-105 Poznań

    Pełnomocnik EVEREST  DEVELOPMENT

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

    ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

    ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

4.Starosta Gostyński

   ul. Wrocławska 256

   63-800 Gostyń


Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł , na rachunek Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005 w dniu 04.06.2019r.

na  podstawie Zał. cz. I, pkt  45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

                                                                                           

Załącznik

do decyzji nr PPOS.6220.5.2019

z dnia 22.08.2019 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2081 ze zm.)

 

Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń. Powierzchnia działek, na których realizowana będzie inwestycja wynosi 34 531 m2, natomiast powierzchnia, która zostanie przekształcona w wyniku realizacji przedsięwzięcia wyniesie 20 300 m2, w tym: zabudowa mieszkaniowa (4 budynki, każdy po 920 m2) – 3720 m2, powierzchnie utwardzone (drogi i miejsca postojowe oraz chodniki) – 6900 m2 oraz powierzchnia terenów zielonych (trawniki, powierzchnie porośnięte drzewami i krzewami) – 9680 m2. Planuje się cztery czterokondygnacyjne budynki mieszkalne z łączną ilością przewidywanych mieszkań ok. 224, o średniej powierzchni ok. 45 m2 (w przybliżeniu 890 mieszkańców) z miejscami parkingowymi usytuowanymi wokół budynków. Nie przewiduje się realizacji parkingu podziemnego oraz lokali handlowo-usługowych. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane niezbędne drogi dojazdowe i wewnętrzne, place, miejsca parkingowe naziemne, zieleń osiedlowa, oświetlenie terenu, elementy małej infrastruktury oraz zostaną podłączone niezbędne media. Planowana liczba miejsc parkingowych naziemnych wynosi 295. Dojazd do osiedla będzie realizowany od ulicy Wichrowej, tj. od strony północno-wschodniej.

 

Rozwiązania chroniące środowisko:

Ogrzewanie obiektów zostanie zapewnione poprzez indywidualne kotły gazowe, zlokalizowane w każdym z lokali mieszkalnych. Niskoemisyjne paliwo gazowe zostało uwzględnione, jako rozwiązanie ukierunkowane na ograniczenie oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego. Dopuszczono również możliwość zastosowania paliw charakteryzujących się takimi samymi bądź mniejszymi wskaźnikami emisji substancji do powietrza, co nie wyklucza również możliwości ogrzewania budynków z wykorzystaniem źródeł bezemisyjnych (energia elektryczna, energia odnawialna itp.).

Budynki zaopatrywane będą w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych, za pomocą wpustów deszczowych odprowadzane będą do sieci kanalizacji deszczowej.

Wytwarzane na terenie inwestycji odpady będą głównie odpadami komunalnymi w związku z użytkowaniem budynków mieszkalnych. Odpady te będą gromadzone selektywnie, w wyznaczonych miejscach, a następnie odbierane przez odbiorców posiadających odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

 

Z up. Burmistrza Gostynia

/-/

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__przeprowadzenia_OOS_-_budowa_zespolu_budynkow_mieszkalnych__-_Gostyn__ul__Wichrowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl