Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 stycznia 2021

Zawiadomienie ws. budowy farmy fotowoltaicznej - Bogusławki

PPOS.6220.24.2020

Gostyń 08.01.2021r.

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

- że, w dniu 21 grudnia 2020 r., na wniosek Pana Dominika Sosińskiego – Prezesa Zarządu eSolis Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 231, 85-438 Bydgoszcz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 79/5 w obrębie geodezyjnym Bogusławki, gmina Gostyń, powiat gostyński”.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z wnioskiem i materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi ww. zamierzenia oraz zgłosić swoje uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - pok.4, w godzinach pracy Urzędu.

- że pismem z dnia 08.01.2021 r., na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ustawy ooś Burmistrz Gostynia zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji ooś.

 

Burmistrz Gostynia

mgr inż. Jerzy Kulak

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_ws__budowy_farmy_fotowoltaicznej_-_Boguslawki.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl