Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

31 sierpnia 2020

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Mpzp - Czachorowo, Sikorzyn, Gostyń

OGŁOSZENIE

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

TERENÓW POŁOŻONYCH  W CZACHOROWIE I SIKORZYNIE ORAZ W GOSTYNIU

WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

              

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVI/448/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu, zmienionej Uchwałą Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2020 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 11 września 2020 r. do 9 października 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, w godzinach urzędowania. Tereny objęte projektem planu miejscowego przedstawiono na mapie.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 11 września 2020 r., dostępny będzie także na stronach internetowych: http://www.gostyn.pl/ oraz http://biuletyn.gostyn.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, Rynek 2 (sala konferencyjna na pierwszym piętrze).

Zgodnie z art. 18 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Gostynia, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2020 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@gostyn.pl lub za pomocą platformy ePUAP, lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu przy ul. Wrocławskiej 256. Złożenie uwagi będzie możliwe również podczas dyskusji publicznej.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 w związku z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz w Gostyniu. Możliwość zapoznania się z przedmiotową dokumentacją zapewniam w miejscu i czasie wyłożenia ww. planu miejscowego do wglądu publicznego.

Do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi. Właściwym organem do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Gostynia. Uwagi należy wnieść w formie wskazanej do składania uwag do projektu planu miejscowego, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2020 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: http://biuletyn.gostyn.pl/.

Jednocześnie informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Proszę o poszanowanie ewentualnych ograniczeń wynikających z tego faktu.

 

Burmistrz Gostynia
  /-/Jerzy Kulak

Gostyń, 28 sierpnia 2020 r.

Mapa
Mapa

https://gostyn.pl/Ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_Mpzp_-_Czachorowo__Sikorzyn__Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl