Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 sierpnia 2019

Przetarg na sprzedaż działki 2420/38 położonej w Gostyniu ul. Wrocławska

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2420/38 o powierzchni 0,2998 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 2420/35 o powierzchni 0,0481 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036745/5

 

Cena wywoławcza: 101.000,00 zł netto

wadium: 20.000,00 zł

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona na terenie z zauważalnym spadkiem w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 434. Działka nieuzbrojona, teren lokalizacji nieruchomości w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Wrocławskiej. Najbliższe otoczenie:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową towarzyszącą, usługi, teren niezabudowany.

Działka nr 2420/35 stanowi drogę wewnętrzną dla obsługi działek nr 2420/36, nr 2420/37
i nr 2420/38.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń dla działki nr 2420/38 wyznaczono kierunek zagospodarowania - tereny łąk bez prawa do zabudowy, natomiast dla działki nr 2420/35 – tereny budownictwa mieszkaniowego z usługami oraz tereny łąk bez prawa zabudowy.

W dniu 02.01.2019 roku Burmistrz Gostynia wydał decyzję Nr 3/2019 o warunkach zabudowy dla części działki nr 2420/28 (z której w wyniku podziału geodezyjnego powstała m.in. działka nr 2420/38 i nr 2420/35), położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 30 września 2019 roku na konto sprzedającego - BGŻ BNP Paribas SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: wadium na działkę nr 2420/38.
Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

https://gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialki_242037_polozonej_w_Gostyniu_ul__Wroclawska_40643.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl