Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 września 2020

Zawiadomienie stron o wydanej decyzji

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 07.09.2020r.

PPOS.6220.13.2020


Zawiadomienie
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 04.09.2020r. decyzji, której treść podaję niżej

 

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                                                          mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                                          Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 04.09.2020r.

PPOS.6220.13.2020

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.,        ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń, w imieniu którego działa pełnomocnik – Pan Edward Bąk – Projektowanie, Nadzory ul. Fredry 16, 64-100 Leszno

 

s t w i e r d z a m

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu”.

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

 

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 600 do godziny 2200.

2. Na etapie realizacji przedsięwzięcia w miejscach bezpośrednich prac budowlanych, zaplecze techniczne, miejsca postoju i serwisowania sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.

3. We wszystkich ww. miejscach należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

4. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

6. Po przeprowadzeniu próby szczelności i płukaniu rurociągów zużytą wodę należy odprowadzić do kanalizacji.

7. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.

8 Drzewa znajdujące się w strefie robót budowlanych zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odsłonięte systemy korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem.

9. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

10. Na koniec dnia roboczego pozostawioną komorę roboczą zabezpieczyć przed dostaniem się płazów i innych zwierząt.

11. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej od          ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu”.

 

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną i wypisy z rejestru gruntu.

 

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

 

            Dla działek nr: 211/9, 212/55, 212/56, 212/54, 212/1, 243/2 obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Poznańskiej i osiedla „Pożegowo” w Gostyniu (Uchwała nr XXXVI/458/05 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 kwietnia 2005 roku).

 

Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 18.06.2020 r. zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu dalej PPIS oraz Dyrektora Zarządu Zlewni j Wód Polskich w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 6 lipca 2020 r. nr ON.NS.9011.2.23.2020 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS realizacja przedsięwzięcia powinna następować w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. W celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowania negatywnych skutków na zdrowie ludzi należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. Przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 6 lipca 2020 r. (data wpływu do Urzędu 13.07.2020r.) nr PO.ZZŚ.4.435.374m.1.2020.JNG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś. Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz uwzględniając nałożone warunki i wymagania Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

 

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej k.p.a., pismem z 8 lipca 2020 r. znak:WOO-II.4220.108.2020.KW.1 RDOŚ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p. Uzupełnienie wpłynęło do siedziby organu 23 lipca 2020 r.

RDOŚ w opinii z dnia 06.08.2020 r. nr WOO-II.4220.108.2020.KW.3 stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie RDOŚ określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś.

 

W związku z tym Burmistrz Gostynia po przeanalizowaniu dokumentów w sprawie: informacji o przedsięwzięciu zawartych w k.i.p., uzupełnieniu do k.i.p. opinii: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP oraz mając na względzie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

 

Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

 

W nawiązaniu do art. 63 ust.1 pkt. 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych tj.: piasku oraz rur PE. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa oraz wody.

 

Zgodnie z k.i.p., w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności przeprowadzenia prac rozbiórkowych.

 

W odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. a, c ,d ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art.63 ust.1 pkt 2 lit. b, f, i oraz j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż inwestycja zlokalizowana zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

 

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić , że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

 

W kontekście art. 63 ust.1 pkt 3 lit. c, d i g ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Najbliższe obszary chronione akustycznie stanowiące zabudowę mieszkaniową znajdują się w odległości ok. 10 m od trasy przebiegu projektowanego wodociągu. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac, uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwającym się frontem robót oraz  ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

 

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

 

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś , po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

 

Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d i g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

 

W kontekście art. 63 ust.1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p gospodarka odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia sprowadzać się będzie do prowadzenia segregacji odpadów. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

 

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo – wodne. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, obsługiwane przez uprawniony podmiot. Sprzęt mechaniczny wykorzystany do prowadzenia prac będzie sprawny i regularnie kontrolowany przed podjęciem pracy i po jej zakończeniu. Wszelkie naprawy oraz tankowanie sprzętu dokonywane będą poza terenem przedsięwzięcia. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunki, aby plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

 

Sieć wodociągowa zostanie wykonana ze szczelnych materiałów. Wodociąg zostanie poddany próbom szczelności oraz płukaniu i chlorowaniu przed oddaniem do użytku.

 

W odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu, ponieważ inwestycja zostanie zrealizowana na wydzielonych działkach drogowych pod powierzchnią ziemi. Stwierdzono zatem, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

 

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

 

W związku z art. 63 ust.1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Warty, w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, lecz jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

 

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023185649 – Kania i posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem  środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnie z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

 

Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym 13 km od przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014. Inwestycja będzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane głównie w pasach drogowych i nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów. W celu ochrony pni drzew przed przypadkowym uszkodzeniem przez ciężki sprzęt nałożono warunek odpowiedniego ich zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz warunek ochrony odsłoniętych systemów korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznięciem. Nałożono także warunek składowania materiałów budowlanych i wyznaczania miejsc postoju ciężkiego sprzętu poza obrysem rzutu koron drzew.

 

W celu ochrony płazów i innych zwierząt, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy, nałożono warunek, aby wykopy zabezpieczać przed dostaniem się do nich płazów i innych zwierząt, np. poprzez ogrodzenie siatką. Nałożono także warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsca oraz aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na względzie lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

 

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Załączniki :

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy ooś

 

                                                                                                                                            Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                            mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                            Inspektor ds. ochrony środowiska

Otrzymują za dowodem doręczenia:

 1. Edward Bąk – pełnomocnik ZWIK Sp. z o.o.

    ul. Fredry 16

    64-100 Leszno

2. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3.  aa.

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

    ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Poznaniu

    ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

4. Starosta Gostyński

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

 

Wniesiono opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł , na rachunek Urzędu Miejskiego w Gostyniu

 nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005 w dniu 08.06.2020r.

na  podstawie Zał. cz. I, pkt  45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

                                                                                               Załącznik

                                                                                               do decyzji nr PPOS.6220.13.2020

                                                                                               z dnia 04.09.2020 r.

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.. 283 ze zm.)

 

 

Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci wodociągowej od ul. Potworowskich do ul. Krańcowej w Gostyniu wraz z zasuwami liniowymi oraz hydrantami. Sieć wodociągowa ma zostać wykonana z rur PE Ø225 na ciśnienie 10 atm. Planowany system wodociągowy stanowić będzie połączenie układu przestrzennego sieci wodociągowej w ul. Henryka Sienkiewicza i w ul. Krańcowej w Gostyniu. Wodociąg będzie miał długość 1540,0 m. Przewody zostaną poprowadzone w pasach drogowych oraz wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Głębokość ułożenia wodociągu wyniesie 1,5 m. Znajdująca się na trasie wodociągu rzeka Kania zostanie przekroczona za pomocą przewiertu sterowanego w sposób, który nie naruszy dna rzeki oraz umocnień skarp i brzegów.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 211/9, 212/55, 212/56, 212/54, 212/1, 243/2, 400/1, 400/2, 401/1, 401/3, 402, 403/4, 406/3, 471/1, 472/4, 473/5, 473/2, 546/1, 2604/2, obręb Gostyń, gmina Gostyń, powiat gostyński, województwo wielkopolskie. Trasa wodociągu przebiegać będzie przez tereny nieutwardzone i utwardzone ciągów komunikacyjnych.

 

Rodzaj technologii:

 

Rurociągi zaprojektowano z rur PE średnicy 225 mm na ciśnienie 10 atm. Roboty montażowe rur PE wykonane będą zgodnie z „Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. Węzły zaplanowano z kształtek żeliwnych kołnierzowych, które przed zasypaniem wymagają zaizolowania. Łuki, trójniki, końcówki sieci wodociągowej zostaną zabezpieczone blokami oporowymi, zgodnie z normą branżową BN-81/9192-05. Próba szczelności wykonana będzie odcinkami zgodnie z normą BN-78/9192-02. Przed oddaniem do eksploatacji sieć zostanie przepłukana i przechorowana.

 

Rozwiązania chroniące środowisko:

 

Prace wykonawcze, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

Pnie drzew zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz ochronić odsłonięte systemy korzeniowe przed wysuszeniem i przemarznięciem.

Wykopy zabezpieczyć przed dostaniem się do nich płazów i innych zwierząt poprzez ogrodzenie ich siatką.

 

                                                                                      Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                      mgr Donata Nawrocka

                                                                                      Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron_o_wydanej_decyzji_41487.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl