Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 maja 2020

Obwieszczenie ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gostyniu, ul. Ogrodowa

PPOS.6733.18.2018

Gostyń, 30 kwietnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 30 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja Nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt PPOS.6733.18.2018) dla realizacji inwestycji polegającej na budowy obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej 65225 PLS_Gostyń_Ogrodowa 44917, na terenie części działki nr 3749, położonej w Gostyniu przy ul. Ogrodowej.

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. Ze względu na ograniczoną bezpośrednią obsługę interesantów w urzędzie, z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, w celu zapoznania się z decyzją niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu i sposobu jej przekazania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.)

 

Burmistrz

mgr inż. Jerzy Kulak

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__budowy_stacji_bazowej_telefonii_komorkowej_w_Gostyniu__ul__Ogrodowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl