Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

29 lipca 2022

Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania - rozbudowa strzelnicy w Ostrowie

Gostyń 28.07.2022 r.

GKOS.OS.6220.3.2022

 
Zawiadomienie

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 28.07.2022 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.

            Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                                                                   Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                                                    Naczelnik

                                                                                                                                                                    Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                    i Ochrony Środowiska                                                              

 

 

Gostyń 28.07.2022 r.

GKOS.OS.6220.3.2022
 

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

Postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę -  ………………………………………………………………., raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki  nr 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie, gmina Gostyń.

  

 

UZASADNIENIE

                ........................................................................., działający z pełnomocnictwa udzielonego ……………………………………….zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 10 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”.

W toku postępowania Wnioskodawca zmienił nazwę przedsięwzięcia na:

 „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało rozbudowę obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze to należy  przedsięwzięcie zakwalifikować do § 3 ust. 1 pkt 57 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś w dniu 10.03.2022 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dalej PPIS o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor ZZ WP w opinii z 18 marca 2022 r. nr PO.ZZŚ.4.435.154.2022.MS.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie  Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

PPIS w opinii sanitarnej z 05.05.2022 r. nr ON-NS.9011.2.12.2022 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem z 23.03.2022 r. znak: WOO-IV.4220.314.2022.WR.1 wezwał Burmistrza Gostynia z prośbą o udzielenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz do uzupełnienia informacji zawartych w k.i.p, które następnie pismem z 29.03.2022r. przekazane zostały do Wnioskodawcy. W dniu 12.04.2022r. do Burmistrza Gostynia wpłynęło uzupełnienie k.i.p. przekazane przez Wnioskodawcę wraz z informacją o skorygowaniu nazwy zadania, które  pismem z 20.04.2022 r. zostały przekazane do RDOŚ wraz z informacją o faktycznym stanie zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

Ponadto Dyrektor ZZ WP pismem z 26.04.2022 r. podtrzymał swoją opinię z 18.03.2022 r. w związku ze zmianą nazwy zadania.

RDOŚ w opinii z 03.06.2022 r. nr WOO-IV.4220.314.2022.WR.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności ma zawierać analizę zagadnień, które zostały wymienione w treści postanowienia.

Biorąc pod uwagę opinie: RDOŚ, Dyrektora ZZ WP, PPIS oraz szczegółowe uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z uwagi na powyższe - Burmistrz Gostynia postanowieniem z dnia 15.06.2022 r. nałożył na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu strzelnicy terenowej o maksymalnie 6 stanowisk strzelniczych na odległość od 100 do 500 m oraz wiaty zadaszającej stanowiska strzelnicze, na terenie działki 147/10 oraz części działki nr 149, położonych w Ostrowie”

W związku z tym na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy ooś zawiesza się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

  

 

                                                                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  Marzena Paluszkiewicz

                                                                                                                                                                  Naczelnik

                                                                                                                                                                  Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                  i Ochrony Środowiska                                       

  

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron_o_zawieszeniu_postepowania_-_rozbudowa_strzelnicy_w_Ostrowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl