Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 maja 2021

Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się - Szczodrochowo

Gostyń 13.05.2021 r.

PPOS.6220.3.2021

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), dalej ustawa ooś

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 10 k.p.a., przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa obory na 83 stanowiska dla krów, zlokalizowanej w miejscowości Szczodrochowo”, na działkach o nr ewidencyjnych 74/1 i 74/22, w obrębie geodezyjnym Szczodrochowo, gmina Gostyń, powiat gostyński - strony mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących sprawy w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem oraz wysłuchanie stron istnieje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 4, w godz. pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Roman Sobkowiak

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 74 ust. 3 ustawy oośJeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron_o_mozliwosci_wypowiedzenia_sie_-_Szczodrochowo.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl