Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 kwietnia 2016

Otrzymałem/am decyzję podatkową. Czy mogę ubiegać sie o ulgi w płatnościach?

Gmina w uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę.

Uzasadnionymi przypadkami, które mogą uprawniać do odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty podatku albo umorzenia zaległości podatkowych są m.in.: utrata mienia w wyniku klęsk żywiołowych, choroba, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w rodzinie.

Jeśli chcemy ubiegać się o rozłożenie podatku na raty/odroczenie terminu płatności podatku/umorzenie zaległości podatkowych musimy złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, oświadczenie o stanie majątkowym wraz z: zaświadczeniem o dochodach za ostatnie 6 miesięcy, zaświadczeniem o korzystaniu z pomocy społecznej, dokumentami związanymi z ponoszonymi wydatkami w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (np. rachunki za gaz, energie elektryczną, koszty leczenia), zeznaniem podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku poprzednim, a w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wzór wniosku i oświadczenia o rozłożenie podatku na raty dostępny jest tutaj.

Wzór wniosku i oświadczenia o odroczenie terminu płatności podatku dostępny jest tutaj.

Wzór wniosku i oświadczenia o umorzenie zaległości podatkowych dostępny jest tutaj.

Z wnioskami należy zgłosić się do Wydziału Finansowego - Referatu Dochodów, Rynek 2, parter, pokój nr 1 lub 2.

Decyzję o rozłożeniu podatku na raty, odroczeniu terminu płatności lub umorzeniu zaległości podatkowych podejmuje Burmistrz nie później niż w ciągu miesiąca. Natomiast, gdy sprawa jest skomplikowana decyzja zostanie wydana w ciągu 2 miesięcy.

https://gostyn.pl/Otrzymalemam_decyzje_podatkowa__Czy_moge_ubiegac_sie_o_ulgi_w_platnosciach.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl