Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 stycznia 2021

Przetarg na sprzedaż prawa własności - Plac K. Marcinkowskiego

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego 7 w Gostyniu (lokal nie ma wyodrębnionej księgi wieczystej).

Cena wywoławcza: 180.000,00 zł

wadium: 20.000,00 zł

Przedmiotowy lokal jest położony na czwartej kondygnacji naziemnej (poddasze). Lokal stanowi przedmiot prawa odrębnej własności wraz z udziałem w wysokości 584/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi : prawo własności działki gruntu nr 929/2 o powierzchni 0,0811 ha (zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00030089/6) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 87,55 m2 składa się z trzech pokoi, jednej kuchni, jednej łazienki, jednego przedpokoju, dwóch skrytek. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 20,10 m2. Standard lokalu niski, lokal jest ogrzewany piecem kaflowym.

Budynek, w którym mieści się lokal pobudowany został w technologii tradycyjnej – murowany, rok budowy 1908, wiek budynku 111 lat, budynek podpiwniczony. Do budynku doprowadzone są urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieć gazowa, telefon. Teren nieruchomości uporządkowany, dojazd bezpośrednio z drogi urządzonej o nawierzchni bitumicznej.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń dla gruntu wyznaczono kierunek zagospodarowania – tereny rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 19 lutego 2021 roku na konto sprzedającego: BNP Paribas Bank Polska SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: wadium na lokal mieszkalny nr 7”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wylicytowana cena sprzedaży nie zostanie powiększona o podatek VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Oględziny przedmiotu przetargu można uzgodnić oraz uzyskać dodatkowe informacje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, tel. 65 5720310.

Ze względu na epidemię koronawirusa przetarg zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, dlatego też uczestnicy przetargu muszą posiadać maseczkę zabezpieczającą usta i nos.


Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl

https://gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_prawa_wlasnosci_-_Plac_K__Marcinkowskiego_41746.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl