Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

01 października 2020

Przetarg na sprzedaż działki 2420/37 położonej w Gostyniu, ul. Wrocławska

BURMISTRZ GOSTYNIA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2420/37 o powierzchni 0,1030 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 2420/35 o powierzchni 0,0481 ha, położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1Y/00036745/5

Cena wywoławcza: 121.000,00 zł netto

wadium: 20.000,00 zł

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona na terenie z zauważalnym spadkiem w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 434. Działka nieuzbrojona, teren lokalizacji nieruchomości w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej w ul. Wrocławskiej. Do nieruchomości zostanie wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (na działce nr 2420/35). Najbliższe otoczenie:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudową towarzyszącą, usługi, teren niezabudowany.
Działka nr 2420/35 stanowi drogę wewnętrzną dla obsługi działek nr 2420/36, nr 2420/37 i nr 2420/38. Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń dla działek nr 2420/37 i nr 2420/35 wyznaczono kierunek zagospodarowania - tereny budownictwa mieszkaniowego z usługami i tereny łąk bez prawa do zabudowy.
W dniu 02.01.2019 roku Burmistrz Gostynia wydał decyzję Nr 2/2019 o warunkach zabudowy dla części działki nr 2420/28 (z której w wyniku podziału geodezyjnego powstała m.in. działka nr 2420/37 i nr 2420/35), położonej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Nieruchomość nie wykazuje obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 (salka narad – piwnica).

Wadium należy wpłacić do dnia 30 października 2020 roku na konto sprzedającego - BNP Paribas Bank Polska SA Nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 – tytuł przelewu: „wadium na działkę
nr 2420/37”.

Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz ważny dowód tożsamości w przypadku osób fizycznych lub ważny dowód osobisty wraz z dokumentem potwierdzającym zdolność do reprezentacji w przypadku osób prawnych. W przypadku spółek cywilnych – na przetargu winni być obecni wszyscy wspólnicy albo jeden wspólnik wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych wspólników.

Cena sprzedaży po odliczeniu wpłaconego wadium podlega zapłacie najpóźniej w terminie do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium przepada, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt                  i staraniem nabywców.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnieniem przyczyny.

Ze względu na epidemię koronawirusa przetarg zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, dlatego też uczestnicy przetargu muszą posiadać maseczkę zabezpieczającą usta i nos.

Sprawę prowadzi: Dorota Kusik, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Wrocławska 256 (pokój nr 10), tel./e-mail: 65 5752175 / dkusik@um.gostyn.pl

https://gostyn.pl/Przetarg_na_sprzedaz_dzialki_242037_polozonej_w_Gostyniu__ul__Wroclawska.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl