Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

28 września 2022

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa elektrociepłowni

Gostyń 28.09.2022 r.

GKOS.OS. 6220.7.2022
 

Zawiadomienie
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanej w dniu 28.09.2022 r. decyzji, której treść podaję niżej.

 

            Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                                               Burmistrz Gostynia

 

 

 

 

 

Gostyń, 28.09.2022 r.

GKOS.OS.6220.7.2022
 

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

         Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku

 

s t w i e r d z a m

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektrociepłowni, polegającej na budowie 3 nowych kotłów gazowych z niezbędnym osprzętem i przyłączami, na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Gostyń”, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń – część działki nr 681/3, obręb Gostyń.

 

Jednocześnie ustalam następujące warunki i wymagania do realizacji przedsięwzięcia:

 

1.    W ramach planowanego przedsięwzięcia w nowym budynku zainstalować 2 kotły wodnorurowe (WR), każdy o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 24,8 MWt, 1 kocioł płomienicowo - płomieniówkowy (PP) o maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 4,8 MWt.

2.    Po oddaniu do eksploatacji planowanych kotłów wyłączyć z eksploatacji istniejące kotły węglowe OR-32 (2 szt.) oraz ERm-6,5 i ERm-3,4 z osprzętem.

3.    Planowane kotły gazowe wyposażyć w niskoemisyjne palniki gazowe, w których zastosowane będą techniki redukcji NOX.

4.    Spaliny z nowych kotłów gazowych (WR i PP) odprowadzać do powietrza kominami o wysokości wylotu min. 20 m n.p.t.

5.    Planowane kotły wyposażyć w króćce pomiarowe i przygotować na nich stanowiska pomiarowe zgodnie z Polską Normą.

6.    Zastosować rozwiązania zapewniające na wylocie spalin z komina poziom emisji hałasu nie wyższy niż 50 dB.

7.    Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlane oraz ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. 6:00 – 22:00.

8.    Zaplecze techniczne należy zorganizować na terenie utwardzonym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.

9.    We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

10.  W trakcie realizacji przedsięwzięcia miejsca składowania i magazynowania odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach, na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się wycieków substancji niebezpiecznych do gruntu lub wód.

11.  W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) - Inwestor -  

 

zwrócił się do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektrociepłowni, polegającej na budowie 3 nowych kotłów gazowych z niezbędnym osprzętem i przyłączami, na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Gostyń”, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń – część działki nr 681/3, obręb Gostyń.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p., mapę ewidencyjną oraz wypisy z rejestru gruntów

Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

            W związku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawa ooś, w dniu 30.03.2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ooś i zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej RDOŚ, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP oraz Starosty Gostyńskiego, dalej Starosty o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

PPIS w opinii sanitarnej z 06.04.2022 r. nr ON-NS.9011.2.11.2022 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Zdaniem PPIS przedłożone dokumenty wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Dyrektor ZZ WP w opinii z 11.04.2022 r. nr PO.ZZŚ.4.435.202.2022.MDB.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił konieczne warunki i wymagania do uwzględnienia w decyzji ooś.

Dyrektor ZZ WP mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdził negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Starosta w opinii z dnia 12 kwietnia 2022 r. nr OR.0362.11.2022 biorąc pod uwagę rodzaj i skalę inwestycji oraz jej usytuowanie wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu, obejmującego swym zakresem wymagania określone w art. 66 ust. 1 pkt 1, 3, 3b, 8, 12, 15, 19, 19a, 20 i art. 66 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem z 02.05.2022 r. znak: WOO-IV.4220.433.2022.MDK.2 wezwał Burmistrza Gostynia z prośbą o udzielenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia oraz do uzupełnienia informacji zawartych w k.i.p,  które następnie pismem z 09.05.2022 r. przekazane zostały do Wnioskodawcy. W dniu 25.05.2022 r. do Burmistrza Gostynia wpłynęło uzupełnienie k.i.p. przekazane przez Wnioskodawcę, które  pismem z 30.05.2022 r. zostało przekazane do RDOŚ wraz z informacją o faktycznym stanie zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia.

RDOŚ pismem z 17.06.2022 r. znak: WOO-IV.4220.433.2022.MDK.3 wezwał Burmistrza Gostynia do kolejnego uzupełnienia informacji zawartych w k.i.p,  które następnie pismem z 22.06.2022 r. przekazane zostały do Wnioskodawcy. W dniu 12.07.2022 r. do Burmistrza Gostynia wpłynęło uzupełnienie k.i.p. przekazane przez Wnioskodawcę, które  pismem z 15.07.2022 r. zostało przekazane do RDOŚ.

RDOŚ w opinii z 18.08.2022 r. nr WOO-IV.4220.433.2022.MDK.5 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie elektrociepłowni, polegającej na budowie 3 nowych kotłów gazowych z niezbędnym osprzętem i przyłączami, na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Gostyń”, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń – działka nr 681/3, obręb Gostyń, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Określił też warunki i wymagania, które należy uwzględnić w decyzji ooś.

W postępowaniu wzięto pod uwagę: informacje o przedsięwzięciu zawarte w k.i.p., opinie: RDOŚ, PPIS, Dyrektora ZZ WP, Starosty oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 ustawy ooś.

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie k.i.p. i jej uzupełnień ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej, kompletnej elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą i przyłączami. Nowa instalacja składać się będzie z 3 kotłów gazowych, parowych. Łączna moc nominalna (we wprowadzonym paliwie) planowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 54,4 MWt. Elektrociepłownia gazowa zastąpi istniejącą elektrociepłownię z kotłami węglowymi, której łączna moc nominalna wynosi obecnie 57,66 MWt. Nowa elektrociepłownia wyposażona zostanie w następujące jednostki opalane gazem ziemnym typ E (GZ-50):

1.      2 kotły wodnorurowe (WR), każdy o mocy nominalnej (w paliwie) ok. 24,8 MWt i wydajności nominalnej ok. 29 tpary/h o temp. 440oC i ciśnieniu 4,0 MPa. Oczekiwana sprawność kotłów ok. 96%.

2.      1 kocioł płomienicowo - płomieniówkowy (PP) o mocy nominalnej ok.4,8 MWt i wydajności nominalnej ok. 7 tpary/h o temp. 160oC i ciśnieniu 1,0 MPa. Oczekiwana sprawność kotła ok. 95%.

Ww. kotły zostaną wyposażone każdy w oddzielny komin lub podłączone do 3 przewodowego komina. Utworzone zostanie średnie źródło spalania (MPC) o łącznej mocy ok. 54,4 MWt, z zastosowaniem III zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). W okresie kampanii buraczanej produkowana w kotłach WR para przegrzana będzie zasilała istniejącą turbinę przeciwprężną z generatorem o mocy 6MWe (TP-6). Para po jej rozprężeniu w turbinie będzie wykorzystywana w technologii produkcji cukru. W pozostałym okresie roku, poza kampanią, pracował będzie kocioł PP na potrzeby c.w. zakładowe i miejskie. W analizie założono, że kotły WR będą pracowały tylko w kampanii buraczanej, a potrzeby grzewcze zakładu oraz odbiorców zewnętrznych w okresie poza kampanią, pokrywane będą przez kocioł PP. Urządzenia nowej elektrociepłowni zostaną zainstalowane w nowym budynku, który zostanie wybudowany na obecnym placu magazynowym żużla po wschodniej stronie obecnie eksploatowanej elektrociepłowni węglowej. W nowej instalacji zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura, znajdująca się w budynku elektrociepłowni węglowej, tj. turbina parowa TP-6, wymiennik ciepła centralnego ogrzewania miasta i zakładu, pompy wody sieciowe c.o., pompy pomocnicze, zbiorniki i rozprężacze, stacja uzdatniania wody, termiczna stacja odgazowania wody, główne pompy wody zasilającej, instalacja wody zasilającej. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż na obecnym etapie stwierdzono, że turbina nie będzie przeniesiona do nowego budynku, a zainstalowane zostaną w nim wyłącznie jednostki kotłowe. Urządzenia stacji pomiarowej i przygotowania gazu zainstalowane zostaną w kontenerach poza budynkiem elektrociepłowni. Przedsięwzięcie zaplanowano na części działki nr 681/3, na której znajdują się obiekty produkcyjne, magazynowe i pomocnicze cukrowni. Pod przedsięwzięcie przeznaczone zostanie ok. 0,35 ha ww. działki stanowiącej obecnie plac magazynowy.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady związane będą głównie z działalnością serwisową. Wytwarzane odpady będą przekazywane innym podmiotom posiadającym stosowne decyzje organów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w przypadku jego potencjalnej likwidacji odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z k.i.p. wynika, że cukrownia ma możliwość zaopatrzenia w wodę z dwóch źródeł: z ujęcia wód podziemnych oraz z przyłącza wodociągowego. Wskazano, iż gospodarka wodna zakładu charakteryzuje się bardzo dużym stopniem zamknięcia z maksymalnym wykorzystaniem zawracanych wód. Pobór wód podziemnych na cele technologiczne zakładu odbywa się za pomocą zakładowego ujęcia wód podziemnych, które składa się z trzech studni wierconych o nr 2, 4 i 7. Pobór wód podziemnych regulowany jest pozwoleniem zintegrowanym wydanym w dniu 25.11.2015 r. przez Starostę Gostyńskiego w tekście ujednoliconym znak OR.6222.4.2015, z późniejszymi zmianami. Obecnie woda podziemna wykorzystywana na cele przemysłowe jest uzdatniana i wykorzystywana w układach kotłowych oraz chłodzenia turbiny. Przed uruchomieniem układ zasilający i kotły napełniane są wodą uzdatnioną. W okresie kampanii do stacji termicznego przygotowania wody doprowadzony jest kondensat powracający z I działu wyparki w całości i z II działu instalacji do produkcji cukru jako uzupełnienie brakującej części o temperaturze 105oC w ilości całkowitej ok.116% wyprodukowanej pary. Ok. 6% stanowią technologiczne ubytki wody kotłowej wynikające z odparowania, odmulania i odsalania kotłów, pozostałe 10% to schładzanie pary przeciwprężnej i w szczególnych przypadkach pary zredukowanej. W k.i.p. oświadczono, iż planowana inwestycja nie zwiększy zużycia wody. Obecny sposób wykorzystania wody będzie praktykowany po zainstalowaniu nowych kotłów gazowych w elektrociepłowni. Woda podziemna, uzdatniona wykorzystywana będzie do napełniania układów i kotłów przed kampanią buraczaną. Woda uzupełniająca będzie pobierana ze skroplonego kondensatu pary powracającego z instalacji do produkcji cukru. W sytuacjach awaryjnych woda uzupełniana będzie z ujęcia wód podziemnych, po uprzednim jej uzdatnieniu. Woda przeznaczona do celów socjalno - bytowych zakładu dostarczana jest z wodociągu. W związku z planowaną inwestycją nie jest planowane zwiększenie zatrudnienia. Nie prognozuje się zatem zwiększenia ilości pobieranej w tym celu wody oraz zmian w ilości odprowadzanych ścieków socjalno - bytowych. W wyniku działalności cukrowni wytwarzane są ścieki przemysłowe o różnym stopniu zanieczyszczenia, stanowiące mieszaninę ścieków wysokoobciążonych (z obiegu spławiakowego) oraz niskoobciążonych (głównie nadmiarowe kondensaty oraz nadmiarowa woda barometryczna). Do wyżej wymienionych głównych strumieni ścieków doprowadzone są również powstające w mniejszych ilościach ścieki z mycia i prac porządkowych, ścieki z chłodzenia pomp gazowych i oczyszczania gazu saturacyjnego, odmuliny i odsoliny z kotłów, ścieki ze stacji uzdatniania wody oraz wody opadowo-roztopowe z terenów utwardzonych zakładu. Ścieki przemysłowe powstające na terenie cukrowni zbierane są systemem kanalizacji przemysłowej, a następnie kierowane do oczyszczenia w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Kania lub do zbiorników zlokalizowanych na terenie zakładu, skąd są zawracane jako wody do ponownego wykorzystania. Warunki odprowadzania ścieków reguluje posiadane przez zakład ww. pozwolenie zintegrowane. Z dokumentacji wynika, iż w instalacji nowej elektrociepłowni wyposażonej w nowe kotły gazowe, podobnie jak obecnie, wytwarzane będą ścieki z odmulania i odsalania kotłów oraz z uzdatnia wody, a ilość i jakość ścieków wytwarzanych w elektrociepłowni nie ulegnie znaczącej zmianie z uwagi na porównywalną łączną moc kotłów istniejących i planowanych. Wytwarzane ścieki kierowane będą do zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych powierzchni zakładu w okresie kampanii kierowane są na bieżąco razem z innymi ściekami do zakładowej oczyszczalni ścieków, natomiast w pozostałym okresie roku gromadzone będą w zbiorniku nr 2, skąd są pobierane do napełnienia obiegów wodnych w kolejnej kampanii buraczanej. Celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na etapie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac realizacyjnych, należy je uznać za pomijalne. W dokumentacji przeprowadzono ocenę oddziaływania funkcjonowania zakładu na stan jakości powietrza po jego rozbudowie z uwzględnieniem istniejących na terenie zakładu źródeł emisji, a także ww. źródeł planowanych. Wszystkie emisje z instalacji na terenie cukrowni Gostyń objęte są pozwoleniem zintegrowanym wydanym 25.11.2015 r. przez Starostę Gostyńskiego znak OR.6220.4.2015 ze zmianami (ostatnia z 10.11.2021 r.). W analizie pomięto emitor E-1, tj. elektrociepłownię węglową, która po uruchomieniu planowanej inwestycji zostanie wyłączona z eksploatacji, oraz te źródła które emitują substancje niepodlegające kumulacji z planowanymi źródłami a także źródła pracujące jedynie w warunkach odbiegających od normalnych, tj. emitor E-2 (emitor rozruchowy pieca wapiennego) i E3 (upust gazu saturacyjnego). Ponadto w analizie uwzględniono, że filtry tkaninowe używane do odpylania powietrza odprowadzanego z zapylonych przestrzeni urządzeń przesypowych i silosu (emitory E-12 i E-13) posiadają większą, niż określona w pozwoleniu zintegrowanym, skuteczność. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że zostanie to uwzględnione w obecnie przygotowywanym przez wnioskodawcę wniosku o zmianę posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Jednym ze źródeł emisji niezorganizowanej jest transport surowców, wyrobów gotowych i odpadów. Po uruchomieniu nowej elektrociepłowni ograniczony zostanie ruch kolejowy dowożący węgiel oraz ruch pojazdów ciężarowych wywożących odpady pozostałości po spalaniu. W okresie najmniej korzystnym, tj. w kampanii buraczanej główny ruch pojazdów związany jest z dowozem buraków cukrowych. Tym samym kursem pojazdy wywożą wysłodki buraczane lub wapno defekosaturacyjne. Niewielki udział w emisji z transportu mają pojazdy osobowe. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu, charakter emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów (emisja niezorganizowana), nie włączono jej do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Ponadto, emisja generowana przez dotychczas realizowany transport jest składową wielkości tła zanieczyszczeń (stanu zanieczyszczenia) podanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dla rozpatrywanego obszaru, na którym położony jest zakład. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł, poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, po rozbudowie zakładu nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy przy tym zauważyć, iż w przedłożonej analizie przyjęto, iż w aktualnym tle zanieczyszczeń powietrza uwzględniony jest już udział istniejących na tym terenie źródeł, odejmując udział tych źródeł od aktualnego stanu jakości powietrza określonego przez właściwy inspektorat ochrony środowiska. Oddziaływanie innych przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie zostało natomiast ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza (pomniejszonego o udział, o którym mowa powyżej), co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Ze względu na fakt, iż w odległości mniejszej niż 10 h od emitorów w zespole znajdują się budynki mieszkalne, w przedmiotowej dokumentacji wykonano dodatkowe obliczenia, aby sprawdzić, czy budynki te nie będą narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz nie będą narażone na przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Z przedstawionych obliczeń wynika, iż budynki nie będą narażone na przekroczenia, o których mowa powyżej. Należy podkreślić, iż obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu przedstawione w k.i.p. zostały wykonane dla okresu kampanii buraczanej trwającej 2982 h/rok, a nie 3840 h/rok jak to wynika z pozwolenia zintegrowanego. Z uwagi na powyższe Regionalny Dyrektor wezwał do uzupełnienia k.i.p. wskazując, iż należy ocenić najbardziej niekorzystne oddziaływanie zakładu. W uzupełnieniu k.i.p. wyjaśniono, że w instalacji do produkcji cukru trwa ciągły proces poprawy efektywności energetycznej produkcji cukru i dąży się do maksymalnego skrócenia kampanii buraczanej i prognozowany okres pracy 2928 h/rok wynika z zamierzonych działań nad poprawą efektywności. Niemniej jednak w uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że wykonano analizę oddziaływania dla wydłużonego okresu pracy zgodnie  z  obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym z maksymalnym obciążeniem. Faktycznie, analizując dołączone do uzupełnienia z 22.06.2022 r. dane wejściowe do programu obliczeniowego należy stwierdzić, iż nadal przyjmuje się, że czas pracy źródeł w okresie kampanii buraczanej będzie wynosił 2928 h/rok. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dzięki wyłączeniu z eksploatacji jednostek węglowych i uruchomieniu jednostek zasilanych gazem ziemnym nastąpi znaczne obniżenie emitowanych substancji w odniesieniu do stanu istniejącego, a także uwzględniając wyniki uzyskanych obliczeń, które są znacznie poniżej dopuszczalnych norm, w świetle powyższego należy stwierdzić, iż błąd ten nie jest na tyle istotny, aby wpłynął na stanowisko co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Planowane źródła spalania paliw, ze względu na nominalną moc cieplną powyżej 1 MW, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860) podlegać będą pod obowiązek dotrzymania standardów emisyjnych dla średnich źródeł będących źródłami nowymi, określonych tym rozporządzeniem. W k.i.p. wskazano, że gwarancja spełnienia standardów emisyjnych będzie stanowiła jeden z warunków umowy/zamówienia z dostawcą technologii i urządzeń dla nowej elektrociepłowni. Ponadto w uzupełnieniu k.i.p. wykazano w sposób obliczeniowy, że standardy emisyjne pyłu i dwutlenku siarki zostaną dotrzymane. Należy mieć również na uwadze, że w odniesieniu do nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia, prowadzący instalację, na podstawie art. 147 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. Ponadto na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710), będzie również zobowiązany do wykonywania okresowych pomiarów wielkości emisji do powietrza. W celu umożliwienia wykonywania ww.  pomiarów emisji substancji do powietrza, zobowiązano wnioskodawcę, aby planowane kotły wyposażył w króćce pomiarowe oraz przygotował na nich stanowiska pomiarowe zgodnie z Polską Normą. Na podstawie wyników uzyskanych z tych pomiarów właściwy organ zweryfikuje, czy przedmiotowe kotły na etapie ich eksploatacji dotrzymywać będą obowiązujących dla nich standardów emisyjnych. Z uwagi na założenia przyjęte w analizie w warunkach niniejszego postanowienia określono paramenty planowanych do zainstalowania źródeł spalania paliw oraz określono parametry emitorów odprowadzających zanieczyszczenia do powietrza z tych źródeł. Wskazano również, aby po oddaniu do eksploatacji planowanych kotłów wyłączyć z eksploatacji istniejące kotły węglowe. W celu ograniczenia wielkości emisji z planowanych źródeł zobowiązano wnioskodawcę do tego, aby planowane kotły gazowe wyposażył w niskoemisyjne palniki gazowe, w których zastosowane będą techniki redukcji NOX. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej w dokumentacji analizy, a także uwzględniając nałożone na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunki realizacji inwestycji, należy stwierdzić, iż zakład po jego rozbudowie nie będzie stanowił zagrożenia dla stanu jakości powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy ooś, z k.i.p. oraz z analizy ortofotomapy wynika, że teren, na którym zaplanowano realizację stanowi obszar zainwestowany – teren funkcjonującej cukrowni. Najbliższe otoczenie cukrowni stanowią teren oczyszczalni ścieków, tereny przemysłowo - mieszkaniowe, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz drogi. Z dokumentacji wynika, iż wjazdy i wyjazdy na teren zakładu pozostaną bez zmian, a budowa nowej elektrociepłowni nie będzie związana z realizacją nowych miejsc parkingowych na terenie zakładu. Z pisma Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu z 14 grudnia 2021 r. znak PPOS.6724.27.2021 wynika, iż najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej występują od strony wschodniej zakładu i są to tereny mieszkaniowo - usługowe, natomiast w kierunku północno - zachodnim są to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna znajduje się po drugiej stronie drogi, natomiast tereny mieszkaniowo - usługowe oddzielone są od zakładu obszarem wody płynącej (rz. Kania) wraz z zadrzewieniami. Z uzupełnienia k.i.p. wynika, iż względem planowanego przedsięwzięcia ww. tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległościach 158 m do 300 m. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania dowożące niezbędny sprzęt  i wyposażenie elementów kotłowni. Będą to jednak krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Z k.i.p. wynika, iż prace realizacyjne prowadzone będą w porze dnia. Z uwagi na lokalizację terenów podlegających ochronie akustycznej w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby prace budowlane i ruch pojazdów na etapie realizacji przedsięwzięcia prowadzić w porze dziennej. Eksploatacja nowej instalacji elektrociepłowni na terenie cukrowni spowoduje obniżenie ruchu pojazdów ciężarowych. Ruch pojazdów ciężarowych jest uzależniony od okresu pracy cukrowni. Największe nasilenie ruchu występuje w okresie kampanii buraczanej i wynosi ok. 300 szt./dobę. Ruch zostanie nieznacznie obniżony w związku z wyłączeniem elektrociepłowni węglowej z eksploatacji. Zaprzestany zostanie wywóz odpadów popiołów i żużli. Węgiel jest dowożony koleją. Ruch kolejowy, którym dowożone będą koks i kamień wapienny wykonywany jest kilka razy w roku w okresie poza kampanią buraczaną, zwykle w porze dziennej. Na terenie cukrowni występują takie źródła hałasu, jak: pompa próżniowa, agregat chłodzenia cukru, czerpnie, płuczka buraków, łapacz ogonków, łapacz kamieni, pompa buraczana, chłodnia barometryczna, wyparki, dekantator z pompami, dyfuzor, pompy, prasy, łapacz liści oraz budynki jako źródła pośrednie. Źródła hałasu stanowi również ruch pojazdów ciężarowych. Pojazdy osobowe nie wjeżdżają na teren zakładu. W uzupełnieniu k.i.p. przedstawiono wyniki pomiarów w wyznaczonych puntach receptorowych. Uzyskane poziomy emisji hałasu są poniżej dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Z dokumentacji sprawy wynika, iż urządzenia nowej elektrociepłowni zostaną zainstalowane w budynku. Stanowił on będzie nowe źródło, które powstanie w związku z planowanym przedsięwzięciem. Należy zauważyć, iż istniejące kotły zostaną wyłączone z eksploatacji, a istniejące urządzenia kotłowni będą przeniesione do nowego obiektu. Pierwotnie planowano również przeniesienie turbiny. Jednak w uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż na obecnym etapie stwierdzono, że turbina nie będzie przeniesiona do nowego budynku. W ramach przedsięwzięcia wnioskodawca zakłada możliwość montażu tłumików na kanałach łączących kotły z kominem, jeżeli zastosowana technologia w kotłach nie będzie gwarantować ograniczenia hałasu przepływu spalin do poziomu poniżej 50 dB. Należy również zauważyć, iż w udzielonym wnioskodawcy pozwoleniu zintegrowanym określono, iż na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej poziom hałasu pochodzący z terenu zakładu nie może przekraczać 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy. Z uwagi na powyższe oraz przyjęte w k.i.p. założenia, w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby zastosować rozwiązania zapewniające na wylocie spalin z komina poziom emisji hałasu nie większy niż 50 dB. W k.i.p. przedstawiono obliczenia propagacji hałasu z terenu zakładu po realizacji nowej elektrociepłowni dla pory dnia oraz pory nocy. Otrzymane poziomy hałasu są niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Z analizy ortofotomapy wynika, iż najwyższe wartości obliczonych poziomów hałasu odnotowano w pobliżu ciągu komunikacyjnego od strony północno - zachodniej. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego realizację na terenie funkcjonującego zakładu, gdzie klimat akustyczny kształtowany jest przez istniejące źródła oraz w sąsiedztwie dróg, a także zgodnie z określonymi uwarunkowaniami nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś z k.i.p wynika, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno - błotnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych, obszarów przylegających do jezior. Ujęcie wód znajduje się na terenie zakładu. Z k.i.p. wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie miasta Gostyń. Na podstawie danych zawartych w k.i.p., w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do przepisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś z k.i.p. nie wynika, że zakład należy do zakładów o dużym ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). W k.i.p. wskazano, iż planowana budowa i eksploatacja nowej elektrociepłowni z kotłami gazowymi, nie wiąże się z magazynowaniem gazu i nie zmieni kwalifikacji zakładu. Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi czy osuwisk. Od strony wschodniej zakładu przepływa rzeka Kania. Z informacji pozyskanych z System Informacji Przestrzennej  Urzędu Miejskiego w Gostyniu  wynika, iż niewielka część działki 681/3 stanowi obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi rzecznej. Planowana kotłownia znajdować się będzie poza ww. obszarem. Przedsięwzięcie winno być zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno - budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rodzaj emisji do środowiska związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie funkcjonującego zakładu i wykorzystywane będzie na jego potrzeby.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś  należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, oddalony o 14,2 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącej cukrowni, na placu magazynowym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600070 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600023185649 - Kania.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) JCWPd PLGW600070 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym, osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Dla JCWPd   PLGW600070 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz ilościowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Natomiast  JCWP o kodzie  PLRW600023185649 – Kania posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły, osiągnięcie celu środowiskowego jest zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Dla JCWP  PLRW600023185649 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów, zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie elektrociepłowni, polegającej na budowie 3 nowych kotłów gazowych z niezbędnym osprzętem i przyłączami, na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Gostyń”, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń – część działki nr 681/3, obręb Gostyń nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Burmistrza Gostynia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem doręczenia Burmistrzowi Gostynia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Załączniki:

 

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

 

    

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Gostynia

 

 

 

 

 

Załącznik

do decyzji nr GKOS.OS.6220.7.2022

z dnia 28.09.2022 r.

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

 

Rodzaj, skala usytuowanie przedsięwzięcia:

 

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowej, kompletnej elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą i przyłączami, opalanej gazem ziemnym typ E (GZ-50), na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Gostyń”, ul. Fabryczna 2, 63-800 Gostyń, na części działki nr 681/3, obręb Gostyń. Nowa instalacja składać się będzie z trzech kotłów gazowych, parowych. Zastąpi ona istniejącą elektrociepłownię z kotłami węglowymi.

Łączna moc nominalna (we wprowadzonym paliwie) będzie wynosić ok. 54,4 MWt .

Urządzenia nowej elektrociepłowni zostaną zainstalowane w nowym budynku, który zostanie wybudowany na obecnym placu magazynowym żużla po wschodniej stronie obecnie eksploatowanej elektrociepłowni węglowej. Pod przedsięwzięcie zostanie przeznaczone ok. 0,35 ha działki nr 681/3.

  

Rodzaj technologii:

 

W nowej instalacji zostanie wykorzystana istniejąca infrastruktura, znajdująca się w budynku elektrociepłowni węglowej, tj. turbina parowa TP-6, wymiennik ciepła centralnego ogrzewania miasta i zakładu, pompy wody sieciowe c.o., pompy pomocnicze, zbiorniki i rozprężacze, stacja uzdatniania wody, termiczna stacja odgazowania wody, główne pompy wody zasilającej, instalacja wody zasilającej. Na obecnym etapie w nowym budynku zostaną zainstalowane wyłącznie jednostki kotłowe i turbina nie będzie do niego przeniesiona. Urządzenia stacji pomiarowej i przygotowania gazu zainstalowane będą w kontenerach poza budynkiem elektrociepłowni. Każdy z kotłów wyposażony zostanie w oddzielny komin lub podłączony będzie do 3 przewodowego komina. W czasie kampanii buraczanej produkowana w kotłach wodnorurowych para przegrzana będzie zasilała istniejącą turbinę przeciwprężną z generatorem o mocy 6MWe (TP-6). Para po jej rozprężeniu w turbinie będzie wykorzystywana w technologii produkcji cukru. W pozostałym okresie roku, poza kampanią pracował będzie kocioł płomienicowo – płomieniówkowy na potrzeby zakładowe i miejskie c.w. W analizie przyjęto, że kotły wodnorurowe będą pracowały tylko w kampanii buraczanej, a potrzeby grzewcze zakładu oraz odbiorców zewnętrznych w okresie poza kampanią, pokrywane będą przez kocioł płomienicowo - płomieniówkowy.

 

 Rozwiązania chroniące środowisko:

 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących. Ze względu na charakter miejscowy i okresowy a także  ich ustanie po zakończeniu prac, należy je uznać za pomijalne.

Eksploatacja instalacji elektrociepłowni spowoduje obniżenie ruchu pojazdów ciężarowych, w związku z wyłączeniem elektrociepłowni węglowej z eksploatacji, gdyż zostanie zaprzestany wywóz odpadów popiołów i żużli.

Podczas kampanii buraczanej ruch pojazdów to głównie dowóz buraków cukrowych. Te same pojazdy wywozić będą wysłodki buraczane albo wapno defekosaturacyjne. Pojazdy osobowe natomiast mają niewielki udział w emisji z transportu.

Woda na potrzeby funkcjonowania zakładu jest i będzie pobierana z dwóch źródeł: z ujęcia wód podziemnych (trzy studnie wiercone o nr 2, 4, 7) oraz z przyłącza sieci wodociągowej. Na cele socjalno - bytowe woda dostarczana jest z wodociągu. Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy zużycia wody. Ścieki przemysłowe powstające na terenie Cukrowni zbierane są systemem kanalizacji przemysłowej, a następnie kierowane do oczyszczenia w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych, skąd są odprowadzane do rzeki Kania lub do zbiorników zlokalizowanych na terenie Cukrowni, skąd są zawracane jako wody do ponownego wykorzystania. Ścieki socjalno – bytowe z Zakładu odprowadzane są miejską siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Wody opadowo – roztopowe z terenów utwardzonych powierzchni zakładu w okresie kampanii kierowane są na bieżąco razem z innymi ściekami do zakładowej oczyszczalni ścieków, natomiast w pozostałym okresie roku gromadzone będą w zbiorniku nr 2, skąd są pobierane do napełnienia obiegów wodnych w kolejnej kampanii buraczanej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w przypadku likwidacji odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne decyzje organów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami.  

 

                                       

 

                                                                                                                                                              Burmistrz Gostynia

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś  Jeżeli liczba stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego

 

https://gostyn.pl/Zawiadomienie_o_wydanej_decyzji_srodowiskowej_-_przebudowa_elektrocieplowni_.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl