Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

Warto wiedzieć

Ognisko na działce  

Ognisko na działce…

Straż Miejska w Gostyniu w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące możliwości spalania odpadów zielonych (pozostałości roślinne, trawa, liście, gałęzie itp.) na działkach wyjaśnia, że na terenie miasta i gminy Gostyń obowiązuje zakaz spalania takich odpadów.

Powyższy problem został uregulowany m.in. w art.  191 w związku z art 155 Ustawy o odpadach z 2012 r., który zabrania termicznego przekształcania odpadów (spalania odpadów) poza spalarniami. Zakaz ten dotyczy również odpadów roślinnych, gdyż są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

smieci zielone

Co zrobić z odpadami zielonymi ?

Straż Miejska przedstawia metody zagospodarowania odpadami:

  1. Najlepszym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości, na których terenie w związku z pielęgnacją powstają odpady zielone jest umieszczenie ich w przydomowym kompostowniku. Odpady te nie powinny trafiać do pojemników wraz z innymi odpadami.
  2. Właściciele nieruchomości tzw. odpady zielone „biodegradalne” powstające na ich terenie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń §17 pkt.2 lit. A- powinni poprzez gromadzenie ich w workach przekazywać do selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych.

Ważne: odpady nie są odbierane z terenu nieruchomości. Należy przewieźć je osobiście do Goli.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK

Godziny otwarcia PSZOK w Goli, gm. Gostyń

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 1400 - 1700

środa, sobota 1000 - 1400

tel. 506 182 246

informacja

Nieczystości ciekłe…

Masz szambo na swojej posesji? Pamiętaj, że w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi obowiązuje uchwalony przez Radę Miejską Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostyń. Każdy właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości.

Rozdział II.

§ 6. Ścieki bytowe i przemysłowe powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Wyłącznie w przypadku braku takich sieci, nieczystości ciekłe winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (niewyposażonych w przelewy do innych urządzeń infrastruktury technicznej), wybudowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego bądź oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Burmistrza Gostynia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub miejskiej  jednostce organizacyjnej bez narażania na szkodę ludzi i mienia.

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 2 lat dowodów zapłaty za wykonanie usługi usunięcia ustalonej ilości nieczystości ciekłych (ścieków).

§ 9. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na kwartał każdego roku.

 

https://gostyn.pl/Warto_wiedziec_39514.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl