Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 stycznia 2020

Przyznano dotacje organizacjom pozarządowym

Przyznano dotacje na realizację trzech zadań publicznych, które w 2020 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu:

  • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń - Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Dobra" na realizację zadania „ODKRYĆ DRZEWO ŻYCIA – czyli wzrastać mimo trudności i zagrożeń” w wysokości 16.000 zł,
  • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń - Stowarzyszeniu BAZA na realizację zadania „Świetlica Baza” w wysokości 67.000 zł,
  • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z gminy Gostyń - Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na realizację zadania „POMAGAMY” w wysokości 14.000 zł.

https://gostyn.pl/Przyznano_dotacje_organizacjom_pozarzadowym_41041.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl