Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 sierpnia 2019

Zawiadomienie ws. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Gostyń, ul. Wichrowa

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 01.08.2019 r.

PPOS.6220.5.2019


Zawiadomienie

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 10 k.p.a., przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrzną instalacją gazową, Gostyń ul. Wichrowa, na działce nr 2080/26 obręb Gostyń i na części działki nr 2080/25 obręb Gostyń - strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 4, w godz. pracy Urzędu od 730 do 1530.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Donata Nawrocka

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__budowy_zespolu_budynkow_mieszkalnych_wielorodzinnych_-_Gostyn__ul__Wichrowa_40618.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl