Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

21 listopada 2022

Obwieszczenie ws. ustalenia lokalizacji inwestycji – dot. budynku przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18

RGM.PP.6733.11.2022                                                                          

Gostyń, 16 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOSTYNIA


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000),

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

że 16 listopada 2022 r. została wydana decyzja nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sygn. akt RGM.PP.6733.11.2022) dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek użyteczności publicznej – budynek administracji publicznej, zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18 w Gostyniu, na terenie działek nr 1331, 1451 i 1452.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy, Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gostyniu przy ul. Wrocławska 256, w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

 

                                                                                                                                                          Burmistrz Gostynia

                                                                                                                                                          Jerzy Kulak

 

https://gostyn.pl/Onwieszczenie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl