Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

05 lipca 2022

Zawiadomienie stron - umorzenie stacja bazowa telefonii komórkowej - Gostyń

PPOS.6220.13.2021

Gostyń 04.07.2022 r.

 

Zawiadomienie
 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 04.07.2022 r. decyzji, której treść podaję niżej.

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                              Marzena Paluszkiewicz

                                                                                              Naczelnik

                                                                                              Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                              i Ochrony Środowiska

 

 

 

BURMISTRZ GOSTYNIA

63-800 Gostyń, Rynek 2

Gostyń 04.07.2022 r.

PPOS.6220.13.2021

DECYZJA
 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1071)  -  po rozpatrzeniu wniosku …………………………….. działającej z pełnomocnictwa udzielonego przez …………………………………………………………………………………………………

 

 umarzam

w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z antenowej konstrukcji wsporczej zwanej przez operatorów stacją bazową telefonii komórkowej na istniejącym obiekcie. Nazwa obiektu BT32979 GOSTYŃ-CENTRUM. Instalacja będzie zlokalizowana przy ulicy Fabrycznej nr 2a, 63-800 Gostyń, gmina Gostyń, działki nr 1135/4 i 1134/1.

 

Uzasadnienie


………………………….. dnia 12.08.2021r. zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z antenowej konstrukcji wsporczej zwanej przez operatorów stacją bazową telefonii komórkowej na istniejącym obiekcie. Nazwa obiektu BT32979 GOSTYŃ-CENTRUM. Instalacja będzie zlokalizowana przy ulicy Fabrycznej nr 2a, 63-800 Gostyń, gmina Gostyń, działki nr 1135/4 i 1134/1. Instalacja będzie składała się z konstrukcji podantenowej, projektowanego systemu antenowego oraz projektowanych urządzeń technicznych. Na ww. obiekcie pracować będzie 6 anten sektorowych tworzących 3 sektory, skierowane na azymuty 80o, 220o i 290o.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., opracowania -kwalifikacja przedsięwzięcia i analiza środowiskowa,  mapę ewidencyjną.

Organ po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, pismem z 10.09.2021 r., znak: PPOS.6220.13.2021 zwrócił się do Inwestora, wskazując na konieczność uzupełnienia i korekty załączonej do wniosku kwalifikacji przedsięwzięcia dla prawidłowej oceny, jak inwestycja wpłynie na środowisko. Wezwanie dotyczyło m.in. podania maksymalnego możliwego pochylenia osi wiązki promieniowania (tiltu) dla poszczególnych typów anten na podstawie ich danych katalogowych, dokładnego określenia równoważnej mocy promieniowania izotropowego nie tylko dla poszczególnych anten wchodzących w skład stacji bazowej, ale również podanie maksymalnej równoważnej mocy promieniowania na poszczególnych kierunkach (azymutach), wynikającej z nakładania się wiązek promieniowania emitowanego przez poszczególne anteny uwzględniające maksymalne możliwości emisyjne urządzenia, przedstawienia na mapie przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W dniu 19.10.2021 r. wpłynęło do Burmistrza Gostynia uzupełnienie i wyjaśnienia przekazane przez Wnioskodawcę.

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Organ zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), czyli przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

            W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 04.11.2021 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ooś i zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, który następnie przekazał pismo według właściwości Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu, dalej WPWIS oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, dalej Dyrektor ZZ WP o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

WPWIS w opinii sanitarnej z 18.11.2021 r. nr DN-NS.9011.1525.2021 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem WPWIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448), urządzenia instalacji radiokomunikacyjnej nie powodują emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wymagają zasilania w wodę oraz nie wytwarzają ścieków, w związku z czym nie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego a emisja hałasu oraz powstawanie odpadów podczas prac budowlanych będą miały charakter czasowy i odwracalny.

Dyrektor ZZ WP w opinii z 15.11.2021 r. nr PO.ZZŚ.4.435.793.2021.MDB.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Dyrektor    ZZ WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem z 22.11.2021 r. znak: WOO-IV.4220.1827.2021.DG.1 wezwał Burmistrza Gostynia z prośbą o doprecyzowanie i szczegółowe uzasadnienie kwalifikacji przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz wyjaśnienia danych przedstawionych w dokumentach: Kwalifikacja przedsięwzięcia oraz Analiza środowiskowa. Pismem z 20.12.2021r. organ wezwał wnioskodawcę do wyjaśnienia uzupełnień w ww. dokumentach. Wnioskodawca pismem z 23.02.2022 r. przesłał poprawione: karty informacyjne przedsięwzięcia oraz kwalifikację przedsięwzięcia, informując jednocześnie o zmianie pełnomocnika. Pismem z 31.03.2022 r. zostały przekazane do RDOŚ poprawione dokumenty oraz dodatkowe wyjaśnienia. RDOŚ następnie pismem z 21.04.2022 r. wezwał do uzupełnienia przedłożonych dokumentów, w tym m.in. informacji, czy w osiach głównych wiązek promieniowania anten dla azymutów 80o, 220o, 290o w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 od środka elektrycznego w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny znajdują się budynki oraz inne miejsca dostępne dla ludności (jeśli występują to podać ich odległość od środka elektrycznego), ponieważ uzupełnienie dokumentów pozwoli wyjaśnić, czy inwestycja zostanie zaliczona do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) § 3 ust. 1 pkt. 8 lub § 2 ust. 1 pkt. 7. Pismem z 2.05.2022 r. organ przekazał wnioskodawcy wezwanie. Odpowiedź Inwestora wpłynęła do Burmistrza Gostynia 24.05.2022 r., która następnie pismem z 6.06.2022 r. została przekazana do RDOŚ.

W dniu 4.06.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1071). W rozporządzeniu tym uchylono w § 2 w ust. 1 pkt 7 oraz w § 3 w ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 oraz w § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umarza się.

Wobec powyższych zmian RDOŚ pismem z 20.06.2022 r. poprosił o przesłanie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z antenowej konstrukcji wsporczej zwanej przez operatorów stacją bazową telefonii komórkowej na istniejącym obiekcie, na działkach nr ewid. 1135/4 i 1134/1, obręb Gostyń, gmina Gostyń.

Przedmiotowe instalacje od 4.06.2022 r. nie zaliczają się do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko wymienionych w rozporządzeniu, więc nie wydaje się dla nich decyzji środowiskowych, więc stwierdzam, że postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek strony stało się bezprzedmiotowe i skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 k.p.a.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Gostynia

                                                                                              Marzena Paluszkiewicz

                                                                                              Naczelnik

                                                                                              Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                              i Ochrony Środowiska

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust.3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_stron.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl