Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 lipca 2020

Zawiadomienie ws. ws. budowy elektrowni fotowoltaicznej w Ostrowie

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 17.07.2020r.

PPOS.6220.8.2020

Zawiadomienie
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 16.07.2020r. decyzji, której treść podaję niżej

 

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                     Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                                                    mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                   Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 16.07.2020r.

PPOS.6220.8.2020

DECYZJA
 

Działając na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Freja, działającego z pełnomocnictwa udzielonego przez EKO–EN 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32,  00-838 Warszawa

 

o r z e k a m

 

zmienić w części decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Gostynia znak PPOS.6220.14.2018 z dnia 08.03.2019r., dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo, w następujący sposób :

W załączniku do decyzji – Charakterystyki planowanego przedsięwzięcia – w punkcie Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:

1) zapisy dot. ilości modułów i głębokości zakotwienia słupów ulegają zmianie na:

- ilości modułów z 2500 – 4000 szt. dla 1 MW na max. 4000 szt.

- zwiększenie głębokości zakotwienia słupów w gruncie z 2,0 m na 3,0 m

2) dodaje się zapis – zwiększenie mocy jednostkowej modułów z 250-400 W na max. 500 W.

W pozostałych częściach decyzja pozostaje bez zmian.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) - Pan Dariusz Frej, działający z pełnomocnictwa udzielonego przez EKO–EN 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Gostynia znak PPOS.6220.14.2018 z dnia 08.03.2019 r., dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr 100, obręb Ostrowo.

 

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną, wypisy z rejestru gruntów oraz pełnomocnictwo.

 

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

 

            W związku z tym Burmistrz Gostynia, na podstawie art. 87 i w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 23.04.2020 r.  zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

PPIS w opinii sanitarnej z dnia 7 maja 2020 r. nr ON.NS-71/2-18/20 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

 

Dyrektor ZZ WP w opinii z dnia 12 maja 2020 r. nr PO.ZZŚ.4.435.260m.1.2020.ML nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie, Dyrektor ZZ WP stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art.57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1967).

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego RDOŚ pismem z dnia 12.05.2020 r. znak: WOO-IV.4220.551.2020.WB.1 zwrócił się do Burmistrza Gostynia o złożenie wyjaśnień dot. zmiany zapisów w decyzji ooś. Odpowiedź wpłynęła do siedziby RDOŚ 01.06.2020r.

 

RDOŚ w opinii z dnia 15.06.2020 r. znak: WOO-IV.4220.551.2020.WB.2 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji ooś wydanej przez Burmistrza Gostynia z 08.03.2019 r. znak: PPOS.6220.14.2020, w zakresie zmiany liczby modułów do maksymalnie 4000 szt. i mocy modułów do 500 W oraz głębokości zakotwienia konstrukcji wsporczej pod panele do 3,0 m, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

 

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości jego ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

 

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń, Wnioskodawca uzyskał decyzję ooś wydaną przez Burmistrza Gostynia z 08.03.2019 r. znak: PPOS.6220.14.2018. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o zmianę tej decyzji w zakresie zmiany liczby modułów z 2500 – 4000 szt. na maksymalnie do 4000 szt. , zmiany mocy jednostkowej modułów z 250 W – 400 W na maksymalnie 500 W oraz głębokości zakotwienia konstrukcji w gruncie z 2,0 m na 3,0 m. W związku z powyższym w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia zmieni się moc i liczba modułów fotowoltaicznych oraz głębokość zakotwienia konstrukcji wsporczej pod panele. Pozostałe uwarunkowania zawarte w ww. decyzji ooś nie ulegną zmianie.

 

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działce o nr ewid.100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 6,44 ha, natomiast teren przeznaczony na inwestycję wyniesie do 2,0 ha. Planowane zmiany nie wpłyną na powierzchnię zajętą pod planowaną elektrownię fotowoltaiczną. Wnioskodawca przewiduje użycie do 4000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 500 W. Zabudowa elektrowni fotowoltaicznej wykonana zostanie z lekkiej konstrukcji montażowej, składającej się z pionowych słupów stalowych lub aluminiowych wbijanych lub wkręcanych bezpośrednio w ziemię na głębokość do 3,0 m każdy. Do zakotwionych słupów przykręcone zostaną odpowiednie elementy konstrukcyjne, na których to z kolei zamontowane zostaną moduły fotowoltaiczne.

 

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś z k.i.p. wynika, że na działce objętej wnioskiem planowane są do budowy jeszcze dwie elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania i planowane zmiany w realizacji inwestycji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i innych przedsięwzięć.

 

Realizacja przedsięwzięcia z uwzględnieniem planowanych zmian nie będzie wiązać się ze zmianą przyjętych rozwiązań w zakresie sposobu mycia paneli, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, gospodarki wodno-ściekowej, sposobu gospodarowania odpadami oraz nie wpłynie na emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska.

 

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i,  j ustawy ooś  z k.i.p. wynika, że teren przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie  zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz obszarach górskich i leśnych. Najbliższy obszar leśny znajduje się w odległości ok. 135 m od działki objętej wnioskiem. Z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie zlokalizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

 

Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym, lecz jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

 

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023185649 Kania i posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnie z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

 

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność biologiczną.

 

Biorąc pod uwagę art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod elektrownię fotowoltaiczną zlokalizowany jest na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna Góra, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Obszar ten został wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych.

 

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 15,2 km od planowanego przedsięwzięcia oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 19,2 km od inwestycji.

Mając na względzie lokalizację planowanej inwestycji na gruncie ornym, planowany zakres zmian w realizacji przedsięwzięcia w stosunku do pierwotnego projektu nie wpływający na środowisko przyrodnicze oraz realizację zgodnie z nałożonymi w decyzji ooś warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

 

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz skalę planowanych zmian ustalono, że realizacja planowanej inwestycji, z uwzględnieniem przedmiotowych zmian, nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ona transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji ooś, dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze 100, obręb Ostrowo, gmina Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                                                                                        /-/

                                                                                                                                                        mgr Donata Nawrocka

                                                                                                                                                        Inspektor ds. ochrony środowiska

 

Otrzymują za dowodem doręczenia:

 

1. Dariusz Frej

    Pełnomocnik EKO-EN 4 Sp. z o.o.

    ul. Hawelańska 1

    61-625 Poznań

2. Irena Gorwa

3. Leszek Gorwa

4. Pozostałe strony postępowania zostały

    powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

5. aa.

 

Do wiadomości:

 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

    ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

    ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń

 

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne

    Wody Polskie

    Zarząd Zlewni w Poznaniu

    ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

 

4. Starosta Gostyński

    ul. Wrocławska 256

    63-800 Gostyń

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron_o_wydanej_decyzji.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl