Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

03 stycznia 2019

Przetarg na sprzedaż działki nr 197/50 połozonej w Gostyniu, ul. Aleksandra Fredry

BURMISTRZ GOSTYNIA
ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 197/50 o powierzchni 0,0600 ha (Bz), położonej w Gostyniu przy ul. Aleksandra Fredry, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00019590/8

Cena wywoławcza: 53.000,00 zł netto
wadium: 10.000,00 zł

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, urządzenia infrastruktury technicznej w drodze – ul. Mikołaja Reja. Kształt działki regularny, teren lokalizacji z zauważalnym spadkiem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, droga nieurządzona – gruntowa. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne usługi towarzyszące, kościół. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W gruncie znajduje się linia energetyczna 1eNW nieczynna stanowiąca własność Ardagh Group, której lokalizacja nie utrudnia i nie wyklucza zabudowy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Przedmiotowa nieruchomość była objęta przetargami, które odbyły się:
- I przetarg ustny nieograniczony w dniu 9 marca 2017 roku,
- II przetarg ustny nieograniczony w dniu 25 maja 2017 roku,
- III przetarg ustny nieograniczony w dniu 16 listopada 2017 roku,
- IV przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 marca 2018 roku,
- V przetarg ustny nieograniczony w dniu 29 czerwca 2018 roku,
- VI przetarg ustny nieograniczony w dniu 11 października 2018 roku.
Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).
Wadium należy wpłacić do dnia 11 lutego 2019 roku na konto sprzedającego: Bank BGŻ BNP Paribas S. A. Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: „wadium na działkę nr 197/50”. Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.
Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.
Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, ul. Wrocławska 256 - pokój nr 10, tel. 65 5752175.
Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialki_nr_19750_polozonej_w_Gostyniu__ul__Aleksandra_Fredry.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl