Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

12 października 2020

Zawiadomienie stron o wydanej decyzji

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 12.10.2020r.

PPOS.6220.15.2020

Zawiadomienie
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 30.09.2020r. decyzji, której treść podaję niżej

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                      Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                      /-/

                                                                                          mgr Donata Nawrocka

                                                                                      Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 30.09.2020r.

PPOS.6220.15.2020

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia                3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Witolda Organiszczaka, zam. Stankowo 4, 63-800 Gostyń

 

s t w i e r d z a m

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadę do 41,20 DJP, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie do 99,70 DJP, na działce nr 327/3, obręb Stankowo, gmina Gostyń.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Zaprojektować budynek obory nr 7 wyposażony w 44 legowiska dla: 15 krów mlecznych, 15 jałówek cielnych i 14 jałówek powyżej 1 roku o szerokości ok. 1,1 m i długości ok. 2,1 każde i utrzymywać w nim, w systemie na głębokiej ściółce, maksymalnie do 41,20 DJP bydła.

2. Maksymalna obsada zwierząt w całym gospodarstwie nie może przekraczać 99,70 DJP.

3. Posadzki w nowym obiekcie inwentarskim oraz znajdujące się w ich obrębie urządzenia należy wykonać jako szczelne, nieprzepuszczalne, gwarantujące zabezpieczenie środowiska gruntowo –wodnego przed zanieczyszczeniem odciekami.

4. Powstające w gospodarstwie odchody zwierzęce tj. nawozy naturalne należy gromadzić i przechowywać w sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu tj. na płycie obornikowej o pojemności i powierzchni umożliwiającej magazynowanie odchodów przez okres wskazany w przepisach szczegółowych,

5. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego – nawozy naturalne (obornik) pochodzące z gospodarstwa należy wykorzystać na odpowiedniej powierzchni  własnych gruntów, w sposób wskazany w przepisach szczegółowych.

6. Ścieki technologiczne z mycia urządzeń przeznaczonych do udoju i pomieszczeń udojowych odprowadzać do podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika i wywozić pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

7. Dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić bez generowania ścieków z tego procesu.

8 Mycie i czyszczenie obiektów inwentarskich prowadzić z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych, bez dodatku środków chemicznych. Ciecz powstającą w związku z tą czynnością zagospodarowywać razem z nawozami naturalnymi.

9. Stosować fazowy system żywienia, dostosowany do wieku oraz stanu fizjologicznego bydła.

10. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności magazynować w szczelnym, zamkniętym kontenerze na upadki i przekazywać podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.

11. Nie ogrzewać planowanych budynków inwentarskich.

12. Na terenie obór stosować preparaty ograniczające emisję odorów.

13. W budynkach inwentarskich utrzymywać odpowiednią temperaturę oraz wilgotność.

14. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dnia, to jest od 600 do 2200.

15. Budynki wyposażyć w system wentylacji grawitacyjnej, bez użycia wentylatorów mechanicznych.

16. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych budynku inwentarskiego oraz powierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych i placów odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne, należące do Inwestora.

17. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;

b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjonalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;

c) powstające w trakcie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, szczelnym podłożu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego oraz w miejscach eliminujących wpływ czynników atmosferycznych;

d) w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – Pan Witold Organiszczak zam. Stankowo 4, 63-800 Gostyń zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadę do 41,20 DJP, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie do 99,70 DJP, na działce nr 327/3, obręb Stankowo, gmina Gostyń.

 

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną i wypis z rejestru gruntu.

 

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

 

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 14.08.2020 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dalej PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni j Wód Polskich w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 31 sierpnia 2020 r. nr ON.NS.9011.2.42.2020 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 1 września 2020 r. (data wpływu do Urzędu 02.09.2020r.) nr PO.ZZŚ.4.435.541m.1.2020.MDB nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków- Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

 

RDOŚ w opinii z dnia 04.09.2020 r. (data wpływu do Urzędu 07.09.2020 r.) nr WOO-IV.4220.1248.2020.DG.1 stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory o obsadę do 41,20 DJP, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie do 99,70 DJP, na działce nr 327/3, obręb Stankowo, gmina Gostyń nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś.

 

W związku z tym Burmistrz Gostynia po przeanalizowaniu dokumentów w sprawie: informacji o przedsięwzięciu zawartych w k.i.p., opinii: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP oraz mając na względzie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, możliwości ograniczenia oddziaływania, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

 

Przyjęte przez Wnioskodawcę założenia co do powierzchni stanowisk oraz liczby i rodzaju utrzymywanych w rozbudowywanej oborze zwierząt były podstawą analizy oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zostały wskazane w niniejszej decyzji jako warunki realizacji inwestycji. Na podstawie powyższych informacji stwierdzono, że wymiary powierzchni hodowlanej, na której będą utrzymywane zwierzęta w przedmiotowym budynku będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1966).

 

Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regonie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) oraz rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1153) cały region wodny Warty oraz cały region wodny Środkowej Odry zostały określone jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Ponadto, zgodnie z art. 104 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm. ) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Na podstawie art. 107 ustawy Prawo wodne wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane są stosować zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r. poz. 243). Tak więc przechowywanie nawozów naturalnych i nawożenie gruntów musi być zgodne z zasadami, które są w tym Programie określone.

 

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 3 lit. g ustawy ooś , na podstawie zapisów k.i.p. ustalono, że na terenie gospodarstwa inwentarz utrzymywany będzie w systemie na głębokiej ściółce. Planowany budynek inwentarski wyposażony będzie w szczelną i nieprzepuszczalną posadzkę. W k.i.p. wskazano, że powstający na terenie gospodarstwa obornik będzie magazynowany wyłącznie wewnątrz budynków inwentarskich, na nieprzepuszczalnym podłożu, a w okresie od dnia 1 marca do 31 października będzie składowany na pryzmach bezpośrednio na gruncie. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zapisów Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne. Zapisy k.i.p. wskazują, że Wnioskodawca jest w posiadaniu gruntów o powierzchni ok. 40 ha, co pozwoli na zagospodarowanie wyprodukowanych w gospodarstwie odchodów zwierzęcych z zapewnieniem dawki nie większej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, zgodnie z art. 105 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.  Planowane rozwiązania w zakresie gospodarowania powstającymi na terenie gospodarstwa rolnego nawozami naturalnymi znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji.

 

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że gospodarstwo zaopatrywane będzie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, na cele pojenia zwierząt, na cele porządkowe związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń i urządzeń udojowych oraz na cele bytowe. Ścieki bytowe są i będą nadal odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Ścieki powstające w związku z utrzymaniem czystości urządzeń udojowych i zbiornika na mleko odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego zostaną wywiezione do oczyszczalni ścieków przez uprawniony podmiot. Mycie pomieszczeń inwentarskich odbywać się będzie wyłącznie przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń. W k.i.p. wskazano, że Wnioskodawca dokonuje i dokonywać będzie nadal dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich przy użyciu wyłącznie wysokociśnieniowej myjki oraz stosując środki biodegradowalne. Po zastosowaniu preparatu do odkażania, powierzchnie zostaną spłukane silnym strumieniem wody i pozostawione do wyschnięcia. Minimalne ilości powstającej w ten sposób cieczy będą zagospodarowane razem z powstającymi na terenie gospodarstwa rolnego nawozami naturalnymi. Powyższe rozwiązania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich zostały uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo po terenie działki, do której Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

 

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś w k.i.p. wskazano, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady niebezpieczne o kodzie: 13 02 05*, 13 02 06*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 16 06 01*oraz inne niż niebezpieczne o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 15 02 03. Z danych zawartych w k.i.p. wynika, że wytworzone na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach i odbierane przez uprawnione podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności są i będą magazynowane w kontenerze na upadki, do czasu przekazania upoważnionym podmiotom do przetwarzania, na co wskazano w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi i sztukami padłymi oraz planowany sposób postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne w rejonie zainwestowania.

 

W kontekście art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarach przylegających do jezior oraz strefach ochronnych ujęć wody. W k.i.p wskazano, że najbliżej położone komunalne ujęcie wody podziemnej względem planowanej inwestycji to ujęcie komunalne w Kosowie, oddalone około 1,8 km na południe. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, poza terenami o dużej gęstości zaludnienia. Przy uwzględnieniu realizacji przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi w decyzji warunkami nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

 

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa będzie wiązała się z emisją substancji do powietrza, w szczególności substancji zapachowo-czynnych. Głównymi źródłami emisji będą procesy chowu zwierząt. Źródłami emisji do powietrza będą również pojazdy poruszające się okresowo po terenie gospodarstwa: samochody ciężarowe dowożące paszę, pojazdy transportujące zwierzęta, mleko pojazdy wywożące nawozy naturalne. Z uwagi na stosunkowo niewielki natężenie ruchu pojazdów, emisje z nimi związane będą pomijalnie niskie. Z k.i.p. nie wynika, aby pomieszczenia inwentarskie miały być ogrzewane. Z uwagi na założenia przyjęte w k.i.p. oraz w celu ograniczenia emisji substancji odoroczynnych z terenu inwestycji, w niniejszej decyzji zobowiązano Wnioskodawcę, aby w budynku działał sprawny system wentylacji, który pozwoli na utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności, aby nie ogrzewać budynku inwentarskiego, jak również zobowiązano Wnioskodawcę do stosowania preparatów ograniczających emisję odorów na terenie obiektu. Mając na względzie lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia, a także przyjęte rozwiązania w zakresie przechowywania obornika, a także planowane działania ograniczające emisję substancji odorowych, nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że tereny zlokalizowane wokół planowanego przedsięwzięcia to tereny typowej zabudowy zagrodowej oraz pól uprawnych, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości około 70 m od granicy rozbudowywanej obory w kierunku północno-zachodnim. Źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania gospodarstwa będą: stacjonarne źródła hałasu, to jest maszynownia z pompą próżniową oraz sprężarka do schładzania mleka oraz ruchome źródła hałasu, to jest: dowóz pasz, odbiór padłych zwierząt, odbiór nawozów naturalnych, odbiór ścieków, transport mleka. W k.i.p. założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu doby wjeżdżać będą 2 pojazdy ciężkie. Ze względu na małe i czasowe natężenie ruchu pojazdów po terenie gospodarstwa, emisję hałasu w wyniku pracy silników uznano za pomijalnie niską. Ruch samochodowy odbywa się i odbywać się będzie nadal wyłącznie w porze dziennej, co w związku z tym, że stanowi podstawę analizy akustycznej zawartej w k.i.p. wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Budynek obory zostanie wyposażony w system wentylacji grawitacyjnej. Wnioskodawca nie przewiduje montowania wentylatorów mechanicznych. Przyjęte przez Wnioskodawcę rozwiązania dotyczące rozwiązań w zakresie systemu wentylacji znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania, a także przedłożone dokumenty można stwierdzić, że eksploatacja planowanego gospodarstwa nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że gospodarstwo nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych  technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej w trakcie jego eksploatacji jest ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Z uwagi na stosowanie odpowiedniej wentylacji, utrzymywanie czystości w budynku inwentarskim, przechowywanie nawozów płynnych w zamkniętym zbiorniku oraz stosowanie preparatów ograniczających emisję substancji odorowych, należy uznać, że planowane zabiegi ograniczą emisje substancji do powietrza, a tym samym zminimalizują wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym konstrukcja budynku oraz zastosowane materiały i sprawnie działające systemy wentylacji ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Planowane rozwiązanie techniczne i technologiczne, w szczególności ukierunkowane na ograniczenie emisji substancji do powietrza wpłyną na mitygację zmian klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalny charakter oraz lokalizację na terenie rolniczym, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami, poza obiektami należącymi do Wnioskodawcy, ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność.

 

Teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

 

W związku z art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000185673- Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, lecz jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

JCWP o kodzie PLRW6000185673- Kanał Mosiński od Kani do Kanału Przysieka Stara - posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW6000185673 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że zgodnie z przyjętymi przez Inwestora rozwiązaniami technologicznymi wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy spełnieniu obowiązujących warunków zagospodarowania i magazynowania nawozów naturalnych nie będzie generować presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych ani na obszary chronione i ochronne, tym samym nie będzie zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych. Potencjalne oddziaływanie na wody powierzchniowe może mieć jedynie miejsce w przypadku nieprawidłowego prowadzenia rolniczego wykorzystania nawozu organicznego, przez prowadzącego instalację. Przy przyjętym przez Inwestora sposobie zagospodarowania odchodów zwierzęcych docelowa wielkość produkcji gospodarstwa uzależniona jest wprost od możliwości zgodnego z przepisami zbycia wykazanej ilości wytwarzanych odchodów zwierzęcych. Potwierdzenie możliwości zagospodarowania nawozów zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zapisami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r. poz. 243), jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia akceptowanej w kontekście wymogów środowiska produkcji zwierzęcej na projektowaną skalę.

 

Odnosząć się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra, dla którego nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, położony w odległości  ok. 7,9 km od inwestycji.

 

Mając na względzie lokalizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań gospodarskich, na terenie obecnie użytkowanym rolniczo oraz brak konieczności wycinki drzew lub krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

 

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność możliwości ograniczenia oddziaływania a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie obory o obsadę do 41,20 DJP, na terenie gospodarstwa, którego maksymalna obsada po rozbudowie wynosić będzie do 99,70 DJP, na działce nr 327/3, obręb Stankowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

P o u c z e n i e

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Załączniki :

 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś

 

                                                                                      Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                      /-/

                                                                                          mgr Donata Nawrocka

                                                                                      Inspektor ds. ochrony środowiska

Otrzymują za dowodem doręczenia:

 

1. Witold Organiszczak

    Stankowo 4

    63-800 Gostyń

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3.  aa.

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

    ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Poznaniu

    ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

4. Starosta Gostyński

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

 

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł , na rachunek Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005 w dniu 08.07.2020r.

na  podstawie Zał. cz. I, pkt  45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

                                                                                               Załącznik

                                                                                               do decyzji nr PPOS.6220.15.2020

                                                                                               z dnia 30.09.2020 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.. 283 ze zm.)

 

 

Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Stankowo, na działce o nr ewid. 327/3, obręb Stankowo, na terenach typowo zainwestowanych rolniczo i dotyczy rozbudowy gospodarstwa polegającej na dobudowie obory wolnostanowiskowej dla krów i jałówek wraz z niezbędną infrastrukturą.W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor planuje:

- rozbudowę budynku inwentarskiego (obory) o powierzchnię około 360,00 m2(budynek o wymiarach około 30,00 x około 12,00), w którym hodowla bydła, o obsadzie 41,2 DJP, prowadzona będzie w systemie na głębokiej ściółce;

- budowę zewnętrznego stołu paszowego z zadaszeniem;

- wykonanie utwardzenia na powierzchni około 400,00 m2;

- rozbudowę silosu przejazdowego o powierzchnię około 500,00 m2;

- montaż zbiornika na odcieki o pojemności około 10,00 m3z jednoczesną likwidacją starego zbiornika o pojemności 4,00 m3oraz montaż zbiornika na ścieki z mycia aparatury udojowej.

Obecnie na terenie gospodarstwa rolnego prowadzona jest hodowla bydła w trzech obiektach inwentarskich o obsadzie łącznej wynoszącej 58,50 DJP, tj. 30 cieląt i 54 krowy.

Po rozbudowie gospodarstwa hodowla bydła prowadzona będzie w następujących ilościach i technologiach:

- w istniejącej oborze nr 1, w systemie na głębokiej ściółce, prowadzona jest i będzie nadal hodowla bydła, obejmująca 30 sztuk cieląt do ½ roku – 4,50 DJP;

- w istniejącej oborze nr 2, w systemie na głębokiej ściółce, prowadzona jest i będzie nadal hodowla bydła, obejmująca 10 sztuk krów – 10,00 DJP;

- w istniejącej oborze nr 3, w systemie na głębokiej ściółce, prowadzona jest i będzie nadal hodowla bydła, obejmująca 44 sztuki krów – 44 DJP;

- w rozbudowywanej oborze, w systemie na głębokiej ściółce, prowadzona będzie hodowla bydła, obejmująca: 15 sztuk krów, 15 sztuk jałówek cielnych i 14 sztuk jałówek powyżej 1 roku – łącznie 41,20 DJP.

Ogółem planowana obsada zwierząt tj. zdolność produkcyjna w gospodarstwie rolnym wynosić będzie do 99,70 DJP.

W nowoprojektowanym budynku zastosowany będzie zbilansowany system żywienia, dostosowany do wieku i stanu zwierząt.

 

Rodzaj technologii:

 

W rozbudowywanej oborze zwierzęta utrzymywane będą w systemie wolnostanowiskowym, z wydzielonymi legowiskami. Obora będzie obiektem budowlanym, wyposażonym w 44 legowiska o wymiarach około 2,3 m x 1,2 m każde stanowisko. Pozostała powierzchnia użytkowa rozbudowywanej obory wykorzystana zostanie wyłącznie jako wydzielone, niezbędne ciągi komunikacyjne.

Rozwiązania chroniące środowisko:

 

Zapatrzenie obiektów w wodę nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego i będzie odbywało się wyłącznie z lokalnej sieci wodociągowej, na podstawie stosownej umowy z właścicielem urządzeń wodociągowych. Zostanie ona wykorzystana na cele pojenia zwierząt, na cele porządkowe, związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń i urządzeń udojowych oraz bytowe.

Ścieki bytowe są i nadal będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie stosownej umowy z jej właścicielem.

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich odbywać się będzie przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń z zastosowaniem środków biodegradowalnych.

Wody opadowe są i  będą nadal odprowadzane w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na teren nieutwardzony będący we władaniu Inwestora.

Wyprodukowane nawozy naturalne przeznaczone są i będą do rolniczego wykorzystania na użytkach rolnych Inwestora.

Wytworzone na terenie przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach i odbierane prze uprawnione podmioty.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w kontenerze na upadki, do czasu przekazania upoważnionym podmiotom.

 

 

                                                                                      Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                      /-/

                                                                                          mgr Donata Nawrocka

                                                                                      Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron_o_wydanej_decyzji_41562.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl